Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και, εν γένει, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και συνεχώς επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχει αυτός ο ιστότοπος.

Οι πληροφορίες αυτές

  • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν αφορούν συγκεκριμένες περιστάσεις σχετικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
  • συνδέονται μερικές φορές με ιστότοπους εκτός της Επιτροπής, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τις υπηρεσίες της και για το περιεχόμενο των οποίων η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  • δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνο η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την η ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι γνήσια και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά παράβαση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης για εξωτερικούς συνδέσμους

Οι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα europa.eu μπορεί να περιέχουν «εξωτερικούς συνδέσμους» προς ιστότοπους τομέων άλλων από τον europa.eu, οι οποίοι δεν ανήκουν ούτε χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί των οποίων οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Όταν οι επισκέπτες των ιστοτόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλέγουν να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, εγκαταλείπουν τον επίσημο τομέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεπώς υπόκεινται στις πολιτικές αυτού του εξωτερικού ιστότοπου σχετικά με τα cookies, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το νομικό πλαίσιο.

Η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και προσβασιμότητας εξωτερικών ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπουν ιστότοποι της Επιτροπής του τομέα europa.eu, δεν εμπίπτει στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί ρητή ευθύνη του εξωτερικού ιστότοπου.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης σχετικά με έγκριση

Κάθε σύνδεσμος που περιέχεται σε ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος παραπέμπει σε οποιονδήποτε ειδικό εξωτερικό πόρο, επιγραμμική υπηρεσία ή ιστότοπο, έχει ως σκοπό να βελτιωθούν οι πληροφορίες που διατίθενται στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να βοηθηθούν οι επισκέπτες τους.

Οι εν λόγω παραπομπές δεν συνιστούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκριση του συγκεκριμένου εξωτερικού πόρου, της επιγραμμικής υπηρεσίας ή του ιστότοπου, ούτε επικύρωση των πληροφοριών που περιέχουν αυτές, ούτε έγκριση των οργανισμών που κατέχουν τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Πολιτική περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών. Η πολιτική περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής καλύπτει όλους τους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του τομέα europa.eu.

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2022

Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ., σε χωριστές δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται τυχόν αλλαγές.

Μπορεί να σας ζητηθεί να αποκτήσετε πρόσθετα δικαιώματα εάν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα ή περιλαμβάνει έργα τρίτων. Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρησιμοποίηση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.