Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Financiranje

Evropska komisija s programi in skladi zagotavlja finančna sredstva za projekte zaposlovanja, socialnih zadev in socialnega vključevanja.

Evropski socialni sklad (ESS)

Sredstva Evropskega socialnega sklada (ESS) so namenjena projektom za izboljšanje delovnih spretnosti ter zaposlitvenih možnosti. Javni organi in zasebne organizacije se lahko prijavijo pri upravnih organih ESS v svoji državi. Evropska komisija določi prednostne naloge za financiranje, vendar ni neposredno vključena v izbiro projektov.

Več o Evropskem socialnem skladu
ESS v vaši državi

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) namenja sredstva delavcem, ki so izgubili zaposlitev zaradi sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da bi čimprej našli novo zaposlitev, zato se morajo posamezniki in podjetja, ki so bili prizadeti zaradi odpuščanja in želijo izkoristiti možnosti sklada, obrniti na nacionalne organe.

Več o skladu

Financiranje v obdobju 2021–2027

Evropska komisija je predlagala enostavnejši in bolj integriran Evropski socialni sklad (ESS+) ter prenovljen Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Oba sta med predlogi Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, ki je bil sprejet 2. maja 2018. O predlogih zdaj razpravljajo v Evropskem parlamentu in Svetu EU.

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), evropski finančni instrument v neposrednem upravljanju Evropske komisije, finančno podpira zaposlovanje, ukrepe socialne politike in mobilnost delavcev v EU. Organizacije, ki želijo pridobiti finančna sredstva, se prijavijo na razpis za zbiranje ponudb ali/in razpis za zbiranje predlogov.

Več o programu

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) podpira ukrepe držav EU pri zagotavljanju materialne pomoči najbolj ogroženim osebam. Na podlagi nacionalnih programov za obdobje 2014–2020, ki jih je potrdila Komisija, organi držav članic izberejo partnerske organizacije, ki zagotavljajo pomoč.

Več o FEAD

Pooblastila: socialni dialog in druge posebne pristojnosti

Komisija podpira projekte na področju socialnega dialoga in odnosov med delodajalci in delojemalci, ki so del „pooblastil“ Komisije, tj. nalog, ki izhajajo iz posebnih pooblastil, kot so ji bila podeljena s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU).

Komisija izvaja ta pooblastila prek posebnih razpisov in razpisov za zbiranje predlogov na naslednjih področjih:

  • Prosti pretok delavcev, koordinacija sistemov socialne varnosti in ukrepi, ki se nanašajo na migrante
  • Socialna politika, vključno s socialnim dialogom, podpiranje ukrepov evropskih socialnih partnerjev za spodbujanje socialnega dialoga in za dogovor o skupnih ukrepih, vključno s krepitvijo zmogljivosti in analitičnimi dejavnostmi na področju odnosov med delodajalci in delojemalci
  • Analiza in študije na področju socialnih razmer, demografije in družine za spodbujanje boljših političnih odzivov v državah članicah
  • Ukrepi informiranja in usposabljanja za organizacije delavcev, nadnacionalno izmenjavo informacij in dobrih praks na področjih, ki so pomembna za socialni dialog na ravni podjetja

Letni delovni programi v zvezi s pooblastili so na voljo na spletu.

Več o socialnem dialogu

Druga sredstva

Povej naprej