Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Polityka w zakresie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest obecnie oparta na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. (a nie na „ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” 2016/679, które uchyla dyrektywę 95/46/WE. Nowa wersja rozporządzenia 45/2001 jest obecnie przedmiotem procedury prowadzącej do jej przyjęcia. Informacje prawne na portalu Europa zostaną zaktualizowane zgodnie z tą nową wersją).

Ta ogólna polityka ma zastosowanie do instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w obrębie domeny „.eu”. Choć większość stron internetowych można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług. Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i w swoich oświadczeniach o polityce ochrony prywatności podają informacje o wykorzystaniu danych osobowych.

W tym kontekście:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności
 • inspektor ochrony danych nadzoruje, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom danych w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 wymienionego rozporządzenia)
 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji (zob. art. 41-45 wymienionego rozporządzenia).

Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „.eu” zawierają linki do portali stron trzecich. Jako że nie mamy na nie wpływu, zalecamy, aby zapoznawać się ze stosowanymi przez te podmioty zasadami w zakresie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa?

E-usługa na stronie internetowej EUROPA jest usługą lub zbiorem zasobów w internecie – udostępnionych na potrzeby poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu EUROPA są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 • usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE
 • usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizm otrzymywania „informacji zwrotnej” w celu kształtowania polityki, działań i usług UE
 • usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia, nabywanie dokumentów itd.).

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj gromadzonych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie są ponownie wykorzystywane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje: UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. UE nie udostępnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, z istotnych i uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wynikających z zawartej umowy, której dana osoba jest stroną, lub gdy są one wykorzystywane do celów, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę;
 • okres przechowywania danych osobowych: UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do dalszego ich przetwarzania;
 • wyjaśnienie, jak dane są chronione przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.

Domyślnie wizyty na stronie śledzone są za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie („opt-in”).

Aby sprawdzić swój obecny status i dokonać wyboru, należy zaznaczyć odpowiednie pole w tekście poniżej.

Międzyinstytucjonalnym portalem europa.eu zarządza w imieniu wszystkich instytucji i organów UE Komisja Europejska. Na stronie z informacjami prawnymi można nie zgodzić się na monitorowanie swojej aktywności na stronach Komisji.

Inne instytucje i organy UE (np. Parlament Europejski) obecnie używają własnych systemów analizy. Więcej informacji można znaleźć na ich stronach z informacjami prawnymi.

Brak wyrażenia zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Co dzieje się z nadesłanymi do nas e-mailami użytkowników?

Na wielu stronach internetowych portalu EUROPA znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią funkcyjną skrzynkę pocztową Komisji.

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za funkcyjną skrzynkę pocztową nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca pytania zostanie poinformowany e-mailem, do którego działu zostało przesłane jego pytanie.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania e-maili i związanych z tym danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Jak chronimy i zabezpieczamy przekazane informacje?

Zgromadzone dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z wyżej wymienionymi konsultacjami są przechowywane na komputerze podwykonawcy zewnętrznego, pełniącego funkcję przetwarzającego dane, który musi zagwarantować ochronę danych i poufność zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Jak można sprawdzić, zmienić lub usunąć swoje dane?

Aby sprawdzić, jakie dane osobowe respondentów przechowuje administrator danych, zmienić je, poprawić lub usunąć, należy skontaktować się z administratorem, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i wyraźnie określić, czego dotyczy prośba.

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z Komisją Europejską, zadaj pytania ogólne dotyczące Unii Europejskiej lub uzyskaj informacje na temat wizyt w instytucjach UE.