Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Realizacja europejskiego filaru praw socjalnych

Europejski filar praw socjalnych obejmuje 20 kluczowych zasad i praw, które służą wspieraniu sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy i które zorganizowano w trzech rozdziałach:

Plan działania

Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu wdrożenie 20 zasad filaru. Działania te będą wymagały wspólnego wysiłku państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. W planie działania przedstawiono trzy ogólnounijne cele w dziedzinie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Plan działania opiera się na szeroko zakrojonych konsultacjach publicznych, w ramach których nadesłano ponad 1000 odpowiedzi.

Najnowsze inicjatywy w ramach planu działania

Udostępnij tę stronę