Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη μέσω των εξής προγραμμάτων:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί έργα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα άτομα να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές. Για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρχές διαχείρισης του ΕΚΤ στη χώρα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης, αλλά δεν συμμετέχει άμεσα στην επιλογή των έργων.

Περισσότερα για το ΕΚΤ
Το ΕΚΤ στη χώρα σας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Το ΕΤΠ βοηθά τους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου να βρουν νέα απασχόληση το συντομότερο δυνατό. Τα άτομα ή οι επιχειρήσεις που έχουν θιγεί από αυτές τις αλλαγές και επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εθνική υπηρεσία.

Περισσότερα για το ΕΤΠ

Χρηματοδοτήσεις 2021-2027

Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα απλούστερο και πιο ενοποιημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και ένα αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αυτά εντάσσονται στο σύνολο των προτάσεων της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 που εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2018. Οι προτάσεις συζητούνται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»)

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκού επιπέδου το οποίο διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο στοχεύει στη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ. Για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, οι επιλέξιμοι οργανισμοί πρέπει να ανταποκριθούν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή/και σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Περισσότερα για το EaSI

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Το ΤΕΒΑ στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για την παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Οι εθνικές αρχές επιλέγουν τις οργανώσεις-εταίρους που διανέμουν τη βοήθεια βάσει των εθνικών προγραμμάτων 2014-2020 που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Περισσότερα για το ΤΕΒΑ

Κοινωνικός διάλογος

Η Επιτροπή στηρίζει έργα στον τομέα του κοινωνικού διαλόγου και των εργασιακών σχέσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο - υπό τον όρο ότι οι σχέσεις αυτές έχουν επαρκώς ισχυρή διακρατική/ευρωπαϊκή διάσταση - μέσω τριών γραμμών του προϋπολογισμού. Κάθε χρόνο προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο, μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για οργανώσεις εργαζομένων, καθώς και ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής εκπροσώπων των επιχειρήσεων.

Περισσότερα για τον κοινωνικό διάλογο

Σχετικές χρηματοδοτήσεις

Διαδώστε αυτή τη σελίδα