Cosaint Sonraí Pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideachas an úsáideora.

An beartas maidir le “cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail” is ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 atá sé bunaithe i láthair na huaire (agus ní hé ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán 2016/679) lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE). Tá an leagan nua de Rialachán 45/2001 á ghlacadh i láthair na huaire. Nuashonrófar na fógraí dlíthiúla ar an suíomh gréasáin Europa de réir an leagain nua sin.

Baineann an beartas ginearálta sin le suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais Eorpaigh atá san fhearann ‘.eu’. Siúd is gur féidir brabhsáil sa chuid is mó de na suíomhanna gréasáin gan aon sonraí pearsanta a thabhairt, tá cásanna áirithe ann agus sna cásanna sin is gá sonraí pearsanta a thabhairt chun ríomhsheirbhísí a chur ar fáil. Na suíomhanna gréasáin ar a n-iarrtar an cineál sin faisnéise, is de réir an bheartais a bhfuil cur síos air sa Rialachán thuasluaite a phróiseálann lucht a stiúrtha sonraí na n-úsáideoirí. Ina theannta sin, sa ráiteas faoin mbeartas príobháideachais a bhíonn ag na suíomhanna sin bíonn eolas faoin gcaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin.

Is é a chiallaíonn sin:

 • i gcás gach ríomhsheirbhíse ar leith, go socraíonn rialaitheoir cuspóirí próiseála agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus go gcinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís ag teacht leis an mbeartas príobháideachais
 • i ngach institiúid, go gcinntíonn Oifigeach Cosanta Sonraí go gcuirtear forálacha an Rialacháin i bhfeidhm agus go dtugann sé comhairle do rialaitheoirí maidir lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh (féach Airteagal 24 den Rialachán)
 • gurb é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí atá ina údarás neamhspleách faireacháin do na hinstitiúidí go léir (féach Airteagal 41 go hAirteagal 45 den Rialachán)

Na suíomhanna ar fad atá ag an Aontas, atá san fhearann .eu, bíonn naisc orthu chuig suíomhanna tríú páirtí. Ráite nach bhfuil aon smacht againn orthu sin, molaimid duit a mbeartas phríobháideachais a léamh go grinn.

Cad is ríomhsheirbhís ann?

Is é is ríomhsheirbhís de chuid Europa ann seirbhís nó áis a chuirtear ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnólachtaí, ar thaobh, agus na hInstitiúidí Eorpacha, ar an taobh eile.

Tá, nó beidh, trí chineál ríomhsheirbhíse ar fáil ar Europa:

 • seirbhísí faisnéise a thugann rochtain éasca éifeachtach ar fhaisnéis do shaoránaigh, do na meáin chumarsáide, do lucht gnó, do lucht riaracháin agus do lucht déanta cinntí eile, agus a chuireann le trédhearcacht agus le tuiscint daoine ar bheartais agus gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh
 • seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar an teagmháil a dhéantar le saoránaigh, le lucht gnó, leis an tsochaí shibhialta agus le gníomhairí poiblí, agus, dá bharr sin, a éascaíonn comhairliúcháin beartais, agus meicníochtaí aiseolais, chun cuidiú a thabhairt beartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh a stiúradh
 • seirbhísí idirbhirt a thugann rochtain ar gach ceann de na bunchineálacha idirbhirt a dhéantar leis an Aontas Eorpach, m.sh. soláthar poiblí, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil nó a cheannach, etc.

An fhaisnéis a bhíonn i ráiteas príobháideachais sonrach

Is iondúil go mbíonn an fhaisnéis seo a leanas, faoi úsáid sonraí pearsanta, tugtha i mbeartas príobháideachais sonrach:

