Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Oskused ja pädevus

See, kuidas me töötame, õpime, osaleme ühiskonnas ja elame oma igapäevaelu, on tehnoloogia arengu ning üleilmsete ja demograafiliste probleemide tõttu muutumas. Õiged oskused aitavad inimestel nende muutustega kohaneda ja tagada nende heaolu, panustades samal ajal ühiskonda, tootlikkusse ja majanduskasvu.

Tänapäeval vajavad inimesed paljusid oskusi, mille hulka kuuluvad põhioskused (nagu kirja- ja arvutamisoskus ning digitaalsed oskused), kutse- või tehnilised oskused ning ettevõtlusoskused ja valdkonnaülesed oskused (nagu võõrkeeled või isiklik areng ja õpioskus).

Euroopa seisab täna silmitsi mitme väljakutsega.

  • Rohe- ja digipööre kujundavad ümber seda, kuidas me elame, töötame ja suhtleme, ning kutsuvad üles muutma lähenemist oskustele, et nende potentsiaali täielikult ära kasutada.
  • Demograafilised muudatused on tekitanud olukorra, kus Euroopa peaks kõiki oma talente ja kogu mitmekesisust ära kasutama. Samal ajal kaasneb selliste muudatustega ka uute töövõimaluste teke hõbeda- ja hooldusmajanduses.
  • COVID-19 pandeemia on muutnud kaugtöö ja -õppe miljonite inimeste jaoks ELis reaalsuseks ning toonud esile meie digivalmisoleku piiratuse. Pandeemia on negatiivselt mõjutanud ka paljude inimeste töövõimalusi.
  • Väga paljud inimesed ei leia õigete oskuste puudumise tõttu tööd või töötavad töökohtadel, mis ei vasta nende andele.
  • Samal ajal ei leia 40% tööandjatest oma vabade töökohtade täitmiseks vajalike oskustega inimesi ning liiga vähestel inimestel on oskused ja tugi, et pidada oma ettevõtte loomist realistlikuks.
  • Lubamatult suur osa eurooplastest – üks viiest – on hädas lugemise ja kirjutamisega ning veelgi enamatel on kehvad arvutus- ja digitaaloskused.
  • Kuigi igaühel peaks olema võimalus oma oskusi korrapäraselt täiendada, õpib ainult neli täiskasvanut kümnest.

Haridus ja koolitus Euroopas on liikmesriikide pädevuses. Riikide ja piirkondade tööturgudel ning haridussüsteemidel on vaja toime tulla oma konkreetsete raskustega, kuid liikmesriikidel on sarnaseid probleeme ja võimalusi.

Seepärast on oskustega seotud Euroopa algatuste eesmärk mobiliseerida kõik Euroopa sidusrühmad vastavalt järgmistele tegevussuundadele.

1. juuli 2020. aasta Euroopa oskuste tegevuskavas tutvustatakse viieaastast kava, mis sisaldab 12 meedet, et aidata Euroopa inimestel omandada paremaid oskusi.

Paljudele liikmesriikidele esitatakse igal aastal oskuste arendamisega seotud riigipõhised soovitused, et juhtida nende riikliku poliitika kujundamist, ning ELi rahastamine aitab seda ellu viia:

Jaga seda lehte