Séanadh

Tá an suíomh gréasáin seo á chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach le go mbeidh teacht níos éasca ag an bpobal ar fhaisnéis a bhaineann le tionscnaimh an Choimisiúin agus le beartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Is é an cuspóir atá againn an fhaisnéis sin a choimeád cruinn agus cothrom le dáta. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht ná aon dliteanas i leith na faisnéise atá ar an suíomh seo, ámh.

Maidir leis an bhfaisnéis a thugtar:

  • is de chineál ginearálta amháin í nach bhfuil dírithe ar dhálaí sonracha aon duine ar leith ná aon eagraíocht ar leith
  • ní gá go mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta
  • bíonn sí nasctha uaireanta le suíomhanna seachtracha nach dtagann faoi chúram sheirbhísí an Choimisiúin agus nach nglacann an Coimisiún freagracht ar bith ina leith
  • ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá inti (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba cheart dul i gcomhairle le duine gairmiúil a bhfuil na cáilíochtaí cuí aige).

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach féidir a ráthú gur cóip chruinn de dhoiciméad a glacadh go hoifigiúil aon doiciméad atá ar fáil ar líne. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (an leagan clóite, nó ón an leagan leictreonach ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) agus í sin amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aici.

Tá sé mar chuspóir againn an méid a chuireann earráidí teicniúla isteach ar úsáideoirí a laghdú a mhéid is féidir. Tá seans ann, mar sin féin, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach roinnt de na sonraí nó den fhaisnéis ar ár suíomh i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráidí agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfeadh fadhbanna den sórt sin isteach ar an tseirbhís ná nach n-imreodh siad tionchar uirthi. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht i leith fadhbanna den sórt sin a tharla de thoradh an suíomh seo nó aon suíomhanna seachtracha atá nasctha leis a bheith á n-úsáid.

Níl sé beartaithe go gcuirfeadh an séanadh seo teorainn le dliteanas an Choimisiúin i gcás ina sáraítear ceann ar bith de na ceanglais atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná chun a dhliteanas a eisiamh i gcás ábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

Beartas príobháideachais

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideachas an úsáideora. Baineann an beartas príobháideachais le suíomhanna gréasáin an Aontais Eorpaigh a bhaineann leis an bhfearann europa.eu.

 

© An tAontas Eorpach, 1995-2019

Níl cosc ar athúsáid ar choinníoll go ndéantar an fhoinse a admháil. Cuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin chun feidhme faoin gCinneadh ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid [PDF,  728 KB].

Féadfaidh prionsabal ginearálta na hathúsáide a bheith faoi réir coinníollacha a d'fhéadfadh a bheith sonraithe i bhfógraí éagsúla cóipchirt. Moltar don úsáideoir, dá bhrí sin, na fógraí cóipchirt ar na suíomhanna gréasáin ar leith atá ar Europa agus sna doiciméid ar leith a léamh. Níl aon bhaint ag athúsáid le doiciméid atá faoi réir cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe.