Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zručnosti a kvalifikácie

Spôsob, ako pracujeme, učíme sa, zapájame sa do spoločnosti a vedieme každodenný život, sa mení v závislosti od technologického vývoja, globálnych a demografických výziev. Správne zručnosti pomáhajú ľuďom prispôsobovať sa týmto zmenám a zabezpečiť im blahobyt a zároveň prispievajú k spoločnosti, produktivite a hospodárskemu rastu.

Ľudia dnes potrebujú nadobudnúť rôzne zručnosti: počnúc tými základnými, ako je gramotnosť vrátane matematickej gramotnosti, cez digitálne, až po odborné alebo technické zručnosti, ako aj podnikateľské zručnosti a prierezové zručnosti, ako sú cudzie jazyky alebo osobný rozvoj a schopnosť učiť sa.

Európa dnes čelí viacerým výzvam:

  • zelená a digitálna transformácia pretvára spôsob, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme, a ak sa má potenciál zručností využívať v plnej miere, bude potrebný posun v súboroch zručností.
  • Demografické zmeny si vyžadujú, aby Európa využívala všetok svoj talent a rozmanitosť. Zároveň vytvoria aj nové pracovné príležitosti v striebornej ekonomike či odvetví starostlivosti.
  • Pandémia COVID-19 spôsobila, že telepráca a dištančné vzdelávanie sa stali realitou pre milióny ľudí v EÚ, a odhalila obmedzenia našej digitálnej pripravenosti. Pandémia takisto negatívne ovplyvnila pracovné príležitosti pre mnohých.
  • Príliš veľa ľudí si nemôže nájsť prácu, pretože nemajú správne zručnosti alebo pracujú na pracovných postoch, ktoré nezodpovedajú ich talentom.
  • Zároveň však 40 % zamestnávateľov nedokáže nájsť ľudí so správnymi zručnosťami na obsadenie voľných pracovných miest; a príliš málo ľudí má také súbory zručností a podporu, aby mohli považovať založenie vlastného podniku za realistické.
  • Neprijateľne vysoký podiel Európanov — každý piaty — má problémy s čítaním a písaním a ešte viac ľudí má slabé matematické a digitálne zručnosti.
  • Každý by mal mať možnosť pravidelne si zlepšovať zručnosti, avšak len 4 z 10 dospelých sa vzdelávajú.

Vzdelávanie a odborná príprava v Európe patria do právomoci členských štátov. Národné a regionálne trhy práce a vzdelávacie systémy čelia vlastným špecifickým výzvam, ale členské štáty majú podobné problémy a príležitosti.

Európske iniciatívy v oblasti zručností sú preto zamerané na mobilizáciu všetkých európskych zainteresovaných strán v súlade s týmito líniami činnosti:

Európsky program v oblasti zručností z 1. júla 2020 sa stanovuje päťročný akčný plán s 12 opatreniami, ktoré ľuďom v Európe pomôžu nadobudnúť lepšie zručnosti.

Odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny týkajúce sa rozvoja zručností sú každý rok určené veľkému počtu členských štátov s cieľom usmerniť tvorbu ich vnútroštátnych politík. Finančné prostriedky EÚ pomáhajú zavádzať politické návrhy do praxe:

Zdieľať stránku