Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και εν γένει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση που μας επισημανθούν σφάλματα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος.

Οι πληροφορίες αυτές:

 • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στο να καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
 • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • συνδέονται ενίοτε με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ελέγχουν και για τους οποίους η ίδια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη·
 • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνον η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση που διατίθεται στον ιστότοπο EUR-Lex), είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά τρόπο που αντιβαίνει στις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της  δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2017

Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή δυνάμει της Απόφασης της 12ης Δεκεμβρίου 2011 - περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής  [728KB]. 

Η γενική αρχή της περαιτέρω χρήσης μπορεί να υπόκειται σε όρους που ενδεχομένως καθορίζονται σε χωριστές δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στις δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες υπάρχουν στους μεμονωμένους ιστότοπους που διατηρούνται στον Europa καθώς και στα διάφορα έγγραφα. Περαιτέρω χρήση δεν επιτρέπεται για έγγραφα που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. 

Η πολιτική προστασίας των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001  [234 KB] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον χώρο .eu.

Μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να παρέχετε κανένα προσωπικό στοιχείο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού).
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων  [98 KB] ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 ως 45 του κανονισμού).

Η «οικογένεια» θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον χώρο .eu, παρέχει συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους, σας προτρέπουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον EUROPA είναι υπηρεσίες ή πηγές που διατίθενται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αφετέρου.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες ενημέρωσης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ
 2. Διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις πολιτικής και τους μηχανισμούς ανάδρασης (feedback), έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ
 3. Υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί απορρήτου

Η ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. Οι σχετικές πληροφορίες δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό.
 • Σε ποιους γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η ΕΕ αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και εφόσον πρόκειται για τις προαναφερθείσες κατηγορίες αποδεκτών. Η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους, εκτός εάν αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή είναι αναγκαία η συλλογή τους για την εκτέλεση συμβάσεως της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.
 • Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα δεδομένα σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά.
 • Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες.

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική θυρίδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Εν συνεχεία, ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα.

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.