Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας» βασίζεται επί του παρόντος στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (και όχι στον κανονισμό 2016/679 «ΓΚΠΔ» ο οποίος καταργεί την οδηγία 95/46/EΚ). Η νέα έκδοση του κανονισμού 45/2001 βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης. Οι ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου στον Europa θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του χώρου .eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνται προσωπικά στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε. Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σχετικά με το θέμα αυτό,

 • για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού)
 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 έως 45 του κανονισμού)

Η «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του χώρου .eu, παρέχει συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε προσεκτικά για την πολιτική τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία;

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία στον EUROPA είναι μια υπηρεσία ή πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • υπηρεσίες ενημέρωσης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις, στις διοικητικές υπηρεσίες και σε άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην ενημέρωση, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ
 • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις πολιτικής και τους μηχανισμούς ανάδρασης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ
 • υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται σε ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό
 • σε ποιους δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η ΕΕ δημοσιοποιεί πληροφορίες σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών και μόνο στις προαναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης
 • πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους, εκτός εάν αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση
 • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας. Η ΕΕ φυλάσσει αυτά τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους
 • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
 • πού μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες.

Europa Analytics 

Η Europa Analytics είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον EUROPA.

Εκ προεπιλογής, οι επισκέπτες ενός ιστότοπου παρακολουθούνται με τα μόνιμα «ιδιόκτητα» cookies του Europa. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάστασή σας και να επιλέξετε ανάλογα, πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο παρακάτω κείμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται, για λογαριασμό όλων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, τον διοργανικό ιστότοπο (europa.eu). Επισκεφθείτε τη σελίδα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για να ζητήσετε τη μη παρακολούθησή σας όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) χρησιμοποιούν σήμερα το δικό τους σύστημα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα τους «Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου».

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στις σελίδες του EUROPA.

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική θυρίδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει το ερώτημά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Εν συνεχεία, ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το μήνυμά σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

Τα προσωπικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαβούλευσης αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001. 

Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας. 

Eπικοινωνία

Eπικοινωνία

Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενικές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις σε θεσμικά όργανα της ΕΕ