Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa Komisjon toetab ja täiendab liikmesriikide poliitikat sotsiaalse kaasatuse ja sotsiaalkaitse valdkondades.

Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias „Euroopa 2020” on sätestatud eesmärk päästa vähemalt 20 miljonit inimest vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest ning suurendada 20–64-aastaste hulgas tööhõivet 75%-ni. Strateegias „Euroopa 2020” esitatud juhtalgatused, sealhulgas „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogramm” ning „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” toetavad nende eesmärkide saavutamiseks tehtavat tööd.

Oma sotsiaalsete investeeringute paketi kaudu annab komisjon liikmesriikidele juhiseid nende sotsiaalhoolekandesüsteemide kaasajastamiseks, et muuta need inimese kõiki eluetappe hõlmavate sotsiaalsete investeeringute kesksemaks.

Pakett täiendab:

Poliitika raamistik

Euroopa poolaastaga nähakse ette raamistik ELi liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete reformide juhtimiseks ja järelevalveks, et saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid. Väljakutsed ja kavandatud lahendused esitatakse riigipõhistes soovitustes.

Kuna sotsiaalpoliitika moodustab osa strateegiast „Euroopa 2020”, toetab komisjon ka ELi liikmesriikide jõupingutusi nende ees seisvate sotsiaalsete probleemide lahendamisel meetmete kaudu, mis on ette nähtud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi ja sotsiaalsete investeeringute paketiga ning ELi fondide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi abil.

Poliitiline koostöö

Komisjon teeb koostööd ELi liikmesriikidega sotsiaalkaitsekomitee kaudu, kasutades avatud koordineerimise meetodit sotsiaalse kaasatuse, tervishoiu ja pikaajalise hoolduse ning pensionite valdkondades (sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsiooni meetod).

Sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsioonimeetod on poliitilise koostöö vabatahtlik protsess, mis põhineb ühiste eesmärkide seadmisel ja nende suunas tehtud edusammude mõõtmisel, kasutades ühiseid näitajaid. Protsess hõlmab samuti tihedat koostööd sidusrühmadega, sealhulgas sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga.

Jaga seda lehte