Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

O Alianci pro učňovskou přípravu

Evropská aliance pro učňovskou přípravu (EAfA)  je platforma složená z mnoha zúčastněných stran zaměřená na:

  • posilování kvality, nabídky a image učňovské přípravy v Evropě,
  • podporu mobility učňů.

Tyto cíle jsou podporovány prostřednictvím závazků členských států a dobrovolných závazků zúčastněných stran.

Kdo je členem?

Kromě vlád jednotlivých států jsou členy Evropské aliance pro učňovskou přípravu také společnosti a obchodní organizace, průmyslové, obchodní a řemeslné komory, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, mládežnické a neziskové organizace, regionální a místní orgány, sociální partneři, profesní organizace a sítě, jakož i výzkumné ústavy a expertní skupiny.

Evropská aliance pro učňovskou přípravu je platforma pro sdílení zkušeností a učení se z osvědčených postupů. Umožňuje svým členům:

  • najít partnery,
  • propagovat akce,
  • rozvíjet nové nápady a činnosti,
  • poskytovat přístup k nejaktuálnějším novinkám a nástrojům v oblasti učňovské přípravy.

Aliance je otevřená všem zemím EU, ESVO a kandidátským zemím a zúčastněným stranám z těchto zemí.

Jaké výhody z toho vyplývají?

Učňovská příprava usnadňuje přechod od vzdělávání a odborné přípravy k práci. Spojuje odbornou přípravu ve firmách se školní výukou a po dokončení vede k vnitrostátně uznávané kvalifikaci.

Učni se učí hodnotným dovednostem využitelným na pracovišti v profesionálním prostředí, což zajišťuje vyšší míru budoucí zaměstnatelnosti

Společnosti poskytující učňovskou přípravu ze své investice pravděpodobně získají čistý zisk. A to buď již během učňovské přípravy, nebo brzy poté tím, že zaměstnají plně vyškoleného pracovníka.

Z důkazů vyplývá, že země se silným odborným vzděláváním a přípravou a systémem učňovské přípravy mají nižší úroveň nezaměstnanosti mladých lidí. Mezi zaměstnavatelem a učněm často existuje smluvní vztah, přičemž učni je za práci vyplácena odměna.

Evropská aliance pro učňovskou přípravu prosazuje zaměstnanost mladých lidí a podporuje cíl Záruky pro mladé lidi, přičemž snižuje nepoměr mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech na trhu práce.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Aliance zmobilizovala členské státy EU, země ESVO a kandidátské země EU a velký počet zúčastněných stran, aby se zapojily do kvalitní učňovské přípravy.

Usnadnila vytváření sítí, spolupráci a sdílení osvědčených postupů, přičemž strategickou odbornou podporu poskytovalo středisko Cedefop a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF).

Aliance rovněž přispěla ke zvýšení povědomí o výhodách učňovské přípravy.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku