Заетост, социални въпроси и приобщаване

Умения и квалификации

Начинът, по който работим, учим, участваме в обществото и въвеждаме промени в ежедневието си, които следват неизменно технологичното развитие, глобалните и демографските предизвикателства. Правилните умения помагат на хората да се приспособят към тези промени и да гарантират постигане на благосъстояние, като същевременно допринасят за развитието на обществото, производителността и икономическия растеж.

Днес е необходимо хората да разполагат с разнообразни умения, вариращи от основни умения като грамотност, смятане, а също така и цифрови и професионални или технически умения, както и предприемачески умения и свързващи умения като например владеене на чужди езици или възможността да учиш и поемаш инициативи.

Днес Европа е изправена пред редица предизвикателства:

  • Неприемливо висок процент от европейските граждани – един на всеки пет – изпитва затруднение да чете и пише, а повечето хора имат слаби умения за смятане и боравене с цифрово съдържание. Значителен дял от мигрантите и лицата, търсещи убежище, нямат основни умения и имат слабо познаване на езика на приемащата държава, поради което са изложени на висок риск от безработица, бедност и социално изключване.
  • Много хора в Европа не могат да си намерят работа, защото нямат подходящите умения или заемат работни места, които не съответстват на талантите им. Всъщност 30% от завършилите висше образование работят на места, които не се нуждаят от университетска квалификация.
  • В същото време 40% от работодателите не могат да намерят хора с подходящи умения, които да заемат свободните работни места, а твърде малко хора разполагат с подготовката, нагласата и набора от умения, необходими за стартиране на собствен бизнес или търсене на нови възможности.

Образованието и обучението в Европа е от компетентността на страните-членки. Националните и регионалните пазари на труда и образователните системи са изправени пред своите специфични предизвикателства, но всички страни-членки се сблъскват със сходни проблеми и възможности.

Ето защо европейските инициативи за развиване на умения имат за цел да мобилизират всички европейски заинтересовани страни в следните насоки:

Всяка година към голям брой от страните-членки се отправят специфични за всяка една от тях препоръки, свързани с развитието на уменията, с което се цели съдействие за насочване на националните политики.

На страните-членки се предоставя подкрепа за разработване на национални стратегии относно уменията, наред с ОИСР, с цел да им се помогне в разработката на конкретни отговори по отношение на политиката, докато финансирането от ЕС помага за това политиките да бъдат приведени в действие:

Комисията предложи редица действия за справяне с ключови предизвикателства и въпроси, свързани с уменията, включително създаване на нови умения за нови работни места и преосмисляне на образованието.

На 10 юни 2016 г. тя прие нова и цялостна Нова програма за умения в Европа, която предлага десет действия, целящи да подпомогнат на хората да овладеят по-добри умения за работа в Европа.

Споделете тази страница