Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Sociálna ochrana a sociálne začlenenie

Európska komisia podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v oblastiach sociálnej ochrany a začlenenia.

stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu sa stanovujú ciele vyslobodiť aspoň 20 miliónov ľudí z chudoby a sociálneho vylúčenia a zvýšiť zamestnanosť populácie vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %. Hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020 vrátane Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta podporujú snahy o dosiahnutie týchto cieľov.

Komisia poskytuje usmernenia pre členské štáty prostredníctvom svojho balíka o sociálnych investíciách, ktorý je určený na modernizáciu systémov sociálneho zabezpečenia smerom k celoživotným sociálnym investíciám.

Balík dopĺňa:

Rámec politiky

Európsky semester poskytuje rámec na riadenie a monitorovanie hospodárskych a sociálnych reforiem členských štátov EÚ, aby bolo možné dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020. Výzvy a navrhované riešenia sú zohľadnené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.

Keďže sociálne politiky sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020, Komisia takisto podporuje snahu krajín EÚ riešiť sociálne výzvy prostredníctvom opatrení stanovených v rámci platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a balíka o sociálnych investíciách, ako aj prostredníctvom európskych fondov, predovšetkým Európskeho sociálneho fondu.

Politická spolupráca

Komisia spolupracuje s krajinami EÚ prostredníctvom Výboru pre sociálnu ochranu formou otvorenej metódy koordinácie v oblastiach sociálneho začlenenia, zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a dôchodkov (OMK v sociálnej oblasti).

OMK v sociálnej oblasti je dobrovoľný proces politickej spolupráce založený na dohodnutých spoločných cieľoch a meraní pokroku v dosahovaní týchto cieľov pomocou spoločných ukazovateľov. Tento proces takisto zahŕňa úzku spoluprácu so zainteresovanými subjektmi, ako sú sociálni partneri a občianska spoločnosť.

Zdieľať stránku