Механизъм за възстановяване и устойчивост

В рамките на широкообхватно решение, целта на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) е да се смекчи икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и да се подобрят устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.

Readying Europe for the future – the Recovery and Resilience Facility

Механизмът е временен инструмент за възстановяване. Той дава възможност на Комисията да набира средства, за да подпомага страните от ЕС при изпълнението на реформи и инвестиции, които са в унисон с приоритетите на Съюза и са в отговор на предизвикателствата, посочени в специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики. За целта по МВУ се предоставят 723,8 милиарда евро (по текущи цени) под формата на заеми (385,8 милиарда евро) и безвъзмездни средства (338 милиарда евро)

Механизмът за възстановяване и устойчивост помага на ЕС да постигне своята цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и извежда Европа на пътя на цифровия преход, като успоредно с това се създават работни места и се стимулира растежът.

„Двоен преход: неутралност по отношение на климата и цифров преход“ twin transtion

На илюстрацията е показано как в одобрените досега 22 плана за възстановяване и устойчивост държавите от ЕС са разпределили близо 40 % от разходите за мерки в областта на климата и над 26 % за мерки в областта на цифровия преход. Това надхвърля договорените цели от 37 % и 20 % от разходите съответно за климата и цифровите технологии.

Съвместните и координирани действия на европейско равнище са по-ефективни и са от по-голяма полза за държавите членки, отколкото отделните национални разходи, не на последно място поради значителното разпространение на ефектите между държавите.

МВУ е в центъра и на изпълнението на плана REPowerEU — отговора на Комисията на социално-икономическите трудности и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руското нашествие в Украйна. В тази връзка на 18 май 2022 г. Комисията предложи да бъдат направени целенасочени изменения в Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, за да бъдат включени специални глави за REPowerEU в текущите планове за възстановяване и устойчивост на държавите от ЕС. Това е в допълнение към големия брой значими реформи и инвестиции, които вече са включени в плановете за възстановяване и устойчивост. Комисията също така публикува преразгледан документ с насоки относно плановете за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU.

Въздействието на NextGenerationEU върху реалния БВП на ЕС (до 2024 г. при сценарий с висока производителност)

Въздействие на NextGenerationEU върху реалния БВП на ЕС

Количествено измерване на ефекта на увличане от инвестициите по Next Generation EU, документ за обсъждане, юли 2021 г.

Механизмът е структуриран около шест стълба: екологичен преход; цифрова трансформация; икономическо сближаване, производителност и конкурентоспособност; социално и териториално сближаване; здравна, икономическа, социална и институционална устойчивост; политики за следващото поколение.

„Шест стълба на Механизма за възстановяване и устойчивост“

Шест стълба на Механизма за възстановяване и устойчивост

Набор от показатели

Чрез набора от показатели за възстановяване и устойчивост се демонстрира напредъкът на държавите от ЕС в изпълнението на техните планове за възстановяване и устойчивост и се показват общи показатели за отчитане на напредъка и оценяване на Механизма за възстановяване и устойчивост и националните планове.

Как работи това?

Механизмът за възстановяване и устойчивост влезе в сила на 19 февруари 2021 г. По него се финансират реформи и инвестиции в държавите членки от началото на пандемията през февруари 2020 г. до 31 декември 2026 г. За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия взема заеми на капиталовите пазари от името на ЕС.

За да се възползват от подкрепата по Механизма, държавите членки представят своите планове за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия. Във всеки план се определят реформите и инвестициите, които трябва да бъдат осъществени до края на 2026 г., а държавите членки могат да получат финансиране до предварително договореното разпределение.

Плановете трябва да съдържат ефективни мерки в отговор на предизвикателствата, идентифицирани в рамките на европейския семестър, и по-специално в приетите от Съвета специфични за всяка държава препоръки за 2019 г. и 2020 г. Те следва също така да дадат тласък на екологичния и цифровия преход и да направят икономиките и обществата на държавите членки по-устойчиви.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основан на резултати. Постигането на договорените междинни и крайни цели за реализиране на реформите и инвестициите в плановете ще доведе до редовно плащане.

„От плановете до изпълнението. Механизмът за възстановяване и устойчивост – Как функционира той?“

ОТ ПЛАНОВЕТЕ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Въпроси и отговори относно Механизма за възстановяване и устойчивост

Тесни връзки с европейския семестър

Плановете за възстановяване и устойчивост ще бъдат двигател на програмите за реформи и инвестиции на държавите от ЕС за следващите години. Със своя по-широк обхват и многостранно наблюдение, европейският семестър ще ръководи по полезен начин и ще допълва изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост.

