Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou europa.eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití vašich údajů informují ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • Pro každou elektronickou službu určí správce zpracování údajů účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.
 • V každé instituci dohlíží inspektor pro ochranu osobních údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána, a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností.
 • Nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů.

Internetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény .eu odkazují na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Elektronické služby

Elektronická služba (neboli e-service) na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

EUROPA již nabízí nebo bude nabízet 3 druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům snadný a efektivní přístup k informacím
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby
 • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, k finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí bude obsahovat tyto informace:

 • jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje EU osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu
 • komu jsou vaše údaje zpřístupněny
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit
 • jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány
 • jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu
 • na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA.

Ve standardním nastavení jsou informace o uživatelích internetových stránek Europa shromažďovány prostřednictvím vlastních trvalých souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik zaznamenávány, můžete cookies vypnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Svůj aktuální status zkontrolujete a volbu provedete zaškrtnutím příslušné kolonky v níže uvedeném textu.