Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen har tagit fram den här webbplatsen för att informera allmänheten om sina initiativ och EU-politiken i allmänhet. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Vi vill påpeka följande om innehållet:

 • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan , den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

(c) Europeiska unionen, 1995–2018

Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Reglerna står i kommissionens beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar [pdf 728 kB].

Vidareutnyttjandet kan i vissa fall omfattas av villkor, som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild webbplats på europa.eu och för varje enskilt dokument. Vidareutnyttjanderätten gäller inte material som omfattas av en tredje parts immateriella rättigheter.

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas för närvarande på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (inte på den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 som ersätter direktiv 95/46/EG). Den nya versionen av förordning 45/2001 är på väg att antas. De rättsliga meddelandena på europa.eu kommer att uppdateras i enlighet med den nya versionen.

De här allmänna reglerna gäller samtliga EU-webbplatser på europa.eu. Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster. På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.

 • Varje institution har ett uppgiftsskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de registeransvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter (artikel 24 i förordningen).

 • Europeiska datatillsynsmannen [pdf 98 kB] är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (artiklarna 41–45 i förordningen).

Många webbplatser på eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 1. Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra beslutsfattare att få tag på information och därmed bidrar till att öka insynen i EU:s politik och verksamhet.
 2. Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och andra möjligheter att påverka EU:s verksamhet.
 3. Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål. Uppgifterna kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med ändamålet.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar bara ut uppgifter till tredje part om det behövs för ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. EU kommer inte heller att lämna ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om du har starka och motiverade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge uppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som krävs för att uppfylla syftet med insamlandet eller behandlingen av dem.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics 

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Som standard följs webbplatsbesökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

För att kontrollera din status och göra ditt val markerar du rutan i texten nedan.

EU-kommissionen sköter den interinstitutionella webbplatsen europa.eu för alla andra EU-institutioners och EU-organs räkning. På sidan med det rättsliga meddelandet kan du ange att du inte vill följas på de här sidorna.

Andra EU-institutioner och EU-organ (t.ex. Europaparlamentet) använder sina egna analysverktyg. Läs det rättsliga meddelandet på deras sidor för mer information.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.

Läs mer om Europa Analytics

Hur behandlar vi dina mejl?

Många webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till en särskild mejladress.

När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.