Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Social beskyttelse og social inklusion

Europa-Kommissionen støtter og supplerer medlemslandenes politikker for social inklusion og social beskyttelse.

Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst fastsætter mål om at hjælpe mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom og social udstødelse og øge beskæftigelsen blandt folk mellem 20 og 64 år til 75 %. Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer som blandt andet platformen mod fattigdom og social udstødelse og dagsorden for nye kvalifikationer og nye job, støtter indsatsen for at nå disse mål.

Kommissionen vejleder gennem sin sociale investeringspakke medlemslandene til, hvordan de kan modernisere deres velfærdssystemer, så der foretages sociale investeringer hele livet .

Pakken supplerer:

En politisk ramme

Det europæiske halvår opstiller en ramme for styring og overvågning af EU-landenes økonomiske og sociale reformer, så vi kan nå Europa 2020-målene. Udfordringerne og forslag til løsninger afspejles i de landespecifikke henstillinger.

Socialpolitik er en integreret del af Europa 2020-strategien og Kommissionen støtter derfor også EU-landenes bestræbelser på at tage fat om de sociale udfordringer gennem de tiltag, der er omfattet af platformen mod fattigdom og social udstødelse og den sociale investeringspakke samt EU's fonde, særligt Den Europæiske Socialfond.

Politisk samarbejde

Kommissionen arbejder sammen med EU-landene gennem Udvalget for Social Beskyttelse ved hjælp af den åbne koordineringsmetode inden for social inklusion, sundhedspleje og langtidspleje og pensioner (den åbne koordinationsmetode for sociale spørgsmål).

Den åbne koordinationsmetode for sociale spørgsmål er en frivillig proces for politisk samarbejde baseret på fælles mål og måling af fremskridtet mod disse mål ved hjælp af fælles indikatorer. Processen omfatter også tæt samarbejde med interesserede parter som blandt andet arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Del denne side