Заетост, социални въпроси и приобщаване

Умения и квалификации

Начинът, по който работим, учим, участваме в обществения живот и организираме ежедневието си, се променя с развитието на технологиите и глобалните и демографските предизвикателства. Подходящите умения помагат на хората да се приспособят към тези промени и да запазят благосъстоянието си, като същевременно допринасят за обществото, производителността и икономическия растеж.

Днес хората трябва да притежават разнообразни умения, вариращи от основни умения, като езикова и математическа грамотност и цифрови умения, до професионални или технически умения, както и предприемачески умения и трансверсални умения , като владеене на чужди езици или умения за личностно развитие и учене.

Днес Европа е изправена пред редица предизвикателства:

  • Екологичният и цифровият преход променят начина, по който живеем, работим и взаимодействаме, и за да можем да се възползваме максимално от техния потенциал, е необходима промяна в набора от умения.
  • Демографските промени налагат Европа да се възползва от всички свои таланти и цялото си многообразие. Същевременно те ще създадат­ нови възможности за работа в секторите, свързани с възрастните хора и с грижите.
  • Пандемията от COVID-19 превърна работата и ученето от разстояние в действителност за милиони хора в ЕС и показа ограничеността на нашата подготвеност в областта на цифровите технологии. Пандемията имаше отрицателно въздействие и върху възможностите за работа на много хора.
  • Твърде много хора не могат да си намерят работа, понеже не притежават нужните умения, или работят на работни места, които не отговарят на способностите им.
  • Същевременно 40 % от работодателите не могат да намерят хора с необходимите умения, за да запълнят свободните работни места, а твърде малко хора разполагат с нужните умения и подкрепа, за да гледат на започването на собствен бизнес като на реалистична възможност.
  • Неприемливо висок дял от европейците  —  една пета — срещат затруднения с четенето и писането, а равнището на математическа грамотност и умения в областта на цифровите технологии на още по-голям брой е ниско.
  • Въпреки че всеки трябва да има възможност редовно да повишава уменията си, едва 4 на всеки 10 възрастни участват в учебни дейности.

Образованието и обучението в Европа са компетентност на държавите членки. Националните и регионалните пазари на труда и образователните системи са изправени пред специфични предизвикателства, но държавите членки имат сходни проблеми и възможности.

Ето защо европейските инициативи за придобиване на умения имат за цел да мобилизират всички заинтересовани страни в Европа в съответствие със следните насоки на действие:

В Европейската програма за умения от 1 юли 2020 г. е включен 5-годишен план за действие с 12 действия, чиято цел е да се помогне за подобряване на уменията на европейците.

Всяка година към голям брой държави се отправят специфични за всяка една от тях препоръки, свързани с развитието на умения, за да служат като ориентир при създаването на тяхната национална политика, а финансирането от ЕС помага за реализирането на изготвените политики:

Споделете тази страница