Ochrona danych osobowych

Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do prywatności użytkowników.

Polityka ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje Unii opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Ta ogólna polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Komisji Europejskiej należących do domeny „ec.europa.eu”. Choć większość stron internetowych można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach podanie takich informacji jest jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają podania takich informacji, przetwarzają je z pełnym poszanowaniem polityki opisanej w wyżej wymienionym rozporządzeniu i podają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w odpowiednich oświadczeniach o polityce ochrony prywatności.

W tym kontekście:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności
 • w Komisji Europejskiej inspektor ochrony danych nadzoruje stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom danych w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków
 • w odniesieniu do wszystkich instytucji europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę.

 

Strony internetowe Komisji Europejskiej należące do domeny „ec.europa.eu” mogą zawierać linki do portali stron trzecich. Korzystanie z treści stron trzecich na naszych stronach internetowych może wymagać zaakceptowania ich konkretnego regulaminu, w tym ich polityki dotyczącej plików cookie, nad którym nie mamy żadnej kontroli.

e-Usługi

e-Usługa na stronie internetowej EUROPA jest usługą lub zbiorem zasobów w internecie – udostępnionymi na potrzeby poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu EUROPA są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 • usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej i innym podmiotom łatwy i skuteczny dostęp do informacji
 • usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizm otrzymywania informacji zwrotnych
 • usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia i nabywanie dokumentów.

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności
Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj gromadzonych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, je skorygować
 • okres przechowywania danych osobowych
 • wyjaśnienie, jak dane są chronione przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem
 • z kim należy się kontaktować w razie wątpliwości lub zażaleń.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych Komisji Europejskiej na portalu EUROPA.

Możesz odmówić korzystania z tego serwisu – albo za pomocą baneru, który pojawia na początku pierwszej otwartej strony lub w serwisie Europa Analytics.

Brak zgody na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na nawigację na stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Przycisk „Kontakt” w portalu Europa

Na wielu stronach internetowych portalu EUROPA znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią skrzynkę pocztową Komisji. Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi.

Jeżeli zespół odpowiedzialny za daną skrzynkę pocztową nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca pytania zostanie poinformowany e-mailem, do którego działu zostało przesłane jego pytanie.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania e-maili i związanych z tym danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Ochrona informacji

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na komputerze podwykonawcy zewnętrznego, pełniącego funkcję przetwarzającego dane, który musi zagwarantować ochronę danych i poufność zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Jak sprawdzić, zmienić lub usunąć dane

Aby zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe przechowywane przez administratorów danych stron i podstron w portalu Europa, należy wysłać wiadomość e-mail do administratora danych portalu Europa w DG ds. Komunikacji Społecznej na adres podany poniżej. W wiadomości e-mail należy wyraźnie określić, o jakie dane chodzi, i podać adres URL stron internetowych, których dotyczy prośba.

E-mail: europamanagement@ec.europa.eu