Заетост, социални въпроси и приобщаване

Социална защита и социално приобщаване

Европейският съюз подкрепя и допълва дейностите на страните членки в областта на социалното приобщаване и социалната закрила.

Това включва широк спектър от политики за борба с бедността и социалното изключване, модернизиране на системите за социална закрила и насърчаване на социалното приобщаване на конкретни групи, включително деца, хора с увреждания и бездомни хора.

Политическа рамка

Европейски стълб на социалните права

В Европейския стълб на социалните права са посочени 20 основни принципа и права, които са от съществено значение за изграждането на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и системи за социална закрила. Стълбът насочва ЕС към силна социална Европа, която е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности през 21-ви век.

Третата глава от стълба обхваща принципите, които са от най-голямо значение за социалната закрила и приобщаване.

Европейски стълб на социалните права — план за действие

Чрез Плана за действие на Европейския стълб на социалните права принципите на стълба се превръщат в конкретни действия в полза на гражданите.

В плана за действие се поставят три цели за 2030 г. в областта на заетостта, образованието за възрастни и бедността въз основа на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целта за 2030 г. по отношение на бедността е намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, с поне 15 милиона (от които най-малко 5 милиона деца).

В съвместен Социален ангажимент от Порто от май 2021 г. председателят на Европейската комисия, председателят на Европейския парламент, португалският министър-председател, който е начело на Съвета на ЕС по това време, европейските социални партньори и организациите на гражданското общество поеха ангажимент във връзка с трите водещи цели за 2030 г. Целите бяха приветствани и от Европейския съвет през юни 2021 г.

В Плана за действие на Европейския стълб на социалните права бяха обявени и редица инициативи в подкрепа на прилагането на принципите на стълба. 

В областта на социалната закрила и приобщаването съответните инициативи включват:

  • препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата, 
  • предложение за препоръка на Съвета относно минималния доход,
  • европейска платформа за борба с бездомничеството,
  • доклад на ЕС относно достъпа до основни услуги, инициатива относно дългосрочните грижи,
  • експертна група на високо равнище за проучване на бъдещето на социалната държава,
  • насоки относно използването на предварителна оценка на разпределението на въздействието.

Mониторинг и координация на политиките

Набор от социални показатели

За да се наблюдава прилагането на стълба, в началото на 2021 г. Европейската комисия представи актуализиран набор от социални показатели, който беше одобрен от министрите на заетостта и социалните въпроси на държавите от Европейския съюз през юни 2021 г.

Наборът от социални показатели отразява структурата на стълба и съдържа специална група показатели в областта на социалното приобщаване и социалната закрила. Сред водещите показатели е броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване — показателят, използван за целта за 2030 г. по отношение на бедността.

Европейски семестър

Европейският семестър е утвърдена рамка за координиране на икономическите, трудовите и социалните реформи и инвестиции.  От 2018 г. насам принципите на стълба са интегрирани в целия цикъл на европейския семестър.

Съвместният доклад за заетостта и докладите по държави включват специален анализ на социалното положение в ЕС и държавите членки. Националните предизвикателства и предложените решения в социалните политики са отразени в специфичните за всяка държава препоръки.

Комитет за социална закрила

Комисията работи съвместно със страните от ЕС посредством Комитета за социална закрила, като използва отворения метод на координация (ОМК) в сферите на социалното приобщаване, здравеопазването и дългосрочните грижи и пенсиите (социален ОМК).

Социалният ОМК е доброволен процес за политическо сътрудничество, основан на договаряне на общи цели и наблюдение на напредъка по тяхното изпълнение чрез общи показатели. Процесът включва също тясно сътрудничество със заинтересованите страни, включително социалните партньори и гражданското общество.

Финансиране

Изпълнението на политическите реформи се подкрепя от европейските структурни и инвестиционни фондове, по-специално Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Споделете тази страница