Политика на ЕС в областта на професионалното образование и обучение

Професионалното образование и обучение е основен елемент на системите за учене през целия живот, които имат за цел да осигурят на гражданите знанията, уменията и компетенциите, необходими за определени професии и на пазара на труда.

Какво представлява професионалното образование и обучение?

Професионалното образование и обучение (ПОО) отговаря на нуждите на икономиката, но също така чрез него учащите придобиват умения от значение за своето личностно развитие и активното си гражданско участие. 

То може да доведе до подобряване на ефективността на предприятията, конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите, а освен това е основен елемент на всяка успешна политика в областта на заетостта и социалните дейности.

Системите за ПОО в Европа разполагат с добре развити мрежи от заинтересовани страни в тази област. Тези мрежи се управляват с участието на социални партньори, като например работодатели и профсъюзи, и в рамките на различни органи, като например търговски камари, комитети и съвети.

Системите за ПОО включват първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.

Първоначалното професионално образование и обучение обикновено се осъществява на гимназиалния етап на образование и след завършване на средно образование, преди учащите да започнат да работят. 

То се провежда или в училищна среда (главно в класната стая) или в работна среда, като например в центрове за обучение и предприятия. Между отделните държави обаче съществуват различия в зависимост от техните национални системи за образование и обучение и икономическа структура.

Продължаващото ПОО се осъществява след първоначалното образование и обучение или след началото на професионалния живот. То има за цел да помогне на гражданите да придобият нови знания и умения, да се преквалифицират и да продължат своето лично и професионално развитие. 

Продължаващото ПОО до голяма степен се реализира в процеса на работа, като основната част от ученето се осъществява на работното място.

Средно 50 % от младите европейци на възраст от 15 до 19 години участват в първоначално професионално образование и обучение на гимназиален етап. В същото време средната за Европейския съюз (ЕС) стойност крие значителни географски различия по отношение на участието, което варира от 15 % до над 70 %.

Политика на ЕС в областта на ПОО и усилия за възстановяване в контекста на COVID-19

На 1 юли 2020 г. Комисията представи амбициозна програма в подкрепа на усилията за възстановяване в контекста на COVID-19 в областта на заетостта и социалната политика. Акцентът е върху уменията и ПОО. 

Предложенията са важен принос за Плана за възстановяване за Европа на председателя Урсула фон дер Лайен. Предложенията включват:

Последни промени в политиката на ЕС в областта на ПОО

Препоръка на Съвета от 2020 г. относно ПОО

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европейския съюз прие Препоръка относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост.

В препоръката се определят основни принципи, за да се гарантира, че професионалното образование и обучение се адаптират бързо към нуждите на пазара на труда и осигуряват качествени възможности за учене както за младите хора, така и за възрастните.

Поставя се силен акцент върху по-голямата гъвкавост на професионалното образование и обучение, по-големите възможности за учене в процеса на работа и за чиракуване и по-доброто осигуряване на качеството.

Препоръката също така заменя Препоръката за Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) и включва актуализирана рамка EQAVET с показатели и описания за качество, като същевременно отменя предишната Препоръка относно Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

За да насърчи тези реформи, Комисията подкрепя центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които обединяват местните партньори с цел създаване на „екосистеми от умения“. Екосистемите от умения ще допринесат за регионалното, икономическото и социалното развитие, иновациите и стратегиите за интелигентна специализация.

Декларация от Оснабрюк от 2020 г.

На 30 ноември 2020 г. министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение от държавите от ЕС, страните кандидатки и държавите от Европейското икономическо пространство и Европейската асоциация за свободна търговия(ЕИП-ЕАСТ), европейските социални партньори и Европейската комисия одобриха Декларацията от Оснабрюк от 2020 г. относно професионалното образование и обучение като фактор за възстановяване и справедлив преход към цифрова и екологична икономика. 

