Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Sociální ochrana a sociální začlenění

V oblasti sociálního začleňování a sociální ochrany Evropská unie svou činností doplňuje a podporuje opatření členských zemí EU.

Patří sem široká škála politických opatření, jež mají zabránit chudobě a sociálnímu vyloučení, modernizovat systémy sociální ochrany a podporovat sociální začleňování konkrétních skupin obyvatel, včetně dětí, osob se zdravotním postižením a osob bez domova.

Politický rámec

Evropský pilíř sociálních práv

Evropský pilíř sociálních práv stanoví 20 klíčových zásad a práv na podporu spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a systémů sociálního zabezpečení. Udává směr, jímž se EU řídí při vytváření silné sociální Evropy, která je spravedlivá, inkluzivní a plná příležitostí pro všechny.

Třetí kapitola pilíře se týká zásad, které jsou pro sociální ochranu a začlenění nejdůležitější.

Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

Účelem tohoto akčního plánu je dát zásadám pilíře podobu konkrétních opatření, která budou fungovat ve prospěch občanů.

Akční plán předpokládá do roku 2030 splnění tří cílů v oblasti zvýšení zaměstnanosti, vzdělávání dospělých a snížení chudoby, přičemž vychází ze strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Jedním z hlavních cílů je snížit do roku 2030 počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nejméně o 15 milionů osob, z toho nejméně 5 milionů dětí.

V tzv. Portském sociálním závazku z května 2021 se předsedkyně Evropské komise, předseda Evropského parlamentu, premiér Portugalska, které v té době předsedalo Radě EU, evropští sociální partneři a zástupci organizací občanské společnosti společně zavázali k plnění tří hlavních cílů do roku 2030. Tyto cíle uvítala i Evropská rada na svém zasedání v červnu 2021.

akčním plánu byla rovněž oznámena řada iniciativ na podporu provádění zásad pilíře. 

V oblasti sociální ochrany a začleňování mezi příslušné iniciativy patří:

  • doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti 
  • návrh doporučení Rady o minimálním příjmu
  • Evropská platforma pro boj proti bezdomovectví
  • zpráva EU o přístupu k základním službám, iniciativa v oblasti dlouhodobé péče
  • odborná skupina na vysoké úrovni, která se bude zabývat budoucností sociálního státu
  • pokyny k používání posouzení distribučního dopadu ex ante

Monitorování a hodnocení politiky

Srovnávací přehled sociálních ukazatelů

Za účelem monitorování provádění pilíře předložila Evropská komise na začátku roku 2021 aktualizovaný srovnávací přehled sociálních ukazatelů, který v červnu 2021 potvrdili ministři práce a sociálních věcí ze zemí EU.

Tento přehled odráží strukturu pilíře a obsahuje zvláštní soubor ukazatelů v oblasti sociálního začleňování a ochrany. Mezi hlavní ukazatele patří počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, což je ukazatel použitý u cíle týkajícího se snížení chudoby do roku 2030.

Evropský semestr

Evropský semestr představuje rámec pro koordinaci reforem a investic v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti a sociálních otázek.  Od roku 2018 jsou zásady pilíře začleněny do celého cyklu evropského semestru.

Analýzu sociální situace v EU a v jejích členských státech obsahují společná zpráva o zaměstnanosti a zprávy o jednotlivých zemích. Vnitrostátní otázky a navrhovaná řešení v oblasti sociální politiky jsou uvedeny v doporučeních pro jednotlivé země.

Výbor pro sociální ochranu

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU prostřednictvím Výboru pro sociální ochranu za využití otevřené metody koordinace (OMK) v oblastech sociálního začleňování, zdravotní péče, dlouhodobé péče a důchodů.

Sociální OMK je dobrovolná politická spolupráce spočívající ve stanovování společných cílů a měření pokroku při dosahování těchto cílů prostřednictvím společných ukazatelů. Součástí tohoto procesu je také úzká spolupráce se zúčastněnými stranami, např. sociálními partnery a zástupci občanské společnosti.

Financování

Provádění politických reforem je podporován z evropských strukturálních a investičních fondů, zejména Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Nástroje pro oživení a odolnost.

Sdílet tuto stránku