Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Financování

Financování

Prostřednictvím níže uvedených programů poskytuje Evropská komise finanční prostředky na projekty v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování.

Evropský sociální fond (ESF)

Projekty financované z ESF mají za cíl pomoci lidem nabýt nebo prohloubit pracovní dovednosti a zlepšit vyhlídky na pracovní uplatnění. Organizace ze soukromého či veřejného sektoru, které chtějí o financování zažádat, se musí obrátit na řídící orgán ESF ve své zemi. Evropská komise stanoví priority pro financování z ESF, ale výběru projektů se přímo neúčastní.

Více informací o ESF
Orgány ESF ve vaší zemi

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

EGF se snaží co nejrychleji najít nové zaměstnání pro pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu. Jednotlivci nebo podniky, kterých se propouštění pro nadbytečnost týká a kteří chtějí požádat o finanční prostředky, se musí obrátit na příslušný orgán ve své zemi.

Více informací o EGF

Financování 2021–2027

Komise navrhla jednodušší a integrovanější financování v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+) a změny ve financování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). Tyto změny jsou součástí návrhů Komise týkajících se víceletého finančního rámce 2021–2027, který byl přijat 2. května 2018. Návrhy v současné době projednává Evropský parlament a Rada EU.

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je evropským nástrojem k financování sociální politiky, zaměstnanosti a pracovní mobility v celé Unii. Je Evropskou komisí spravován přímo. Subjekty, které chtějí o finanční prostředky žádat, musejí reagovat na výzvy k podávání nabídek nebo výzvy k předkládání návrhů.

Další informace o EaSI

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) podporuje činnost států EU v poskytování materiální pomoci těm nejpotřebnějším. Orgány jednotlivých států vybírají partnerské organizace, které pomoc doručují na základě Komisí schválených vnitrostátních programů na období 2014–2020.

Více informací o FEAD

Související financování

Sdílet tuto stránku