Декларацията от Оснабрюк се подкрепя от сдружения на доставчици на ПОО на европейско равнище (VET4EU2) и представители на учащи се в ПОО (OBESSU, Европейска мрежа на чиракуващите). 

В нея се определят нови политически действия за периода 2021—2025 г., които да допълнят Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост: 

 • насърчаване на устойчивостта и високите постижения чрез качествено, приобщаващо и гъвкаво ПОО 
 • създаване на нова култура на учене през целия живот, като се подчертае значението на продължаващото професионално образование и обучение и цифровизацията 
 • насърчаване на устойчивостта на ПОО 
 • изграждане на европейско пространство за образование и обучение и международно ПОО 

Консултативният комитет за професионално обучение прие становище относно бъдещето на ПОО, което ще допринесе за политиката на Комисията в тази област за периода след 2020 г.

Допълнителни действия в рамките на политиката на ЕС в областта на ПОО

 • Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е инструмент, чиято цел е да помогне на страните от ЕС да насърчават и наблюдават постоянното подобряване на системите си за ПОО въз основа на общоприети референтни показатели. Повече информация можете да намерите на уебсайта на EQAVET.
   
 • В препоръката на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване са посочени 14 основни критерия, които държавите от ЕС и заинтересованите страни трябва да използват, за да се предлага висококачествена и ефективна професионална подготовка.
   
 • Европейският алианс за професионална подготовка, създаден през 2013 г., мобилизира ефективно държавите членки, Европейската асоциация за свободна търговия, страните кандидатки за членство в ЕС и повече от 230 заинтересовани страни да полагат усилия за подобряване на предоставянето, качеството и имиджа на професионалната подготовка. Наскоро мобилността на чиракуващите бе добавена към целите на алианса.
   
 • Европейската мрежа на чиракуващите бе създадена с цел да се гарантира, че мненията на младите чиракуващи се вземат предвид в дискусиите във връзка с ПОО и чиракуването.
   
 • Ежегодната европейска седмица на професионалните умения, която се провежда от 2016 г., представлява общоевропейска кампания, целяща подобряване на привлекателността и имиджа на ПОО.
   
 • Работната група за ПОО по стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ има за цел да помага на създателите на политики и други заинтересовани страни при разработването на политики и практики. Последната работна група за периода 2018—2020 г. се съсредоточи върху иновациите и цифровизацията в областта на ПОО и висшето ПОО на системно ниво. 
   
 • Междуведомствената група за техническо и професионално образование и обучение (IAG-TVET), ръководена от ЮНЕСКО, осигурява координация на дейностите между водещи международни организации, включително и Европейската комисия, които имат отношение към политиката, програмите и изследванията във връзка с техническото и професионалното образование и обучение.

Финансови инструменти в подкрепа на политиката за ПОО:

 • Програма „Еразъм+“ има индикативен финансов пакет в размер на 14,774 млрд. евро. От тази сума за ПОО са заделени почти 3 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Всяка година около 130 000 учащи в рамките на ПОО и 20 000 души персонал в тази система се възползват от възможности за мобилност по „Еразъм+“. 

  Освен това всяка година близо 500 проекта в областта на ПОО се финансират по линия на стратегическите партньорства по програма „Еразъм+“. По програмата се финансират и други дейности, като например секторни алианси на уменията.
   
 • Европейският социален фонд (ЕСФ) е важен финансов лост за ПОО. От 2014 г. до 2020 г. една от тематичните цели на ЕСФ е свързана с предоставянето на значителен бюджет за дейности в подкрепа на ПОО. Близо 15 млрд. евро бяха предвидени, наред с други цели, за повишаване на равния достъп до учене през целия живот, насърчаване на гъвкави процеси на учене и за подобряване на връзката между трудовия пазар и системите за образование и обучение.

Европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение датира от 2002 г. и процеса от Копенхаген. През годините то беше допълнително задълбочавано, например чрез комюникето от Брюж и заключенията от Рига.

Работата на Комисията в областта на ПОО се подпомага от две агенции: