Majandusarengu toetamine

Üle poole ELi rahastusest eraldatakse viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi (ESIF) kaudu. Neid haldavad Euroopa Komisjon ja ELi riigid ühiselt. 

Kõigi nende fondide eesmärk on investeerida töökohtade loomisesse ning säästvasse ja elujõulisse Euroopa majandusse ja keskkonda.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid keskenduvad peamiselt järgmisele viiele valdkonnale:

  • teadusuuringud ja innovatsioon
  • digitaaltehnoloogia lahendused
  • vähese süsinikdioksiidiheitega majandus
  • loodusvarade jätkusuutlik majandamine
  • väikeettevõtjad

Viis fondi

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on:

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – edendab ELi eri piirkondade tasakaalustatud arengut;
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – toetab tööhõivealaseid projekte kogu Euroopas ja investeerib Euroopa inimressurssi – selle töötajatesse, noortesse ja kõikidesse tööotsijatesse;
Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Ühtekuuluvusfond – rahastab transpordi- ja keskkonnaprojekte riikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90% ELi keskmisest. Aastatel 2014–2020 on need Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari;
Ühtekuuluvusfond

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) – keskendub konkreetselt ELi maapiirkondades esinevate probleemide lahendamisele;
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) – aitab kaluritel kasutusele võtta jätkusuutlikke kalapüügitavasid ja rannikukogukondadel mitmekesistada oma majandustegevust, et parandada elukvaliteeti Euroopa rannikualadel.
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Kuidas fonde juhitakse?

Kõiki neid fonde juhivad partnerluslepingute kaudu ELi riigid ise.

Iga riik koostab koostöös Euroopa Komisjoniga partnerluslepingu, kus on kindlaks määratud, kuidas fonde jooksval rahastamisperioodil 2014–2020 kasutatakse.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerluslepingute tulemusel luuakse investeerimiskavad, millega nähakse ette rahastuse suunamine eri piirkondadesse ja projektidele asjaomastes poliitikavaldkondades.

Investeerimisvaldkonnad

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajad

Läbirääkimiste tulemus

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumendid