Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Sociální ochrana a sociální začlenění

V oblasti sociálního začleňování a sociální ochrany Evropská komise svou činností doplňuje a podporuje politiky členských států.

Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění stanoví cíle vymanit do konce tohoto desetiletí alespoň 20 milionů lidí z chudoby a sociálního vyloučení a zvýšit zaměstnanost u osob ve věku 20 až 64 let na 75 %. Úsilí při dosahování těchto cílů podporují stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020, včetně Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení a Agendy pro nové dovednosti a pracovní místa.

Jako vodítko při modernizaci systémů sociálního zabezpečení směrem k sociálním investicím v průběhu celého života členským státům slouží sociální investiční balíček Komise.

Tento balíček doplňuje:

Politický rámec

V zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020 slouží jako politický rámec pro řízení a monitorování hospodářských a sociálních reforem členských zemí tzv. evropský semestr. Analýzy problémů a návrhy řešení jsou pak obsaženy v doporučeních pro jednotlivé státy.

Sociální politika je nedílnou součástí strategie Evropa 2020, a Komise proto rovněž podporuje členské státy při řešení sociálních výzev prostřednictvím Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení a Sociálního investičního balíčku a dále též z fondů EU, zejména pak Evropského sociálního fondu.

Politická spolupráce

Spolupráci s členskými zeměmi EU realizuje prostřednictvím Výboru pro sociální ochranu za využití otevřeného metody koordinace (OMK) v oblastech sociálního vyloučení, zdravotní péče, dlouhodobé péče a důchodů (sociální OMK).

Sociální OMK je dobrovolný postup politické spolupráce založený na konsensu ohledně společných cílů a zjišťování dosaženého pokroku za využití společných indikátorů. Součástí tohoto postupu je také úzká spolupráce se zainteresovanými stranami, např. sociálními partnery a občanskou společností.

Sdílet tuto stránku