Séanadh

Tá an suíomh gréasáin seo á chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach le go mbeidh rochtain níos fearr ag an bpobal ar fhaisnéis a bhaineann lena thionscnaimh agus le beartais an Aontais Eorpaigh go ginearálta. Is é an cuspóir atá againn an fhaisnéis sin a choimeád cruinn agus cothrom le dáta. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht ná aon dliteanas i leith na faisnéise atá ar an suíomh seo, ámh.

Maidir leis an bhfaisnéis a thugtar:

 • is de chineál ginearálta amháin í nach bhfuil dírithe ar dhálaí sonracha aon duine ar leith ná aon eagraíocht ar leith
 • ní gá go mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta
 • bíonn sí nasctha uaireanta le suíomhanna seachtracha nach dtagann faoi chúram sheirbhísí an Choimisiúin agus nach nglacann an Coimisiún freagracht ar bith ina leith
 • ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá inti (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba cheart dul i gcomhairle le duine gairmiúil a bhfuil na cáilíochtaí cuí aige).

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach féidir a ráthú gur cóip chruinn de dhoiciméad a glacadh go hoifigiúil aon doiciméad atá ar fáil ar líne. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (an leagan clóite, nó ón 1 Iúil 2013 an leagan leictreonach ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aici.

Tá sé mar chuspóir againn an méid a chuireann earráidí teicniúla isteach ar úsáideoirí a laghdú a mhéid is féidir. Tá seans ann, mar sin féin, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach roinnt de na sonraí nó den fhaisnéis ar ár suíomh i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráid agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfeadh fadhbanna den sórt sin isteach ar an tseirbhís ná nach n-imreodh siad tionchar uirthi. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht i leith fadhbanna den sórt sin a tharla de thoradh an suíomh seo nó aon suíomhanna seachtracha atá nasctha leis a bheith á n-úsáid.

Níl sé beartaithe go gcuirfeadh an séanadh seo teorainn le dliteanas an Choimisiúin i gcás ina sáraítear ceann ar bith de na ceanglais atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná chun a dhliteanas a eisiamh i gcás ábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

Fógra cóipchirt

© An tAontas Eorpach, 2015

Níl cosc ar athúsáid ar choinníoll go ndéantar an fhoinse a admháil. Cuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin chun feidhme faoin gCinneadh ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid  [728KB]. 

Féadfaidh prionsabal ginearálta na hathúsáide bheith faoi réir coinníollacha a d'fhéadfadh a bheith sonraithe i bhfógraí éagsúla cóipchirt. Moltar don úsáideoir, dá bhrí sin, na fógraí cóipchirt ar na suíomhanna gréasáin ar leith faoi Europa agus sna doiciméid ar leith a léamh. Níl aon bhaint ag athúsáid le doiciméid atá faoi réir ceart maoine intleachtúla tríú páirtithe.

Cosaint sonraí pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideachas an úsáideora. 

Tá an beartas maidir le "cosaint daoine aonair i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Chomhphobail" bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 [234 KB] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.

Baineann an beartas ginearálta seo le tacar suíomhanna gréasáin institiúideacha an Aontais Eorpaigh a thagann faoin bhfearann eu.

Is féidir leat formhór na suíomhanna gréasáin sin a bhrabhsáil gan aon fhaisnéis a thabhairt fút féin. I gcásanna áirithe, is gá faisnéis phearsanta a sholáthar chun r‑sheirbhísí a iarrann tú a chur ar fáil.

Caitheann na suíomhanna gréasáin a lorgaíonn an fhaisnéis seo leis de réir an bheartais a ndéantar cuir síos air sa Rialachán thuasluaite agus tugann siad faisnéis faoin gcaoi a úsáidtear do shonraí sna ráitis shonracha atá acu faoina mbeartas príobháideachais.

Ciallaíonn sin:

 • I gcás gach r-sheirbhís shonrach, socraíonn rialaitheoir cuspóirí agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus cinntíonn sé go bhfuil an r-sheirbhís shonrach sin ag teacht leis an mbeartas príobháideachais.
 • I ngach institiúid, cinntíonn Oifigeach Cosanta Sonraí go gcuirtear forálacha an Rialacháin i bhfeidhm agus tugann sé comhairle do rialaitheoirí maidir lena n‑oibleagáidí a chomhlíonadh a (féach ar Airteagal 24 den Rialachán).
 • Is é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí [98 KB] a fheidhmeoidh mar údarás neamhspleách faireacháin do na hinstitiúidí go léir (féach Airteagal 41 go hAirteagal 45 den Rialachán).

