Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

© Bacho Foto / Fotolia

Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι αγορές εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς. Οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, όπως η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αναλύοντας τις σημαντικές τάσεις στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ακόλουθα κεφάλαια αυτού του ιστοτόπου: 

Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση

Οι αξιολογήσεις και οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πολιτικών και των ταμείων στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και οι νόμοι της ΕΕ καταρτίζονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο, ενημερώνονται με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και υποστηρίζονται από την ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την επίτευξη των στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

Αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων 

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών, καθώς και οι αξιολογήσεις και οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων, είναι διαθέσιμες σ΄ αυτόν τον ιστότοπο μέσω του καταλόγου εκδόσεων.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα