Заетост, социални въпроси и приобщаване

Социална защита и социално приобщаване

Европейската комисия подкрепя и допълва политиките на страните членки в областта на социалното приобщаване и социалната закрила.

В стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ се определят цели за извеждане от положението на бедност и социално изключване на най-малко 20 милиона души и за увеличаване на заетостта сред хората на възраст 20—64 години на 75 %. Чрез водещите инициативи от стратегията „Европа 2020“, в това число Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване и Програмата за нови умения и работни места, се подпомагат усилията за постигане на тези цели.

В рамките на своя пакет за социални инвестиции Комисията предоставя насоки на страните членки да модернизират своите системи за социална закрила и да се заложи в бъдеще на социалните инвестиции през всички етапи от живота.

Пакетът допълва:

Рамка на политиката

Европейският семестър осигурява рамка за управление и мониторинг на икономическите и социални реформи в страните от ЕС, насочени към постигане на целите на „Европа 2020“. Предизвикателствата и предложените решения са отразени в специфичните за всяка държава препоръки.

Тъй като социалните политики са неразделна част от стратегията „Европа 2020“, Комисията подпомага страните от Съюза в усилията им да се справят със социалните предизвикателства, пред които са изправени, чрез предвидените в рамките на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване и пакета за социални инвестиции действия, както и със средства от фондовете на ЕС, по-конкретно Европейския социален фонд.

Политическо сътрудничество

Комисията си сътрудничи със страните от ЕС в рамките на Комитета за социална закрила, използвайки отворения метод на координация в областта на социалното приобщаване, здравните и дългосрочните грижи и пенсиите („социален ОМК“).

Социалният ОМК е доброволен процес за политическо сътрудничество, основан на договаряне на общи цели и наблюдение на напредъка по тяхното изпълнение чрез общи показатели. Процесът включва и тясно сътрудничество със заинтересованите страни, включително социални партньори и гражданското общество.

Споделете тази страница