Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Rättigheter på arbetsplatsen

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Alla arbetstagare i EU har vissa grundläggande rättigheter i fråga om

  • arbetsmiljö – allmänna rättigheter och skyldigheter, arbetsplatser, arbetsutrustning, särskilda risker och utsatta arbetstagare
  • jämställdhet – likabehandling på arbetsplatsen, graviditet, mammaledighet, föräldraledighet
  • skydd mot diskriminering på grund av kön, ras, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning
  • arbetsrätt – deltidsarbete, visstidsanställning, arbetstider, anställning av ungdomar, information till och samråd med arbetstagare.

Dessa rättigheter fastställs i EU:s arbetslagstiftning (direktiv), och alla EU-länder måste se till att deras egna lagar skyddar rättigheterna.

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats ska du vända dig till arbetsinspektionen eller arbetsdomstolen (eller motsvarande myndighet) i ditt land.

Dela den här sidan