Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Financování

Prostřednictvím níže uvedených programů poskytuje Evropská komise finanční prostředky na projekty v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování.

Evropský sociální fond (ESF)

Projekty financované z ESF mají za cíl pomoci lidem nabýt nebo prohloubit pracovní dovednosti a zlepšit vyhlídky na pracovní uplatnění. Organizace ze soukromého či veřejného sektoru, které chtějí o financování zažádat, se musí obrátit na řídící orgán ESF ve své zemi. Evropská komise stanoví priority pro financování z ESF, ale výběru projektů se přímo neúčastní.

Další informace o ESF
ESF ve vaší zemi

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

EGF se snaží co nejrychleji najít nové zaměstnání pro pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu. Jednotlivci nebo podniky, kterých se propouštění pro nadbytečnost týká a kteří chtějí požádat o finanční prostředky, se musí obrátit na příslušný orgán ve své zemi.

Další informace o EGF

Financování 2021–2027

Komise navrhla jednodušší a integrovanější financování v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+) a změny ve financování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). Tyto změny jsou součástí návrhů Komise týkajících se víceletého finančního rámce 2021–2027, který byl přijat 2. května 2018. Návrhy v současné době projednává Evropský parlament a Rada EU.

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je finanční nástroj na evropské úrovni, který bude řídit přímo Evropská komise a který má za cíl podpořit zaměstnanost, sociální politiku a mobilitu pracovních sil v EU. Pokud mají způsobilé organizace zájem zažádat o finanční prostředky, musejí se zúčastnit nabídkového řízení nebo odpovědět na výzvu k podávání návrhů.

Další informace o EaSI

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

FEAD podporuje opatření zemí EU při poskytování materiální pomoci nejchudším osobám. Vnitrostátní orgány vybírají partnerské organizace, které následně poskytují pomoc, a to na základě národních programů na období 2014–2020 schválených Komisí.

Další informace o FEAD

Sociální dialog

Komise podporuje projekty v oblasti sociálního dialogu a pracovněprávních vztahů jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni – za předpokladu, že tyto vnitrostátní vztahy mají dostatečně silný nadnárodní/evropský rozměr – prostřednictvím tří rozpočtových položek. Pro rozpočtové položky týkající se 1) pracovněprávních vztahů a sociálního dialogu, 2) informační a vzdělávací opatření pro organizace pracovníků a 3) informace, konzultace a účast zástupců podniků se každoročně organizují výzvy k předkládání návrhů.

Další informace o sociálním dialogu

Související financování

Sdílet tuto stránku