Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Únia rovnosti: Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Európska komisia prijme v marci 2021 stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Stratégia vychádza z výsledkov predchádzajúcej európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá pripravila pôdu pre Európu bez bariér a pre posilnenie postavenia zdravotne postihnutých osôb, aby mohli uplatňovať svoje práva a plne sa zapájať do spoločenského a hospodárskeho života. Napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v uplynulom desaťročí, osoby so zdravotným postihnutím musia stále bojovať s významnými prekážkami a sú viac ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

Cieľom tejto stratégie je podniknúť ďalšie kroky, ktorými sa zabezpečí, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím v Európe, a to bez ohľadu na ich pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, vek alebo sexuálnu orientáciu:

 • mohli uplatňovať svoje práva,
 • mali rovnaké príležitosti, rovnaký prístup k účasti na spoločenskom a hospodárskom živote,
 • mohli samy rozhodovať o tom, kde, ako a s kým žijú,
 • mohli sa v EÚ voľne pohybovať v EÚ bez ohľadu na to, že potrebujú podporu,
 • a nemuseli už zažívať diskrimináciu.

V tejto novej a posilnenej stratégii sa zohľadňuje, že zdravotné postihnutie môže mať rôzne formy – dlhodobé telesné, duševné, intelektuálne či zmyslové postihnutie (v súlade s článkom 1 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím), ktoré sú často neviditeľné.

V záujme riešenia rizík viacnásobného znevýhodnenia, ktorému čelia ženy, deti, staršie osoby, utečenci so zdravotným postihnutím a osoby so sociálno-ekonomickými ťažkosťami, prichádza stratégia s prierezovou perspektívou v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a cieľmi udržateľného rozvoja.

Nová stratégia preto obsahuje ambiciózny súbor opatrení a hlavných iniciatív v rôznych oblastiach a má mnoho priorít, ako napríklad

 • dostupnosť: možnosť slobodne sa pohybovať a vybrať si adresu pobytu, ale aj zapájať sa do demokratického procesu,
 • dôstojná kvalita života a nezávislosť, keďže sa zameriava najmä na proces návratu z ústavnej starostlivosti, sociálnu ochranu a nediskrimináciu v práci,
 • rovnoprávne zastúpenie, keďže cieľom stratégie je účinne chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia, zabezpečiť rovnaké príležitosti v oblasti spravodlivosti, vzdelávania, kultúry, športu a cestovného ruchu a prístup k nim, ale aj rovnaký prístup ku všetkým zdravotníckym službám,
 • rola EÚ ako lídra, ktorý ide príkladom,
 • odhodlanie EÚ realizovať túto stratégiu,
 • propagácia práv osôb so zdravotným postihnutím na celom svete.

Komisia bude podporovať členské štáty pri formovaní ich národných stratégií a akčných plánov s cieľom prehĺbiť vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a právnych predpisov EÚ v tejto oblasti.

Európska komisia vyzýva členské štáty, aby prispeli k tejto novej a posilnenej stratégii stanovujúcej rámec pre opatrenia EÚ i pre vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zdieľať stránku