Ochrana osobných údajov

Európska komisia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami EÚ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých webových sídel Európskej komisie v rámci domény ec.europa.eu. Hoci vo väčšine prípadov je možné prehliadať si tieto webové sídla bez uvedenia akýchkoľvek osobných informácií, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje.

Na webových sídlach, na ktorých sa tieto informácie požadujú, sa s nimi zaobchádza v súlade s uvedeným nariadením, a informácie o použití vašich údajov sa na uvedených sídlach uvádzajú vo forme osobitných vyhlásení o politike ochrany osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú elektronickú službu určuje prevádzkovateľ účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručuje súlad s politikou ochrany osobných údajov,
 • v rámci Európskej komisie zabezpečuje úradník pre ochranu údajov uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností,
 • pre všetky inštitúcie bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobiť ako nezávislý dozorný orgán.

Na webových sídlach Európskej komisie v rámci domény ec.europa.eu sa môžu poskytovať odkazy na webové sídla tretích strán. Aby ste na našich webových sídlach mohli používať obsah tretích strán, môže sa vyžadovať, aby ste prijali ich osobitné podmienky vrátane podmienok používania súborov cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Elektronické služby

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivcami a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Na portáli EUROPA možno nájsť tri typy elektronických služieb:

 • informačné služby, ktoré poskytujú jednotlivcom, médiám, podnikom, administratívnemu sektoru a iným subjektom jednoduchý a účinný prístup k informáciám,
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s jednotlivcami, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnými orgánmi, čím uľahčujú politické konzultácie a spätnú väzbu,
 • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia a získavanie dokumentov.

Informácie v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov
Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie o používaní vašich údajov:

 • aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a akými technickými prostriedkami zhromažďuje EÚ osobné údaje s cieľom plniť konkrétny účel,
 • komu sa vaše údaje poskytujú,
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť,
 • ako dlho sa vaše údaje uchovávajú,
 • aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo ich možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • na koho sa obrátiť s otázkami alebo so sťažnosťami.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics je interná služba Európskej komisie, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskej komisie na portáli EUROPA.

Používanie tejto služby však môžete odmietnuť, a to buď prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí v hornej časti prvej navštívenej stránky, alebo na stránke služby Europa Analytics.

Odmietnutie používania tejto služby neovplyvní vašu aktivitu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Kontakt na stránkach portálu Europa

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonku „Kontakt“, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky. Ak takúto správu pošlete, vaše osobné údaje sa uchovávajú len na účely odoslania odpovede.

V prípade, že tím zodpovedný za danú e-mailovú schránku nevie poskytnúť požadovanú odpoveď na vašu otázku, postúpi váš e-mail inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka postúpená.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.

Zabezpečenie informácií

Zhromaždené osobné údaje sa uchovávajú v počítači externého subdodávateľa, ktorý koná ako spracovateľ údajov a ktorý musí zaručiť ochranu a dôvernosť údajov v zmysle požiadaviek nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Overenie, úprava a výmaz

V prípade, že si chcete overiť svoje osobné údaje, ktoré uchovávajú zodpovední prevádzkovatelia webových sídel a stránok portálu Europa, alebo ak chcete tieto údaje upraviť či vymazať, napíšte prevádzkovateľovi portálu Europa v GR pre komunikáciu na e-mailovú adresu uvedenú ďalej. V e-maile jasne opíšte svoju žiadosť a uveďte URL alebo webové sídlo či stránku, ktorej sa požiadavka týka.

Email: europamanagement@ec.europa.eu