Αποποίηση ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και, εν γένει, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και συνεχώς επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

 • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν αφορούν συγκεκριμένες περιστάσεις σχετικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • συνδέονται μερικές φορές με ιστότοπους εκτός της Επιτροπής, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τις υπηρεσίες της και για το περιεχόμενο των οποίων η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
 • δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνο η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την η ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι γνήσια και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά παράβαση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

(c) Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2018

Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση του υλικού, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή δυνάμει της απόφασης της 12ης Δεκεμβρίου 2011 - περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής [PDF, 728 kB].

Η γενική αρχή της περαιτέρω χρήσης μπορεί να υπόκειται σε όρους που ενδεχομένως καθορίζονται σε χωριστές δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στις δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες υπάρχουν στους μεμονωμένους ιστότοπους που διατηρούνται στον Europa καθώς και στα διάφορα έγγραφα. Περαιτέρω χρήση δεν επιτρέπεται για έγγραφα που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας» βασίζεται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, (και όχι στον κανονισμό 2016/679 («ΓΚΠΔ»), ο οποίος καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ). Η νέα έκδοση του κανονισμού 45/2001 βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης. Οι ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου στον Europa θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του χώρου .eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνται προσωπικά στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε. Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σχετικά με το θέμα αυτό,

 • για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

 • σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας δεδομένων για τον δέοντα τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού).

 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 έως 45 του κανονισμού)

Η «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του χώρου .eu, παρέχει συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε προσεκτικά για την πολιτική τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία;

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία στον εξυπηρετητή EUROPA είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο EUROPA παρέχει ήδη ή θα παρέχει στο μέλλον 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. υπηρεσίες ενημέρωσης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις, στις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην ενημέρωση, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ
 2. διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις πολιτικής και τους μηχανισμούς ανάδρασης (feedback), ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ
 3. υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό
 • σε ποιους γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η ΕΕ δημοσιοποιεί πληροφορίες σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών και μόνο στις αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης
 • πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους, εκτός εάν αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή είναι αναγκαία η συλλογή τους για την εκτέλεση συμβάσεως της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση
 • για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα δεδομένα σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους
 • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
 • πού μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες.

Europa Analytics 

Η Europa Analytics είναι μια υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον EUROPA.

Εκ προεπιλογής, οι επισκέπτες του ιστότοπου παρακολουθούνται με τα μόνιμα cookies πρώτου μέρους του Europa. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάστασή σας και να επιλέξετε ανάλογα, πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο παρακάτω κείμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται, για λογαριασμό όλων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, τον διοργανικό ιστότοπο (europa.eu). Επισκεφθείτε τη σελίδα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για να ζητήσετε τη μη παρακολούθησή σας όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) χρησιμοποιούν σήμερα τη δική τους υπηρεσία ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη δική τους σελίδα ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου.

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας μέσω Piwik δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στις σελίδες του EUROPA.

Περισσότερα για την Europa Analytics

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν η ομάδα που είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική θυρίδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Εν συνεχεία, ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.