Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Oskused ja pädevus

See, kuidas me töötame, õpime, osaleme ühiskonnaelus ja korraldame argielu, muutub pidevalt kooskõlas tehnoloogia arengu ning ülemaailmsete ja demograafiliste raskustega. Õiged oskused aitavad inimestel mainitud muutustega kohaneda, et tagada nii oma heaolu kui ka teha tööd ühiskonna, tootlikkuse ja majanduskasvu heaks.

Tänapäeval peab inimestel olema hulk oskusi alates põhioskustest, nagu kirja-, arvutus- ja digioskus, kuni kutse- või tehniliste oskusteni, samuti ettevõtlus- ning valdkonnaüleste oskusteni, nagu võõrkeeleoskus või õpi- ja algatusvõime.

Euroopa seisab praegu silmitsi paljude probleemidega.

  • Lubamatult suur hulk eurooplasi – üks viiest – näevad endiselt vaeva lugemise ja kirjutamisega ning veelgi enamal on kehvad arvutus- ja digioskused. Märkimisväärsel osal sisserändajatest ja varjupaigataotlejatest puuduvad põhioskused ning nad valdavad halvasti vastuvõtva riigi keelt, mis tekitab töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohu.
  • Paljud ei leia Euroopas tööd, sest neil pole vajalikke oskusi, või nad töötavad ametikohtadel, mis on alla nende võimete. Tegelikult teevad 30% kõrgkoolilõpetajatest tööd, mille jaoks pole kõrgharidust vaja.
  • Samas ei leia 40% tööandjatest vabadele ametikohtadele vajalike oskustega töötajaid, ning liiga vähestel inimestel on vajalik ettevalmistus, mõtteviis ja pädevus, et rajada oma ettevõte või otsida uusi võimalusi.

Haridus ja koolitus kuulub Euroopas liikmesriikide pädevusse. Riiklikud ja piirkondlikud tööturud ja haridussüsteemid seisavad silmitsi igaüks oma spetsiifiliste raskustega, kuid liikmesriikide ees on sarnased probleemid ja võimalused.

Seepärast püüavadki Euroopa oskuste algatused kaasata kõiki Euroopa sidusrühmi järgmiste tegevussuundade kaudu.

Suur hulk liikmesriike saavad igal aastal oskuste arendamiseks riigipõhiseid soovitusi, et juhendada neid riikliku poliitika kujundamisel.

Riiklike oskuste strateegiate arendamiseks pakutakse koostöös OECDga toetust, et aidata liikmesriikidel kujundada konkreetseid poliitilisi meetmeid, samas kui ELi rahastus aitab poliitikakujundust ellu viia:

Komisjon on varem pakkunud oskustega seotud peamiste probleemide lahendamiseks välja hulga poliitilisi meetmeid, sh algatused „Uute töökohtade jaoks uued oskused“ ja „Hariduse ümbermõtestamine“.

10. juunil 2016 võttis komisjon vastu uue ja põhjaliku Euroopa oskuste tegevuskava, esitades kümme meedet, mis aitaksid Euroopa inimeste oskusi parandada.

Jaga seda lehte