Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých webových sídel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu. Hoci vo väčšine prípadov je možné prehliadať si tieto webové sídla bez uvedenia osobných informácií, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje.

Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s informáciami zaobchádza v súlade s uvedeným nariadením a informácie o použití vašich údajov sa na nich uvádzajú vo forme osobitných vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú elektronickú službu určuje prevádzkovateľ účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručuje súlad s politikou ochrany osobných údajov
 • v rámci každej inštitúcie zabezpečuje úradník pre ochranu údajov uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností
 • pre všetky inštitúcie bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobiť ako nezávislý dozorný orgán

Na webových sídlach inštitúcií Európskej únie v rámci domény .eu sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Keďže ich nespravujeme, odporúčame prečítať si ich politiky ochrany osobných údajov.

Elektronické služby

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivcami a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Na portáli EUROPA možno nájsť tri typy elektronických služieb:

 • informačné služby, ktoré poskytujú jednotlivcom, médiám, obchodnému a administratívnemu sektoru a iným subjektom jednoduchý a účinný prístup k informáciám,
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s jednotlivcami, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými orgánmi, čím uľahčujú politické konzultácie a spätnú väzbu,
 • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, získavanie dokumentov.

Informácie vo vyhlásení o ochrane súkromia

Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie:

 • aké informácie a na aký účel sa zhromažďujú a akými technickými prostriedkami zhromažďuje EÚ osobné údaje s cieľom plniť konkrétny účel,
 • komu sa vaše údaje poskytujú,
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť,
 • ako dlho sa vaše údaje uchovávajú,
 • aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics je interná služba Európskej komisie, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskej komisie na portáli EUROPA.

Aktivita návštevníkov portálu Europa sa štandardne sleduje prostredníctvom vlastných trvalých súborov cookie. Môžete sa rozhodnúť, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná prostredníctvom kódu Piwik (opt-out). Ak si to rozmyslíte, môžete si zvoliť možnosť opätovného sledovania vašich aktivít prostredníctvom kódu Piwik (opt-in).

Ak si chcete skontrolovať svoj súčasný status a vybrať jednu z týchto možností, označte príslušný rámček v nasledujúcom texte.

Európska komisia spravuje v mene všetkých inštitúcií a orgánov EÚ medziinštitucionálne webové sídlo (europa.eu). Ak nechcete, aby bola vaša aktivita na týchto stránkach zaznamenávaná, navštívte stránku s právnym upozornením.

Iné inštitúcie a orgány EÚ než Európska komisia v súčasnosti používajú vlastné analytické systémy. Viac informácií nájdete na ich stránkach s právnymi upozorneniami.

Výber možnosti, aby webové stránky nesledovali vašu aktivitu prostredníctvom kódu Piwik, neovplyvní vašu navigáciu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Kontakt na stránkach portálu Europa

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonu pre kontakt, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

V prípade, že tím zodpovedný za danú e-mailovú schránku nevie poskytnúť požadovanú odpoveď na vašu otázku, postúpi váš e-mail inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka zaslaná.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Zabezpečenie informácií

Zhromaždené osobné údaje sa uchovávajú v počítači externého dodávateľa, ktorý koná ako spracovateľ údajov a ktorý je povinný zaručiť ochranu a dôvernosť údajov v zmysle požiadaviek nariadenia (EÚ) 2018/1725 

Overenie, úprava a výmaz

V prípade, že si chcete overiť svoje osobné údaje, ktoré uchovávajú zodpovední prevádzkovatelia webových sídel a stránok portálu Europa, alebo ak chcete tieto údaje upraviť, či vymazať, napíšte prevádzkovateľovi portálu Europa v GR pre komunikáciu na e-mailovú adresu uvedenú ďalej. V e-maile jasne opíšte vašu žiadosť a uveďte URL alebo webové sídlo či stránku, ktorej sa požiadavka týka.

E-mail: europamanagement@ec.europa.eu