 • An fhaisnéis a bhailítear, an cuspóir atá leis sin agus na modhanna teicniúla ina mbailíonn an tAontas faisnéis phearsanta go heisiach a mhéid is gá chun cuspóir ar leith a chomhlíonadh. Ní athúsáidtear an fhaisnéis do chuspóir atá ar neamhréir leis sin.
 • Cé dó a nochtfar do chuid faisnéise? Ní thabharfaidh an tAontas Eorpach faisnéis do thríú páirtithe ach amháin más gá sin chun an cuspóir/na cuspóirí a aithnítear thuas a chomhlíonadh agus ní thabharfar í ach do na (catagóirí) faighteoirí atá luaite. Ní nochtfaidh an tAontas Eorpach do shonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí
 • An dóigh le do chuid faisnéise a rochtain, lena cruinneas a fhíorú agus, más gá, lena cheartú. Más ábhar sonraí thú, is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do chuid sonraí pearsanta ar chúiseanna dlisteanacha láidre, ach amháin nuair a bhailítear an fhaisnéis chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó nuair is gá an fhaisnéis a bhailiú chun conradh a bhfuil tú páirteach ann a chur i bhfeidhm, nó nuair a úsáidtear í do chuspóir a bhfuil toiliú soiléir tugtha agat ina leith
 • An t-achar a choimeádtar do shonraí. Ní choimeádann an tAontas Eorpach do chuid sonraí ach chomh fada agus is gá chun iad a úsáid chun cuspóir a mbailithe a chomhlíonadh nó chun próiseáil bhreise a dhéanamh orthu
 • Na bearta slándála a dhéantar chun d'fhaisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe
 • Na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceist nó gearán agat.

Europa Analytics 

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a dhéanann éifeachtacht agus éifeachtúlacht shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar Europa a mheas.

De réir an réamhshocraithe, úsáidtear fianáin chéadpháirtí ó Europa chun cuairteoirí a rianú. Féadfaidh tú na socruithe a chur sa chaoi agus nach rianóidh Piwik thú. Má dhéanann tú athchomhairle faoi sin, ámh, féadfaidh tú iad a chur sa chaoi agus go dtosóidh Piwik do do rianú arís.

Chun do stádas reatha a sheiceáil agus rogha a dhéanamh, cuir tic sa bhosca iomchuí sa bosca téacs atá thíos.

Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn an suíomh gréasáin idirinstitiúideach europa.eu, thar ceann institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh. Más mian leat a shocrú nach rianófar thú, gabh chuig an leathanach seo a leanas ar a bhfuil an fógra dlíthiúil ina thaobh sin.

Faoi láthair, tá córas anailísíochta dá gcuid féin in úsáid ag institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh (m.sh. Parlaimint na hEorpa). Má tá tuilleadh eolais uait gabh chuig leathanaigh an fhógra dhlíthiúil atá acu sin.

Más é do rogha nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú, ní chuirfidh sin isteach ná amach ort agus tú ag dul ó leathanach go chéile ar shuíomhanna gréasáin ar europa.eu.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics

An chaoi a ndéanaimid na ríomhphoist a sheolann tú chugainn a láimhseáil

Tá cnaipe "Teagmháil" ar mhórchuid de leathanaigh ghréasáin Europa. Má cliceálann tú ar an gcnaipe sin gníomhachtófar do bhogearraí ríomhphoist agus beidh deis agat ar do thuairimí a sheoladh chuig bosca ríomhphoist feidhmiúil.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht dá leithéid, ní bhailítear sonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt ort. Mura féidir leis an bhfoireann a bhfuil an bosca ríomhphoist feidhmiúil sin de chúram uirthi do cheist a fhreagairt, cuirfear do cheist ar aghaidh go dtí seirbhís eile. Cuirfear in iúl duit, le ríomhphost, cén tseirbhís atá ag plé le do cheist.

Má bhíonn aon cheist agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta bainteacha, ná bíodh aon drogall ort iad a lua, in éineacht le do theachtaireacht.

An chaoi a gcosnaímid faisnéis

Déanfar na sonraí pearsanta a bhaileofar agus an fhaisnéis go léir a bhaineann leis an gcomhairliúchán thuasluaite a stóráil ar ríomhaire an fhochonraitheora seachtraigh, de réir an chur síos thuas, agus é ag feidhmiú mar phróiseálaí, agus ní mór dó an chosaint sonraí agus rúndacht arna leagan síos le Rialachán (CE) 45/2001 a urramú. 

An chaoi le faisnéis a sheiceáil, a athrú nó a scriosadh

Má theastaíonn uait fios a bheith agat cé na sonraí pearsanta atá á stóráil ag an rialaitheoir sonraí thar do cheann, nó iad a athrú, a cheartú nó a scriosadh, is féidir na sonraí teagmhála thíos a úsáid le dul i dteagmháil leis an Rialaitheoir. Iarrtar ort cur síos soiléir a dhéanamh ar a bhfuil uait. 

Sonraí teagmhála

Sonraí teagmhála

Teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach, ceisteanna ginearálta faoin Aontas Eorpach a chur nó eolas a fháil faoi chuairt ar institiúidí an Aontais.