Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

En jämlikhetsunion: strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

I mars 2021 antog EU-kommissionen strategin om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030.

Den bygger på resultaten av EU:s handikappstrategi 2010–2020, som banade väg för ett hinderfritt EU och för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina rättigheter och delta fullt ut i samhället och arbetslivet. Trots framstegen under det senaste årtiondet stöter personer med funktionsnedsättning fortfarande på hinder och de riskerar i högre grad att drabbas av fattigdom och social utestängning.

Syftet med den här strategin är att komma närmare målet att alla personer med funktionsnedsättning i EU, oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, ålder eller sexuell läggning, ska

 • kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter
 • ha samma chanser och samma möjligheter att delta i samhället och i arbetslivet
 • själva kunna bestämma var, hur och med vem de bor
 • kunna röra sig fritt i EU oberoende av sitt stödbehov
 • inte längre behöva uppleva att de diskrimineras.

Den här nya och förstärkta strategin tar hänsyn till de olika typer av funktionsnedsättning som innebär varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar (i linje med artikel 1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och som ofta inte syns.

För att ta itu med de många nackdelar som kan drabba kvinnor, barn, äldre, flyktingar med funktionsnedsättningar och personer med socioekonomiska svårigheter främjar strategin ett mångfasetterat perspektiv i enlighet med FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling.

Den nya strategin innehåller därför ambitiösa åtgärder och viktiga initiativ inom olika områden och har bland annat följande prioriteringar:

 • Möjligheten att fritt kunna resa och bosätta sig var man vill i EU och kunna delta i den demokratiska processen.
 • God livskvalitet och ett självständigt liv, särskilt genom att komma bort från institutionalisering, öka det sociala skyddet och motverka diskriminering på arbetsplatsen.
 • Jämlikt deltagande genom att effektivt skydda personer med funktionsnedsättning från alla former av diskriminering och våld och garantera att alla har samma möjligheter och tillgång till rättslig prövning, utbildning, kultur, idrott, turism och hälso- och sjukvård.
 • EU:s roll att föregå med gott exempel.
 • EU:s avsikt att uppfylla strategin.
 • Främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning i hela världen.

Kommissionen kommer att stödja medlemsländernas arbete med att utforma sina nationella strategier och handlingsplaner för att ytterligare genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU:s lagstiftning på området.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att bidra till den nya och förstärkta strategin som grund för EU:s åtgärder och för genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Dela den här sidan