Tá naisc chuig suíomhanna tríú páirtí ar thacar suíomhanna gréasáin institiúideacha an Aontais Eorpaigh a thagann faoin bhfearann eu. Toisc nach bhfuil smacht againn orthu sin, molaimid duit a mbeartais phríobháideachais a léamh.

Cad is r-sheirbhís ann?

Is é is r-sheirbhís ar EUROPA ann ná seirbhís nó acmhainn a chuirtear ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnóthaí ar thaobh amháin agus na hInstitiúidí Eorpacha ar an taobh eile.

Bíonn, nó beidh trí chineál r-sheirbhíse ar fáil ar EUROPA:

 1. Seirbhísí faisnéise a sholáthraíonn rochtain éasca, éifeachtach ar fhaisnéis do shaoránaigh, do na meáin chumarsáide, don lucht gnó, don lucht riaracháin agus do lucht déanta cinntí eile, agus a chuireann le trédhearcacht agus le tuiscint ar bheartais agus gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh dá bharr
 2. Seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar theagmháil le saoránaigh, le lucht gnó, leis an tsochaí sibhialta agus le gníomhairí poiblí, agus ar an gcaoi sin, a éascaíonn comhairliúcháin beartais, agus meicníochtaí aiseolais, chun cabhrú le tionchar a imirt ar bheartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh
 3. Seirbhísí idirbhirt a sholáthraíonn rochtain ar gach ceann de na bunchineálacha idirbhirt leis an Aontas Eorpach, m.sh. soláthar, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil nó a cheannach srl.

Faisnéis atá ar fáil mar chuid de ráiteas príobháideachais sonrach

Beidh an fhaisnéis seo a leanas faoin gcaoi a úsáidtear do chuid shonraí ar fáil i mbeartas príobháideachais sonrach:

 • An fhaisnéis a bhailítear, an fáth a mbailítear í agus na modhanna teicniúla a úsáideann an tAontas Eorpach chun faisnéis phearsanta a bhailiú sa mhéid is gá chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh, agus chuige sin amháin. Ní athúsáidtear an fhaisnéis do chuspóir atá ar neamhréir leis seo.
 • Iad siúd a fhaigheann d'fhaisnéis. Ní thabharfaidh an tAontas Eorpach faisnéis do thríú páirtithe ach amháin más gá sin chun an cuspóir/na cuspóirí a aithnítear thuas a chomhlíonadh agus ní thabharfar í ach do na (catagóirí) faighteoirí atá luaite. Ní thabharfaidh an tAontas Eorpach do shonraí pearsanta amach le haghaidh margaíocht dhíreach.
 • An chaoi chun d'fhaisnéis a rochtain, a cruinneas a dhaingniú agus í a cheartú, más gá. Mar ábhar sonraí, is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do chuid sonraí pearsanta ar chúiseanna dlisteanacha láidre, ach amháin nuair a bhailítear d'fhaisnéis chun oibleagáid dlíthiúil a chomhlíonadh, nó nuair is gá d'fhaisnéis a bhailiú chun conradh a bhfuil tú páirteach ann a chur i bhfeidhm, nó nuair a úsáidtear í do chuspóir lenar thug tú toiliú soiléir ina leith.
 • An tréimhse a choimeádtar do shonraí. Ní choimeádann an tAontas Eorpach do chuid sonraí ach chomh fada agus is gá chun iad a úsáid chun cuspóir a mbailithe a chomhlíonadh nó chun críocha próiseáil bhreise.
 • Na bearta slándála a dhéantar chun d'fhaisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe.
 • Na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceisteanna nó gearáin agat.

An chaoi a ndéanaimid na ríomhphoist a sheolann tú chugainn a láimhseáil

Tá cnaipe "Teagmháil" ar mhórchuid de leathanaigh ghréasáin Europa a chuireann do bhogearraí ríomhphoist i ngníomh agus a iarrann ort do bharúlacha a sheoladh chuig bosca ríomhphoist feidhmiúil.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht dá leithéid, ní bhailítear sonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt. Mura féidir leis an bhfoireann atá freagrach as an mbosca ríomhphoist do cheist a fhreagairt, cuirfidh sí ar aghaidh go dtí seirbhís eile í. Cuirfear ar an eolas thú, i ríomhphost, faoin tseirbhís atá ag plé le do cheist.

 

Má tá ceist ar bith agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta bainteacha, ná bíodh aon drogall ort iad a chur isteach le do theachtaireacht.