Úlohy

GR EMPL pripravuje a vykonáva politiky Komisie v týchto oblastiach:


Politiky zamestnanosti a sociálnych záležitostí EÚ prinášajú občanom praktické výhody, napríklad pri hľadaní práce, sťahovaní sa do inej krajiny z pracovných alebo iných dôvodov, získavaní vyššej kvalifikácie a pod. Generálne riaditeľstvo v spolupráci s orgánmi členských štátov, sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími zainteresovanými stranami reaguje na výzvy spojené s globalizáciou, starnutím obyvateľstva Európy a meniacou sa sociálnou situáciou. Naša podpora sa sústredí najmä na tieto oblasti:

  • Tvorba väčšieho počtu pracovných miest a zvýšenie ich kvality  držíme sa Európskej stratégie zamestnanosti, ktorá spája politiky jednotlivých členských štátov, a v spolupráci s členskými štátmi spravujeme Európsky sociálny fond s ročným rozpočtom 9 miliárd eur. 
  • Voľný pohyb pracovníkov a koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – každý občan EÚ má právo pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Okrem toho zabezpečujeme, aby občania, ktorí sa pohybujú medzi jednotlivými krajinami neboli znevýhodnení pokiaľ ide o ich právo na sociálne zabezpečenie vrátane zdravotnej starostlivosti.
  • Lepšie pracovné podmienky – zavádzame spoločné minimálne normy na pracoviskách, podporujeme a rozvíjame sociálny dialóg na úrovni EÚ, vytvárame nové podmienky pre pracovnoprávne vzťahy a pomáhame európskym pracovníkom, ktorí chcú pracovať v zahraničí.
  • Začlenenie do spoločnosti – podporujeme iniciatívy na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, reformu systémov sociálnej ochrany, zhodnotenie nových demografických a sociálnych trendov.
  • Priority Európskej komisie sú zapracované v ročnom pláne riadenia GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje