Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Scileanna agus cáilíochtaí

Athraíonn an bealach a oibrímid, a fhoghlaimímid, a ghlacaimid páirt sa tsochaí, agus a gcaithimid ár saol laethúil an t-am ar fad ar aon dul le forbairtí teicneolaíocha, dúshláin dhomhanda agus dhéimeagrafacha. Cabhraíonn na scileanna cearta le daoine dul i dtaithí ar na hathruithe seo agus a leas féin a chinntiú le linn dóibh cur leis an tsochaí, le táirgiúlacht agus fás eacnamaíoch.

Sa lá atá inniu ann, ní mór go mbeadh meascán scileanna ag daoine idir bhunscileannna, cosúil le litearthacht, uimhearthacht agus digiteach, agus scileanna gairme nó scileanna teicniúla mar aon le scileanna fiontraíocha agus scileanna trasnaí, cosúil le teangacha iasachta nó an cumas foghlaim agus deiseanna a thapú.

Tá roinnt dúshlán roimh an Eoraip sa lá atá inniu ann:

  • Tá céatadán ró-ard Eorpach – duine amháin as gach cúigear – fós ag streachailt le léamh agus scríobh, agus tá scileanna laga uimhearthachta agus digiteacha acu. Tá easpa bunscileanna ag líon suntasach imirceach agus iarrthóirí tearmainn agus níl tuiscint mhaith acu ar theanga na tíre óstaí, rud a chiallaíonn go bhfuil riosca suntasach ann go mbeidh siad ag déileáil le dífhostaíocht, bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.
  • Tá go leor daoine san Eoraip nach bhfuil in ann post a fháil mar nach bhfuil na scileanna cearta acu nó tá poist acu nach bhfuil ag teacht lena mbuanna. Go deimhin, tá 30% de chéimithe ardoideachais ag obair i bpoist nach bhfuil cáilíocht ollscoile ag teastáil lena n-aghaidh.
  • San am céanna, ní féidir le 40% d’fhostóirí daoine leis na scileanna cearta a fháil chun na folúntais atá acu a líonadh, agus níl an t-ullmhúchán, na meonta aigne agus na hinniúlachtaí ag dóthain daoine chun a ngnóthaí féin a bhunú nó deiseanna nua a chuardach.

Is é oideachas agus oiliúint san Eoraip inniúlacht na mBallstát. Tá dúshláin shonracha dá gcuid féin os comhair margaí fostaíochta náisiúnta agus réigiúnacha ach tá fadhbanna agus deiseanna mórán mar an gcéanna os comhair Ballstát freisin.

Is é sin an chúis a bhfuil sé mar aidhm le tionscnaimh Eorpacha le haghaidh scileanna páirtithe leasmhara uile na hEorpa a thabhairt le chéile chun díriú ar na gníomhaíochtaí seo a leanas:

Déileáiltear le moltaí tír-shonracha a bhaineann le forbairt scileanna i líon ard Ballstát gach bliain chun a gceapadh beartas náisiúnta a threorú.

Tá tacaíocht chun straitéis náisiúnta scileanna a fhorbairt i gcomhar leis an OECD ar fáil le cabhrú le Ballstáit freagairtí praiticiúla beartais a dhearadh, agus cabhraíonn maoiniú AE chun dearaí beartais a chur i bhfeidhm:

Tá sraith gníomhaíochtaí beartais molta ag an gCoimisiún san am atá caite chun déileáil leis na príomhdhúshláin agus leis na príomh-shaincheisteanna a bhaineann le scileanna lena n-áirítear Scileanna Nua do Phoist Nua agus Athmhachnamh ar an Oideachas.

Ar an 10 Meitheamh 2016, glacadh le Clár Oibre Scileanna don Eoraip clár oibre atá nua agus cuimsitheach, ina moltar deich ngníomhaíocht chun cabhrú le daoine san Eoraip scileanna níos fearr a bheith acu.

An leathanach seo a chomhroinnt: