Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει όλους τους ιστότοπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του τομέα europa.eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνται προσωπικά στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σχετικά με το θέμα αυτό,

 • για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή

Οι ιστότοποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του χώρου .eu, παρέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε προσεκτικά για την πολιτική τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία στον EUROPA είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις διοικητικές αρχές και σε άλλους εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση
 • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε θέματα πολιτικής και τη διατύπωση παρατηρήσεων
 • υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Η ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες :

 • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.
 • σε ποιους δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν.
 • πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε.
 • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας.
 • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
 • πού μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες.

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι η εσωτερική υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον EUROPA.

Εκ προεπιλογής, οι επισκέπτες ενός ιστότοπου παρακολουθούνται με τα μόνιμα «ιδιόκτητα» cookies του Europa. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάστασή σας και να επιλέξετε ανάλογα, πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο παρακάτω κείμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται, για λογαριασμό όλων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, τον διοργανικό ιστότοπο (europa.eu). Επισκεφθείτε τη σελίδα ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου για να ζητήσετε τη μη παρακολούθησή σας όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) χρησιμοποιούν σήμερα το δικό τους σύστημα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις σελίδες τους «Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου».

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στις σελίδες του EUROPA.

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Επικοινωνία με ιστοσελίδες του Europa

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα. Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς της απάντησης.

Αν η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική θυρίδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει το ερώτημά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Εν συνεχεία, ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το μήνυμά σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Αποθήκευση πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου,ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725. 

Έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από τους υπευθύνους επεξεργασίας για τον ιστότοπο Europa και τους επί μέρους ιστότοπούς του, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τον ιστότοπο Europa στη ΓΔ Επικοινωνίας, στην ακόλουθη διεύθυνση. Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, πρέπει να θέσετε με σαφήνεια το ερώτημά σας και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου/των ιστοσελίδων όπου αναφέρεται το αίτημά σας.

Email: europamanagement@ec.europa.eu