Ochrana osobných údajov

Európska Komisia sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Európskej únie vychádza z nariadenia (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie

Táto politika sa týka všetkých webových sídel Európskej komisie v rámci domény ec.europa.eu. Hoci vo väčšine prípadov je možné si tieto webové sídla prehliadať bez uvedenia osobných údajov, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje.

Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s nimi zaobchádza v súlade s uvedeným nariadením, a informácie o použití vašich údajov sa na uvedených sídlach uvádzajú vo forme osobitných vyhlásení o politike ochrany osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • prevádzkovateľ zabezpečuje v prípade všetkých elektronických služieb súlad s politikou ochrany osobných údajov
 • v Európskej komisii zabezpečuje uplatňovanie uvedeného nariadenia zodpovedná osoba, ktorá prevádzkovateľom radí pri plnení ich povinností

 • nezávislým orgánom dohľadu je pre všetky inštitúcie európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Webové sídla Európskej komisie v rámci domény ec.europa.eu môžu obsahovať odkazy na webové sídla tretích strán. Na používanie obsahu tretích strán na našich webových stránkach môže byť nutné prijať ich osobitné podmienky vrátane ich politiky používania súborov cookie, nad ktorými Komisia nemá kontrolu.

Elektronické služby

Elektronická služba na portáli Europa je službou alebo nástrojom na zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi a európskymi inštitúciami.

Na portáli Europa možno nájsť tri typy elektronických služieb

 • informačné služby, ktoré poskytujú jednoduchý a účinný prístup k informáciám
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré uľahčujú politické konzultácie a spätnú väzbu
 • transakčné služby, ktoré umožňujú základné formy transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia a objednávanie dokumentov

Informácie v osobitnom vyhlásení o ochrane súkromia

Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie o používaní vašich údajov:

 • aké údaje sa získavajú
 • na aké účely sa získavajú
 • akými technickými prostriedkami sa získavajú
 • kto má prístup k vašim údajom
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a opraviť ich,
 • ako dlho sa vaše údaje uchovávajú,
 • aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov
 • na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics je interná služba Európskej komisie, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskej komisie na portáli Europa.

Používanie tejto služby však môžete odmietnuť, a to buď prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí v hornej časti prvej navštívenej stránky, alebo na stránke služby Europa Analytics.

Odmietnutie používania tejto služby neovplyvní vašu aktivitu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Kontakt na stránkach portálu Europa

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonu pre kontakt, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

Ak takúto správu pošlete, vaše osobné údaje sa uchovávajú len na účely odoslania odpovede.

V prípade, že tím zodpovedný za danú e-mailovú schránku nevie poskytnúť požadovanú odpoveď na vašu otázku, postúpi váš e-mail inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka zaslaná.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Zabezpečenie informácií

Európska komisia uchováva získané osobné údaje v súlade s rozhodnutím Komisie z januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.  

Ak sa získané osobné údaje uchovávajú na počítači externého dodávateľa, ktorý koná ako spracovateľ údajov, tento dodávateľ je viazaný osobitnými zmluvnými doložkami a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov z apríla 2016. 

 

Overenie, úprava a výmaz

V prípade, že si chcete overiť svoje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú na webových sídlach a stránkach portálu Europa, alebo ak chcete tieto údaje upraviť, či vymazať, kontaktujte oddelenie pre komunikáciu portálu Europa pomocou formulára na ďalej uvedenom odkaze.
Vo formulári jasne uveďte účel žiadosti (overenie, zmena alebo výmaz osobných údajov uverejnených na webových stránkach portálu Europa), ako aj URL webového sídla, resp. stránok, ktorých sa vaša žiadosť týka.

Online formulár na overenie, úpravu alebo výmaz vašich osobných údajov