×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Политика на ЕС в областта на професионалното образование и обучение (ПОО)

Професионалното образование и обучение (ПОО) е важен елемент на системите за учене през целия живот, които предоставят на хората знания, ноу хау, умения и/или компетенции, изисквани за определени професии или по-общо на трудовия пазар.

Какво представлява професионалното образование и обучение (ПOO)?

Професионалното образование и обучение (ПОО) е важен елемент на системите за учене през целия живот, които предоставят на хората знания, ноу хау, умения и/или компетенции, изисквани за определени професии или по-общо на трудовия пазар. То отговаря на нуждите на икономиката, а освен това чрез него учещите придобиват умения за личностно развитие и активно гражданско участие. ПОО допринася за подобряване на резултатите на предприятията и конкурентоспособността, за научните изследвания и иновациите и играе централна роля по отношение на заетостта и социалната политика.

Системите за ПОО в Европа разполагат с добре развити мрежи от доставчици на услуги в тази област. Те се основават на правителствени структури с участието на социални партньори (работодатели, профсъюзи) в различни органи (камари, комитети, съвети и пр.). Системите за ПОО включват първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.

 1. Първоначалното професионално образование и обучение обикновено се осъществява на гимназиалния етап, преди навлизането в професионалния живот. То се реализира или в училищна среда (основната част от ученето протича в класна стая) или в работна среда, организирана така, че да бъде максимално близо до реалния живот (в училища, центрове за обучение или компании, като най-типичният пример са схемите за професионална подготовка). Това зависи до голяма степен от системата за образование и обучение в съответната държава, както и от структурата на икономиката.
 2. Продължаващото ПОО се осъществява след първоначалното образование и обучение или след навлизането в професионалния живот. Неговата цел е да се подобрят или усъвършенстват знанията и/или способностите, да се придобият нови умения, да се извърши преквалификация с оглед на промяна в кариерата или да се продължи личностното и професионалното развитие. Продължаващото ПОО до голяма степен се реализира в процеса на работа, като основната част от ученето се осъществява на работното място.

Средно 50 % от младите европейци на възраст от 15 до 19 години участват в първоначално професионално образование и обучение (на гимназиален етап). Но зад това средно за ЕС равнище се крият значителни географски различия, вариращи от равнища на участие под 15 % до над 70 % (вж. данните по-долу).

Приоритети на ЕС в областта на професионалното образование и обучение за периода 2015 — 2020 г.

Европейското сътрудничество по въпросите на професионалното образование и обучение (започнало в Копенхаген през 2002 г.) бе засилено още повече с Комюникето от Брюж от 2010 г. и заключенията от Рига от 2015 г., в които ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство, социалните партньори в ЕС, Европейската комисия и доставчиците на услуги в областта на ПОО в Европа се споразумяха по набор от резултати, които да бъдат постигнати в периода 2015 — 2020 г.:

 1. Насърчаване на ученето в процеса на работа във всичките му форми, като се обръща специално внимание на професионалната подготовка, чрез участие на социалните партньори, дружествата, търговските камари и доставчиците на услуги в областта на ПОО, както и чрез стимулиране на иновациите и предприемачеството.
 2. По-нататъшно развитие на механизмите за осигуряване на качеството в областта на ПОО в съответствие с препоръката на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) (вж. раздела по-долу) и, като част от системите за осигуряване на качеството, установяване на постоянни канали за обратна връзка и информация в рамките на системите за първоначално и продължаващо професионално образование и обучение въз основа на резултатите от ученето.
 3. Подобряване на достъпа до професионално образование и обучение и квалификации за всички чрез по-голяма гъвкавост и пропускаемост на системите, по-конкретно чрез предоставяне на ефективни и интегрирани услуги за професионално ориентиране и даване на възможност за валидиране на неформалното и информалното учене.
 4. По-нататъшно укрепване на ключовите компетентности в учебните програми за професионално образование и обучение и осигуряване на повече действителни възможности за придобиване или развиване на тези умения чрез първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.
 5. Въвеждане на систематични подходи и възможности за първоначално и продължаващо професионално развитие на учителите, обучаващите и наставниците, работещи в сферата на професионалното образование и обучение, както в училищата, така и в работната среда.

Работата на Комисията в областта на ПОО се подпомага от две агенции:

 • Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) помага за разработването на европейски политики в областта на ПОО. Той допринася за тяхното изпълнение, което подпомага със своите изследвания, анализи и с информация за системите, политиките и практиките в областта на ПОО, нуждата от умения и търсенето на умения в ЕС.
 • Европейска фондация за обучение (ETF) допринася за развитието на човешкия капитал в контекста на политиките на ЕС в областта на външните отношения. Това се определя като работа, която допринася за развитието на уменията и компетенциите на индивида през целия живот чрез подобряване на системите за ПОО.

Какво се прави в областта на ПОО на равнище ЕС?

 • Европейският алианс за професионална подготовка, създаден през 2013 г., мобилизира ефективно държавите членки, Европейската асоциация за свободна търговия, страните кандидатки за членство в ЕС и повече от 230 заинтересовани страни да полагат усилия за подобряване на предоставянето, качеството и имиджа на професионалната подготовка. Наскоро мобилността на стажуващите бе добавена към целите на алианса.

Финансови инструменти в подкрепа на политиката за ПОО

 • Програмата „Еразъм+“ разполага с (първоначален) общ индикативен финансов пакет от 14,774 млрд. евро, като от тази сума близо 3 млрд. евро са предвидени за ПОО в периода 2014—2020 г. Всяка година около 130 000 учащи в рамките на ПОО и 20 000 души персонал в тази система се възползват от възможности за мобилност по „Еразъм+“. Освен това всяка година близо 500 проекта в областта на ПОО се финансират по линия на стратегическите партньорства по програма „Еразъм+“. Програмата финансира и други дейности, като секторни алианси на уменията (включително
  Подробен план за действие за секторно сътрудничество във връзка с уменията).
 • Европейският социален фонд (ЕСФ) е важен финансов лост за ПОО. От 2014 г. до 2020 г. тематичната цел на ЕСФ е свързана с предоставянето на значителен бюджет за дейности в подкрепа на ПОО. Близо 15 млрд. евро са били отпуснати, inter alia, за повишаване на равния достъп до учене през целия живот и насърчаване на гъвкави процеси на учене, както и за подобряване на връзката между трудовия пазар и системите за образование и обучение.