Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili 17. novembra 2017 na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu vo Švédsku Európsky pilier sociálnych práv. V rámci tohto piliera sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce, ktoré sa sústreďujú na tri oblasti:

  • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce,
  • spravodlivé pracovné podmienky,
  • sociálna ochrana a začlenenie.

Pilier predstavuje prvý súbor sociálnych práv, ktorý vyhlásili inštitúcie EÚ od prijatia Charty základných práv v roku 2000. V záujme uvedenia týchto 20 práv a zásad do praxe začala Komisia konkrétne iniciatívy na európskej úrovni.

Zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave pred Európskym parlamentom v Štrasburgu v júli 2019 a v politických usmerneniach pre mandát budúcej Európskej komisie oznámila ďalšie opatrenia na vykonávanie týchto zásad a práv.

Hoci mnohé z týchto nástrojov na zavedenie Európskeho piliera sociálnych práv majú v rukách členské štáty, sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti, inštitúcie Európskej únie, a najmä Európska komisia, môžu pomôcť stanovením rámca a poskytnutím usmernení.

Viac informácií o tejto iniciatíve

Zdieľať stránku