Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika „ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva“ sa v súčasnosti zakladá na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 (a nie na všeobecnom nariadení o ochrane údajov č. 2016/679, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES). V súčasnosti sa prijíma nové znenie nariadenia č. 45/2001. Právne upozornenia na portáli Európa budú aktualizované podľa nového znenia.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých webových sídel inštitúcií Európskej únie v rámci domény eu. Hoci vo väčšine prípadov je možné prehliadať si tieto webové sídla bez uvedenia osobných informácií, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje. Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s informáciami zaobchádza v súlade s nariadením uvedeným v predchádzajúcom texte a informácie o použití vašich údajov sa na nich uvádzajú formou osobitných vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú elektronickú službu určuje prevádzkovateľ účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručuje súlad tejto elektronickej služby s politikou ochrany osobných údajov,
 • v rámci každej inštitúcie zabezpečuje úradník pre ochranu údajov uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností (pozri článok 24 nariadenia),
 • pre všetky inštitúcie bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobiť ako nezávislý dozorný orgán (pozri články 41 až 45 nariadenia)

Na webových sídlach inštitúcií Európskej únie (v rámci domény .eu) sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Keďže ich nespravujeme, odporúčame prečítať si ich politiky ochrany osobných údajov.

Čo je elektronická služba?

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Na portáli EUROPA možno nájsť tri typy elektronických služieb:

 • informačné služby, ktoré poskytujú občanom, médiám, obchodnému a administratívnemu sektoru a iným subjektom s rozhodovacou právomocou jednoduchý a účinný prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a činností EÚ,
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, čím uľahčujú politické konzultácie, ako aj mechanizmy spätnej väzby s cieľom prispieť k formovaniu politík, činností a služieb EÚ,
 • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, získanie alebo nákup dokumentov atď.

Informácie vo vyhlásení o ochrane súkromia

Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie o použití vašich údajov:

 • aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a prostredníctvom akých technických prostriedkov. EÚ zhromažďuje len osobné údaje potrebné na presne stanovený účel. Poskytnuté informácie nebudú znovu použité na iné ako vymedzené účely,
 • komu sa poskytujú vaše údaje. Európska únia poskytne vaše údaje tretím stranám, len ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu a len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). EÚ neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu,
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť. Ako dotknutá osoba máte takisto právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe legitímnych závažných dôvodov s výnimkou prípadov, keď sú údaje zhromažďované na účel splnenia zákonných požiadaviek alebo keď sú potrebné na splnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas,
 • ako dlho sa uchovávajú vaše údaje. EÚ uchováva údaje len na obdobie potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené alebo ďalej spracované,
 • aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Služba Europa Analytics 

Služba Europa Analytics je interná služba Európskej komisie, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskej komisie na portáli EUROPA.

Aktivita návštevníkov portálu Europa sa štandardne sleduje prostredníctvom vlastných trvalých súborov cookie. Môžete sa rozhodnúť, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná prostredníctvom kódu Piwik (opt-out). Ak si to rozmyslíte, môžete si zvoliť možnosť opätovného sledovania vašich aktivít prostredníctvom kódu Piwik (opt-in).

Ak si chcete skontrolovať svoj súčasný status a vybrať jednu z týchto možností, označte príslušný rámček v nasledujúcom texte.

Európska komisia spravuje v mene všetkých inštitúcií a orgánov EÚ medziinštitucionálne webové sídlo (europa.eu). Ak nechcete, aby bola vaša aktivita na týchto stránkach zaznamenávaná, navštívte stránku s právnym upozornením.

Iné inštitúcie a orgány EÚ než Európska komisia (napr. Európsky parlament) v súčasnosti používajú vlastné analytické systémy. Viac informácií nájdete na ich stránkach s právnymi upozorneniami.

Výber možnosti, aby webové stránky nesledovali vašu aktivitu prostredníctvom kódu Piwik, neovplyvní vašu navigáciu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Ako zaobchádzame s vašimi e-mailami?

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonku „Kontakt“, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

Ak pošlete takúto správu, uchovávame len vaše osobné údaje potrebné na odoslanie odpovede. V prípade, že tím zodpovedný za danú e-mailovú schránku nevie poskytnúť požadovanú odpoveď na vašu otázku, postúpi váš e-mail inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka zaslaná.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Zhromaždené osobné údaje a všetky informácie súvisiace s uvedenou konzultáciou sa ukladajú v počítači externého subdodávateľa, ktorý koná ako spracovateľ údajov a ktorý je povinný zaručiť ochranu a dôvernosť údajov v zmysle požiadaviek nariadenia (ES) č. 45/2001. 

Ako môžete vami uvedené informácie overiť, upraviť alebo vymazať?

Ak si chcete overiť, ktoré osobné údaje o vás uchováva zodpovedný prevádzkovateľ, alebo ak ich chcete zmeniť, opraviť alebo vymazať, kontaktujte prevádzkovateľa použitím ďalej uvedených kontaktných údajov a svoju žiadosť špecifikujte. 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje Európskej komisie, všeobecné otázky o Európskej únii a informácie o návštevách inštitúcií EÚ.