Cosaint sonraí pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta príobháideachas an úsáideora a chosaint.

An beartas maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí an Chomhphobail, tá an beartas sin bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.

Baineann an beartas ginearálta sin le suíomhanna gréasáin institiúidí uile an Aontais Eorpaigh atá san fhearann europa.eu. Cé gur féidir brabhsáil sa chuid is mó de na suíomhanna gréasáin gan aon sonraí pearsanta a thabhairt, tá cásanna áirithe ann agus sna cásanna sin is gá sonraí pearsanta a thabhairt chun na ríomhsheirbhísí atá á lorg agat a chur ar fáil.

Na suíomhanna gréasáin ar a n-iarrtar an cineál sin faisnéise, is de réir an bheartais a bhfuil cur síos air sa rialachán thuasluaite a phróiseálann lucht a stiúrtha sonraí na n-úsáideoirí. Ina theannta sin, sa ráiteas faoin mbeartas príobháideachais a bhíonn ag na suíomhanna sin bíonn eolas faoin gcaoi a n-úsáidtear do shonraí.

Is é a chiallaíonn sin:

 • i gcás gach ríomhsheirbhíse, go socraíonn rialaitheoir cuspóirí próiseála agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus go gcinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís ag teacht leis an mbeartas príobháideachais
 • i ngach institiúid, go gcinntíonn Oifigeach Cosanta Sonraí go gcuirtear forálacha an rialacháin i bhfeidhm agus go dtugann sé comhairle do rialaitheoirí maidir lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh
 • gurb é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí atá ina údarás neamhspleách faireacháin do na hinstitiúidí go léir

Na suíomhanna ar fad atá ag institiúidí an Aontais, atá san fhearann .eu, bíonn naisc orthu chuig suíomhanna tríú páirtí. Ráite nach bhfuil aon smacht againn orthu sin, molaimid duit a mbeartas príobháideachais a léamh go grinn.

Ríomhsheirbhísí

Is é is ríomhsheirbhís de chuid Europa ann seirbhís nó áis a chuirtear ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir daoine agus gnólachtaí, ar thaobh amháin, agus na hinstitiúidí Eorpacha, ar an taobh eile.

Tá, nó beidh, trí chineál ríomhsheirbhíse ar fáil ar EUROPA:

 • seirbhísí faisnéise a thugann rochtain éasca éifeachtach ar fhaisnéis do dhaoine, do na meáin chumarsáide, do lucht gnó, do lucht riaracháin agus do lucht déanta cinntí eile
 • seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar an teagmháil a dhéantar le daoine, le lucht gnó, leis an tsochaí shibhialta agus le gníomhairí poiblí, agus, dá bharr sin, a éascaíonn comhairliúcháin i dtaobh beartas agus an chaoi le haiseolas a thabhairt
 • seirbhísí a thugann rochtain ar gach ceann de na bunchineálacha gnó nó teagmhála a dhéantar leis an Aontas, amhail soláthar poiblí, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil

An fhaisnéis a bhíonn i ráiteas príobháideachais sonrach

Is iondúil go mbíonn an fhaisnéis seo a leanas tugtha i ráiteas maidir le beartas príobháideachais sonrach:

 • an fhaisnéis a bhailítear agus an cuspóir atá leis sin agus na modhanna teicniúla ina mbailíonn an tAontas faisnéis phearsanta chun cuspóir ar leith a chomhlíonadh
 • cé dó a nochtfar do chuid faisnéise
 • an dóigh le do chuid faisnéise a rochtain, lena cruinneas a fhíorú agus, más gá, lena ceartú
 • an t-achar a choimeádtar do shonraí
 • na bearta slándála a dhéantar chun d'fhaisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe
 • na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceist nó gearán agat

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a dhéanann éifeachtacht agus éifeachtúlacht shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar EUROPA a mheas.

De réir an réamhshocraithe, úsáidtear fianáin chéadpháirtí ó Europa chun cuairteoirí a rianú. Féadfaidh tú na socruithe a chur sa chaoi agus nach rianóidh Piwik thú. Má dhéanann tú athchomhairle faoi sin, ámh, féadfaidh tú iad a chur sa chaoi agus go dtosóidh Piwik do do rianú arís.

Chun do stádas reatha a sheiceáil agus rogha a dhéanamh, cuir tic sa bhosca iomchuí sa bhosca téacs atá thíos.

Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn an suíomh gréasáin idirinstitiúideach europa.eu, thar ceann institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais. Más mian leat a shocrú nach rianófar thú, gabh chuig an leathanach seo a leanas ar a bhfuil an fógra dlíthiúil ina thaobh sin.

Faoi láthair, tá córas anailísíochta dá gcuid féin in úsáid ag institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh (nach cuid den Choimisiún Eorpach iad). Má tá tuilleadh eolais uait gabh chuig leathanaigh an fhógra dhlíthiúil atá acu sin.

Más é do rogha nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú, ní chuirfidh sin isteach ná amach ort agus tú ag dul ó leathanach go chéile ar shuíomhanna gréasáin ar europa.eu.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics

Teagmháil a dhéanamh le suíomhanna Europa

Tá cnaipe "Teagmháil" ar mhórchuid de leathanaigh ghréasáin Europa. Má chliceálann tú ar an gcnaipe sin gníomhachtófar do bhogearraí ríomhphoist agus beidh deis agat ar do thuairimí a sheoladh chuig bosca ríomhphoist ar leith. Nuair a sheoltar an teachtaireacht sin, bailítear do shonraí pearsanta chun go bhféadfar freagra a thabhairt ort, agus chuige sin amháin.

Mura féidir leis an bhfoireann a bhfuil an bosca ríomhphoist feidhmiúil sin de chúram uirthi do cheist a fhreagairt, cuirfear do cheist ar aghaidh go dtí seirbhís eile. Cuirfear in iúl duit, le ríomhphost, cén tseirbhís atá ag plé le do cheist.

Má bhíonn aon cheist agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta bainteacha, ná bíodh aon drogall ort iad a lua, in éineacht le do theachtaireacht.

Faisnéis a chosaint

Déantar na sonraí pearsanta a bhailítear a stóráil ar ríomhaire an fhochonraitheora sheachtraigh agus é ag feidhmiú mar phróiseálaí, agus ní mór dó an chosaint sonraí agus rúndacht arna leagan síos le Rialachán (AE) 2018/1725 a urramú. 

Faisnéis a fhíorú, a athrú nó a scriosadh

Más mian leat na sonraí pearsanta atá á stóráil ag rialaitheoirí shuíomh gréasáin Europa agus a fhoshuíomhanna a fhíorú, a athrú nó a scriosadh, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig rialaitheoir sonraí shuíomh gréasáin Europa in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide ag an seoladh thíos. Luaigh d’iarratas go soiléir i do ríomhphost agus cuir isteach URL an tsuímh gréasáin/na leathanach gréasáin lena mbaineann d'iarratas.

Ríomhphost: europamanagement@ec.europa.eu