За целта, като се започне от цикъла през 2022 г., процесът на европейския семестър се адаптира, за да се вземе под внимание създаването на Механизма за възстановяване и устойчивост и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост:

  • Докладите по държави са рационализирани. По отношение на съдържанието те предоставят преглед на икономическите и социалните промени и предизвикателства, пред които са изправени страните от ЕС, както и ориентиран към бъдещето анализ на тяхната устойчивост. Въз основа на този анализ в докладите по държави от 2022 г. са посочени предизвикателствата, във връзка с които в плановете за възстановяване и устойчивост не са предвидени достатъчно мерки. 
  • Специфични за всяка държава препоръки: Заедно с докладите по държави Комисията предлага на Съвета специфични за всяка държава препоръки (СДП). В тях се разглеждат основните проблеми, посочени в докладите по държави, и когато е уместно, в задълбочените прегледи, във връзка с които ще са необходими политически действия. СДП включват и препоръки относно състоянието на бюджета на държавите членки, както е предвидено в Пакта за стабилност и растеж.
  • Националните програми за реформи (НПР) ще играят двойна роля. Освен ролята си в контекста на европейския семестър, НПР ще изпълнят и едно от двете изисквания за шестмесечно докладване на държавите членки в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.

    Европейският семестър и Механизмът за възстановяване и устойчивост вече са интегрирани, както е показано по-долу:

RRF and European Semester

Европейският семестър и Механизмът за възстановяване и устойчивост

Повече информация за европейския семестър

Докладите по държави, задълбочените прегледи и предложенията за СДП са част от пролетния пакет на европейския семестър за 2022 г.

В СДП, предложени от Комисията в рамките на пролетния пакет на европейския семестър за 2022 г., се посочва и какви действия трябва да предприеме всяка държава във връзка с настоящите предизвикателства в областта на енергетиката в контекста на предложението на Комисията за REPowerEU и в съответствие с него.

Национални планове за възстановяване и устойчивост

Флаговете по-долу ще ви насочат към раздел „Държави членки“. Връзките съдържат цялата съответна информация за отделните държави, като плановете за възстановяване и устойчивост и техните основни точки, а когато са налични – правните текстове, с които се одобрява планът, и придружаващите ги материали за медиите.

flag Austria Австрия

flag Belgium Белгия
flag Bulgaria България
flag Croatia Хърватия
flag Cyprus Кипър
flag Czechia Чехия
flag Denmark Дания
flag Estonia Естония
flag Finland Финландия
flag France Франция
flag Germany Германия
flag Greece Гърция
flag Hungary Унгария
flag Ireland Ирландия
flag Italy Италия
flag Latvia Латвия
Lithuania Литва
flag Luxembourg Люксембург
flag Malta Малта
flag Netherlands  Нидерландия*
flag Poland Полша
flag Portugal Португалия
flag Romania Румъния
flag Slovakia Словакия
flag Slovenia Словения
flag Spain Испания
flag Sweden Швеция

*Нидерландия все още не е представила своя план за възстановяване и устойчивост.

Работна група по възстановяването и устойчивостта

През август 2020 г. Европейската комисия създаде Работната група по възстановяването и устойчивостта (RECOVER) в рамките на Генералния секретариат на Европейската комисия. Съвместно с генералната дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията RECOVER отговаря за управлението на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. RECOVER също така координира европейския семестър и докладва на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Документи

Предложение на Комисията за Регламент относно главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост

Насоки за държавите членки относно плановете за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU

Годишен доклад за Механизма за възстановяване и устойчивост

Регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Насоки за държавите членки относно националните планове за възстановяване и устойчивост - част 1

Насоки за държавите членки относно националните планове за възстановяване и устойчивост - част 2

Приложение към Насоките за държавите членки относно плановете за възстановяване и устойчивост: таблици за образеца

„Технически насоки за прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди“

Заключения на Съвета относно плана за възстановяване и многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Специфични за всяка държава препоръки — 2022 г.

Специфични за всяка държава препоръки — 2020 г.

Специфични за всяка държава препоръки — 2019 г.

Информация, предоставяна на Европейския парламент или на Съвета относно плановете за възстановяване и устойчивост

Новини

Съобщение за медиите: Комисията подкрепя плана на Полша по МВУ на стойност 35,4 млрд. евро

Съобщение за медиите: Комисията подкрепя искането на Португалия на стойност 1,16 млрд. евро

Съобщение за медиите: Европейската комисия одобрява плана на Швеция

Съобщение за медиите: NextGenerationEU: Европейската комисия подкрепя положителна предварителна оценка на искането на Франция за отпускане на средства в размер на 7,4 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

Съобщение за медиите: NextGenerationEU: Европейската комисия поставя началото на набор от показатели за възстановяване и устойчивост

Съобщение за медиите: Европейската комисия приема положителна предварителна оценка на искането на Испания за отпускане на средства в размер на 10 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

Комисията отпуска 1,8 млрд. евро предварително финансиране на Румъния

Съобщение за медиите: „България представя официален план за възстановяване и устойчивост“

Съобщение за медиите: Съобщение за медиите: „Европейската комисия отпуска на Словакия 822,7 млн. евро предварително финансиране“

Още съобщения за медиите