Заетост, социални въпроси и приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействието

© Bacho Foto / Fotolia

Европейското общество и пазарът на труда се променят бързо. Промените се дължат на широк кръг фактори, като например глобализацията, развитието на технологиите и застаряващото население. 

Европейската комисия помага на създателите на политики, като анализира важни социални тенденции и тенденции на пазара на труда. За повече информация вижте следни раздели на уебсайта: Анализ на заетостта и социалното положение

Общите оценки и оценките на въздействието на политиките и фондовете в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването гарантират, че политиките и законите на ЕС се изготвят по открит и прозрачен начин с активното участие на заинтересованите страни, като се използват най-добрите налични данни. Това помага за постигане на целите при минимални разходи. За повече информация вижте: Общи оценки и оценки на въздействието

Публикациите, поръчани от Европейската комисия, в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности, включително проучванията в подкрепа на общи оценки и оценки на въздействието са налични на този уебсайт в каталога с публикации.

Споделете тази страница