Политика на ЕС в областта на професионалното образование и обучение
Професионалното образование и обучение е основен елемент на системите за учене през целия живот, които осигуряват на гражданите знанията, уменията и компетенциите, необходими за определени професии и на пазара на труда.

Какво представлява професионалното образование и обучение?

Професионалното образование и обучение (ПОО) отговаря на нуждите на икономиката, но също така чрез него учащите придобиват умения от значение за своето личностно развитие и активното си гражданско участие. То може да доведе до подобряване на ефективността на предприятията, конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите, а освен това е основен елемент на всяка успешна политика в областта на заетостта и социалните дейности.

Системите за ПОО в Европа разполагат с добре развити мрежи от доставчици на услуги в тази област. Тези мрежи се управляват с участието на социални партньори, като например работодатели и профсъюзи, и в рамките на различни органи, като например търговски камари, комитети и съвети.

Системите за ПОО включват първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.

Първоначалното професионално образование и обучение обикновено се осъществява на гимназиалния етап, преди учениците да започнат да работят. То се провежда или в училищна среда (главно в класната стая) или в работна среда, като например в центрове за обучение и предприятия. Между отделните държави съществуват различия в зависимост от техните национални системи за образование и обучение и икономическа структура.

Продължаващото ПОО се осъществява след първоначалното образование и обучение или след началото на професионалния живот. То има за цел да помогне на гражданите да придобият нови знания и умения, да се преквалифицират и да продължат своето лично и професионално развитие. Продължаващото ПОО до голяма степен се реализира в процеса на работа, като основната част от ученето се осъществява на работното място.

Средно 50 % от младите европейци на възраст от 15 до 19 години участват в първоначално професионално образование и обучение на гимназиален етап. В същото време средната за Европейския съюз (ЕС) стойност крие значителни географски различия по отношение на участието, което варира от 15 % до над 70 %.

Приоритети на ЕС в областта на ПОО

Европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение беше допълнително задълбочено с Комюникето от Брюж и заключенията от Рига.

Институциите на ЕС, държавите членки, страните кандидатки за членство, държавите от Европейското икономическо пространство, социалните партньори и доставчиците на ПОО се споразумяха за набор от цели, които да бъдат постигнати в периода 2015 — 2020 г.:

  • насърчаване на ученето в процеса на работа във всичките му форми, като се обръща специално внимание на професионалната подготовка, чрез участие на социалните партньори, предприятията, търговските камари и доставчиците на услуги в областта на ПОО, както и чрез стимулиране на иновациите и предприемачеството
  • по-нататъшно разработване на механизми за осигуряване на качеството в съответствие с Препоръката за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET), както и установяване на постоянен поток от информация и обратна връзка в системите за първоначално и продължаващо професионално образование и обучение въз основа на резултатите от обучението
  • подобряване на достъпа до ПОО и квалификации за всички чрез по-голяма гъвкавост и пропускаемост на системите, по-конкретно чрез предоставяне на ефективни и интегрирани услуги за професионално ориентиране и осигуряване на възможност за валидиране на неформалното и самостоятелното учене
  • укрепване на ключовите компетентности в учебните програми за ПОО и осигуряване на повече действителни възможности за придобиване или развиване на тези умения чрез първоначално и продължаващо професионално образование и обучение
  • въвеждане на систематични подходи и възможности за първоначално и продължаващо професионално развитие за учителите, обучаващите и наставниците, работещи в сферата на професионалното образование и обучение, както в училищата, така и в работната среда

Консултативният комитет за професионално обучение прие становище относно бъдещето на ПОО, което ще допринесе за политиката на Европейската комисия в тази област за периода след 2020 г.

Последни новини

На 1 юли 2020 г. Комисията представи амбициозна програма в подкрепа на усилията за възстановяване в контекста на COVID-19 в областта на заетостта и социалната политика. Акцентът е върху уменията и ПОО. 

Предложенията са важен принос за Плана за възстановяване за Европа на председателя Урсула фон дер Лайен. Предложенията включват:

Работата на Комисията в областта на ПОО се подпомага от две агенции:

Как ЕС насърчава професионалното образование и обучение?

Финансови инструменти в подкрепа на политиката за ПОО:

  • Програма „Еразъм+“ има индикативен финансов пакет в размер на 14,774 млрд. евро. От тази сума за ПОО са заделени почти 3 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Всяка година около 130 000 учащи в рамките на ПОО и 20 000 души персонал в тази система се възползват от възможности за мобилност по „Еразъм+“. Освен това всяка година близо 500 проекта в областта на ПОО се финансират по линия на стратегическите партньорства по програма „Еразъм+“. По програмата се финансират и други дейности, като например секторни алианси на уменията.
  • Европейският социален фонд (ЕСФ) е важен финансов лост за ПОО. От 2014 г. до 2020 г. една от тематичните цели на ЕСФ е свързана с предоставянето на значителен бюджет за дейности в подкрепа на ПОО. Близо 15 млрд. евро са предвидени, наред с други цели, за повишаване на равния достъп до учене през целия живот, насърчаване на гъвкави процеси на учене и за подобряване на връзката между трудовия пазар и системите за образование и обучение.