Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει όλους τους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του τομέα ec.europa.eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με τον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο

 • για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή

 

Οι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του τομέα ec.europa.eu παρέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτων στους ιστότοπούς μας, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν εκείνοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για τα cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία στον EUROPA είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις, στις διοικητικές αρχές και σε άλλους εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση
 • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε θέματα πολιτικής και τη διατύπωση παρατηρήσεων
 • υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις και απόκτηση εγγράφων

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου
 • σε ποιους δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν
 • πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε
 • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας
 • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
 • σε ποιους μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον EUROPA.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας — είτε μέσω του ειδικού πλαισίου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας που επισκέπτεστε είτε μέσω της Europa Analytics.

Αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στους ιστότοπους του Europa.

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Επικοινωνία με ιστοσελίδες του Europa

Πολλοί ιστότοποι του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα. Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο με σκοπό να σας σταλεί απάντηση.

Αν η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική θυρίδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει το ερώτημά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Στη συνέχεια, ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το μήνυμά σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Αποθήκευση πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. 

Έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από τους υπευθύνους επεξεργασίας για τον ιστότοπο Europa και τους επί μέρους ιστότοπούς του, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τον ιστότοπο Europa στη ΓΔ Επικοινωνίας, στην ακόλουθη διεύθυνση. Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, πρέπει να θέσετε με σαφήνεια το ερώτημά σας και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου/των ιστοσελίδων που αφορά.

Email: europamanagement@ec.europa.eu