Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu

© Bacho Foto / Fotolia

Európska spoločnosť a trhy práce sa rýchlo menia. V pozadí týchto zmien je široká škála faktorov, ako sú napríklad globalizácia, technologický pokrok a starnutie populácie. 

Európska komisia poskytuje tvorcom politík podporu uskutočňovaním analýz významných trendov v sociálnej oblasti a na trhu práce. Podrobnejšie informácie nájdete na týchto webových stránkach v častiach: Analýzy v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí

Hodnotenia a posúdenia vplyvu politík a fondov v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia zabezpečujú, aby sa politiky a právne predpisy EÚ pripravovali otvoreným, transparentným spôsobom, na základe najlepších dostupných dôkazov a pri plnom zapojení zainteresovaných strán. To pomáha dosiahnuť ciele pri minimálnych nákladoch. Ďalšie informácie možno nájsť tu: Hodnotenie a posúdenie vplyvu 

Publikácie zamerané na oblasť zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí, ktorých vypracovanie si objednala Európska komisia, vrátane štúdií, z ktorých vychádzajú hodnotenia a posúdenia vplyvu, sú k dispozícii na týchto webových stránkach v časti katalóg publikácií.

Zdieľať stránku