Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Prawa w pracy

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Każdemu pracownikowi w UE przysługują określone minimalne prawa związane z:

  • bezpieczeństwem i higieną pracy: podstawowe prawa i obowiązki, różne rodzaje miejsc pracy, sprzęt roboczy, szczególne zagrożenia, najbardziej narażone na ryzyko grupy pracowników
  • równością szans kobiet i mężczyzn: równe traktowanie w miejscu pracy, kobiety ciężarne, urlop macierzyński, urlop wychowawczy
  • ochroną przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną
  • prawem pracy: praca w niepełnym wymiarze godzin, praca na czas określony, czas pracy, praca osób młodych, informowanie pracowników i konsultacje z nimi.

Poszczególne państwa UE muszą zadbać o to, aby ich przepisy krajowe zapewniały ochronę wyżej wymienionych praw określonych w unijnych przepisach dotyczących zatrudnienia (dyrektywy).

Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są szanowane, najpierw powinieneś zwrócić się do właściwej instytucji w swoim kraju, np. inspektoratu pracy albo sądu pracy.

Udostępnij tę stronę