Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou europa.eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití vašich údajů informují ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • Pro každou elektronickou službu určí správce zpracování údajů účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.
 • V každé instituci dohlíží inspektor pro ochranu osobních údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána, a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností.
 • Nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů.

Internetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény .eu odkazují na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Elektronické služby

Elektronická služba (neboli e-service) na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

EUROPA již nabízí nebo bude nabízet 3 druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům snadný a efektivní přístup k informacím
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby
 • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, k finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí bude obsahovat tyto informace:

 • jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje EU osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu
 • komu jsou vaše údaje zpřístupněny
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit
 • jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány
 • jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu
 • na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA.

Ve standardním nastavení jsou informace o uživatelích internetových stránek Europa shromažďovány prostřednictvím vlastních trvalých souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik zaznamenávány, můžete cookies vypnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Svůj aktuální status zkontrolujete a volbu provedete zaškrtnutím příslušné kolonky v níže uvedeném textu.

Evropská komise spravuje jménem všech orgánů a institucí EU interinstitucionální stránky europa.eu. Rozhodnete-li se cookies pro tyto stránky odmítnout (opt-out), navštivte stránku s právním upozorněním.

Orgány a instituce EU (s výjimkou Evropské komise) používají v současné době vlastní analytické systémy. Další informace najdete na jejich stránkách s právním upozorněním.

Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás skript Piwik shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Další informace o službě Europa Analytics

Kontaktní informace

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje software pro zasílání elektronické pošty, díky němuž nám můžete zaslat své připomínky. Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu.

Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. O tom, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán, budete informováni e-mailem.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Zabezpečení údajů

Shromážděné osobní údaje a veškeré informace týkající se veřejné konzultace se ukládají v počítači externího subdodavatele zastávajícího úlohu zpracovatele, který musí zaručit ochranu osobních údajů a důvěrnost v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 

Ověření, úprava a vymazání údajů

Chcete-li si ověřit, které osobní údaje o vás příslušný správce v rámci portálu Europa uchovává, nebo chcete-li tyto údaje změnit, opravit či smazat, zašlete prosím e-mail inspektoru údajů z GŘ pro komunikace, který odpovídá za stránky Europa, a to na adresu uvedenou níže. Ve svém e-mailu žádost jasně specifikujte a uveďte URL stránek, jichž se týká.

E-mail: europamanagement@ec.europa.eu