Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

O Alianci pro učňovskou přípravu

Evropská aliance pro učňovskou přípravu (EAfA) je mnohostranná platforma, jejímž cílem je:

 • zvýšit kvalitu a nabídku a posílit image učňovské přípravy v Evropě
 • podpořit mobilitu učňů

Tyto cíle jsou podporovány prostřednictvím vnitrostátních závazků i dobrovolných závazků zúčastněných stran.

V červenci 2020 zahájil komisař Nicolas Schmit obnovenou Evropskou alianci pro učňovskou přípravu (EAfA), která dala nový impuls závazku EU v oblasti učňovské přípravy a stanovila šest ambiciózních priorit.

Šest priorit obnovené EAfA bylo poprvé stanoveno v balíčku na podporu zaměstnanosti mladých lidí ze dne 1. července 2020. Jednalo se o syntézu příspěvků z různých dokumentů a politik EU. Nejdůležitějším z nich je Evropský rámec pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu.

Mezi priority obnovené EAfA patří:

 • podpořit závazek členských států a podniků dosáhnout vysoké kvality a efektivity učňovské přípravy podporou vnitrostátních koalic pro učňovskou přípravu
 • podpořit malé a střední podniky v zajišťování stabilní nabídky kvalitní a účinné učňovské přípravy
 • mobilizovat místní a regionální orgány, aby se staly katalyzátory učňovské přípravy v místním podnikatelském prostředí
 • posílit sociální dialog prostřednictvím aktivnějšího zapojení vnitrostátních organizací sociálních partnerů
 • aktivně zapojit evropské výbory pro odvětvový sociální dialog o učňovské přípravě s cílem dosáhnout dohody o společných odvětvových závazcích
 • podpořit zastoupení učňů v členských státech obnovením evropské sítě pro učňovské vzdělávání

Kdo je členem?

Členy EAfA jsou kromě vlád jednotlivých zemí také společnosti a obchodní organizace, průmyslové, obchodní a řemeslné komory, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, mládežnické a neziskové organizace, regionální a místní orgány, sociální partneři, profesní subjekty a sítě, jakož i výzkumné ústavy a expertní skupiny.

EAfA je platformou pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Umožňuje členům:

 • najít partnerské subjekty
 • propagovat akce
 • rozvíjet nové myšlenky a aktivity
 • poskytovat přístup k nejnovějším zprávám a nástrojům v oblasti učňovské přípravy

Aliance je otevřena všem zemím EU, ESVO a kandidátským zemím a zúčastněným stranám z těchto zemí.

Jaké jsou přínosy?

Učňovská příprava usnadňuje přechod ze vzdělávání a odborné přípravy do pracovního procesu. Kombinuje odbornou přípravu v podniku se školním vzděláváním. Po jejím dokončení absolvent získává vnitrostátně uznávanou kvalifikaci.

Učni získávají cenné pracovní dovednosti přímo v pracovním prostředí, což zajišťuje vyšší míru zaměstnatelnosti v budoucnu

Je pravděpodobné, že společnosti poskytující učňovskou přípravu budou mít z této své investice čistý zisk, a to již během učňovské přípravy, nebo brzy poté, když zaměstnají plně vyškoleného pracovníka.

Z důkazů vyplývá, že země se silným systémem odborného vzdělávání a přípravy a učňovského vzdělávání mají nižší míru nezaměstnanosti mladých lidí. Mezi zaměstnavatelem a učněm často existuje smluvní vztah, přičemž učeň je za svou práci placen.

EAfA podporuje zaměstnanost mladých lidí a cíl systému záruky pro mladé lidi a zároveň snižuje rozdíly mezi nabídkou dovedností a poptávkou po nich na trhu práce.

Čeho se podařilo dosáhnout doposud?

Aliance mobilizovala členské státy EU, země ESVO a kandidátské země EU a velký počet zúčastněných stran, aby se zapojily do kvalitní učňovské přípravy.

Usnadnila vytváření sítí, spolupráci a sdílení osvědčených postupů. Strategickou odbornou podporu poskytuje středisko Cedefop a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF).

Díky alianci se rovněž zvýšilo povědomí o přínosech učňovské přípravy.

Od zahájení obnovené EAfA se členové zapojili do činností v oblasti sdílení znalostí, jako jsou diskuse naživo, webináře a akce na vysoké úrovni.

Aliance vytvořila řadu aktivit, které mají pomoci usnadnit kvalitní a efektivní učňovskou přípravu prostřednictvím online knihovny, online vzdělávacích modulů a seriálu podcastů EAfA.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku