I peatükk. Võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule

 • Icon of a graduation hat

  1. Haridus, koolitus ja elukestev õpe

  Igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, et säilitada ja omandada oskused, mis võimaldavad ühiskonnas täielikult osaleda ja aitavad suunduda edukalt tööturule.

   

  Komisjoni praegused meetmed Euroopa oskuste tegevuskava

 • Gender symbols

  2. Sooline võrdõiguslikkus

  Tuleb tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused ning edendada neid kõigis valdkondades, sealhulgas tööturul osalemisel, seoses töötingimustega ja karjääri edendamisel.

  Naistel ja meestel on õigus saada võrdväärse töö eest võrdset tasu.

   

  Komisjoni praegused meetmed Soolise võrdõiguslikkuse strateegiaEttepanek tasustamise läbipaistvuse kohta

 • Person helping another climb stairs.

  3. Võrdsed võimalused

  Hoolimata soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest on igaühel õigus võrdsele kohtlemisele ja võrdsetele võimalustele seoses tööhõive, sotsiaalkaitse, haridusega ning juurdepääsuga kaupadele ja teenustele. Suurendatakse alaesindatud rühmade võrdseid võimalusi.

   

  Komisjoni praegused meetmed EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Tööhõive aktiivne toetamine

  Igaühel on õigus saada õigel ajal ja vajadustele vastavat abi, et parandada töötaja või ettevõtjana tegutsemise väljavaateid. See hõlmab õigust saada abi töö otsimisel, koolituseks ja ümberõppeks. Igaühel on õigus sotsiaalkaitset ja koolitusõigusi töökoha vahetamisel üle kanda.

  Noortel on õigus nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või õpingute lõpetamist saada kvaliteetne täiendushariduse, õpipoisiõppe, praktika- või tööpakkumine.


  Töötutel on õigus saada personaalset, pidevat ja järjepidevat toetust. Pikaajalistel töötutel on õigus saada põhjalikku personaalset hindamist hiljemalt siis, kui töötuks jäämisest möödub 18 kuud.

   

  Komisjoni praegused meetmed Noorte tööhõive toetamise pakett

  Komisjoni tulevased meetmed Sotsiaalmajanduse tegevuskava

II peatükk. Õiglased töötingimused

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Kindel ja paindlik töö

  Töösuhte liigist ja kestusest hoolimata on töötajatel õigus õiglasele ja võrdsele kohtlemisele seoses töötingimustega ning juurdepääsuga sotsiaalkaitsele ja koolitusele. Soodustatakse üleminekut tähtajatutele tööhõivevormidele.

  Kooskõlas õigusaktide ja kollektiivlepingutega tagatakse tööandjatele vajalik paindlikkus majanduskeskkonnas toimuvate muutustega kiireks kohanemiseks.

  Edendatakse uuenduslikke töökorralduse vorme, mis tagavad kvaliteetsed töötingimused. Toetatakse ettevõtlust ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. Lihtsustatakse tööalast liikuvust.

  Hoidutakse töösuhetest, mille tulemuseks on ebakindlad töötingimused, sealhulgas keelatakse ebatüüpiliste töölepingute kuritarvitamine. Katseaeg peaks olema mõistliku kestusega.

   

  Komisjoni tulevased meetmed Algatus platvormitöö töötingimuste parandamiseks

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Töötasud

  Töötajatel on õigus õiglasele palgale, mis võimaldab inimväärse elatustaseme.

  Tagatakse piisavad miinimumpalgad töötaja ja tema perekonna vajaduste rahuldamiseks, võttes arvesse riiklikke majandus- ja sotsiaaltingimusi, tagades samas juurdepääsu töökohtadele ja motivatsiooni otsida tööd. Hoidutakse palgavaesusest.

  Töötasud tuleb kehtestada avatult ja prognoositavalt vastavalt liikmesriikide tavadele ja austades sotsiaalpartnerite tegevusvabadust.

   

  Komisjoni praegused meetmed Piisava miinimumpalga direktiivi ettepanek

 • Shield and info sign.

  7. Teave töötingimuse kohta ja kaitse töölepingu ülesütlemise korral

  Iga töötajat teavitatakse kirjalikult enne töötamise algust töösuhtest tulenevatest õigustest ja kohustustest, sealhulgas katseajast. 

  Enne töölepingu ülesütlemist tuleb töötajaid teavitada põhjustest ja näha ette mõistlik etteteatamisperiood. Neil on õigus tõhusale ja erapooletule vaidluste lahendamisele ning saada õiguskaitset, sealhulgas piisavat hüvitist, kui töölepingu ülesütlemine on põhjendamatu.

 • Hands shaking.

  8. Sotsiaaldialoog ja töötajate kaasamine

  Majandus-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel konsulteeritakse sotsiaalpartneritega, lähtudes liikmesriikide tavadest. Neil soovitatakse pidada läbirääkimisi kollektiivlepingute üle ja sõlmida neid olulistes küsimustes, austades samas nende sõltumatust ja kollektiivse tegutsemise õigust. Vajaduse korral rakendatakse sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud lepinguid liidus ja selle liikmesriikides.

  Töötajaid või nende esindajaid teavitatakse ja nendega konsulteeritakse õigel ajal nende jaoks olulistes küsimustes, eelkõige seoses ettevõtete ülemineku, ümberkorraldamise ja ühinemisega ning kollektiivse koondamisega.

  Toetatakse sotsiaalpartnerite suutlikkuse suurendamist sotsiaaldialoogi edendamiseks.

 • Business person picking up child.

  9. Töö- ja eraelu tasakaal

  Vanematel ja hoolduskohustusega inimestel on õigus piisavale puhkusele ja paindlikule töökorraldusele ning õigus saada juurdepääs hooldusteenustele. Naistel ja meestel on võrdne juurdepääs eripuhkusele, et täita oma hoolduskohustust, ning neil võimaldatakse seda kasutada tasakaalustatul viisil.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Tervislik, ohutu ja hästi kohandatud töökeskkond ning andmekaitse

  Töötajatel on õigus töötervishoiu ja -ohutuse kõrgele kaitsetasemele.
  Töötajatel on õigus nende ametioskustega kohandatud töökeskkonnale, mis võimaldab neil pikendada oma osalemist tööturul.
  Töötajatel on õigus isikuandmete kaitsele töösuhte kontekstis.

   

  Komisjoni tulevased meetmed Tööohutuse ja töötervishoiu uus strateegiline raamistik, algatus platvormitöö töötingimuste parandamiseks

 

III peatükk. Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus

 • Person holding baby.

  11. Lapsehoid ja laste toetamine

  Lastel on õigus kvaliteetsele ja taskukohasele alusharidusele ja lapsehoiule.

  Lastel on õigus kaitsele vaesuse eest. Ebasoodsatest oludest pärit lastel on õigus erimeetmetele, et suurendada võrdseid võimalusi.

   

  Komisjoni praegused meetmed Euroopa lastegarantii

 • Hands protecting workers.

  12. Sotsiaalkaitse

  Töösuhte liigist ja kestusest olenemata on töötajatel ja võrreldavatel tingimustel füüsilisest isikust ettevõtjatel õigus piisavale sotsiaalkaitsele.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Töötushüvitised

  Töötutel on õigus saada avalikelt tööturuasutustelt piisavat aktiveerimistoetust, et (re)integreeruda tööturule, ning saada piisavaid töötushüvitisi mõistliku aja jooksul kooskõlas nende panuse ja riiklike toetuskõlblikkuse eeskirjadega. Sellised hüvitised ei või mõjuda negatiivse stiimulina kiireks tööle naasmiseks.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Miinimumsissetulek

  Igaühel, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid, on õigus piisavale miinimumsissetuleku toetusele, et tagada inimväärne elu kõikides eluetappides, ning saada juurdepääs kaupadele ja teenustele. Töövõimeliste inimeste puhul peaksid miinimumsissetuleku toetused olema kombineeritud tööturule (re)integreerumise stiimulitega.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Sissetulek vanas eas ja pensionid

  Pensionil olevatel töötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel on õigus saada pensioni, mis vastab nende panusele ja tagab piisava sissetuleku. Naistel ja meestel on võrdsed võimalused pensioniõiguste omandamisel.

  Kõigil eakatel on õigus inimväärikat elu võimaldavatele toimetulekuvahenditele.

 • First aid kit.

  16. Tervishoid

  Igaühele tuleb võimaldada õigeaegne juurdepääs kvaliteetsetele taskukohastele, ennetavatele ja raviteenustele.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Puudega inimeste kaasamine

  Puudega inimestel on õigus sissetulekutoetusele, mis tagab neile väärika elu, teenustele, mis võimaldavad neil osaleda tööturul ja ühiskonnaelus, ning nende vajadustele kohandatud töökeskkonnale.

   

  Komisjoni praegused meetmed Puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030

 • Elderly person using a walker.

  18. Pikaajaline hooldus

  Igaühel on õigus kvaliteetsetele ja taskukohastele pikaajalise hoolduse teenustele, kaasa arvatud kodus osutatavad ja kogukonnapõhised teenused.

 • Person sleeping inside home.

  19. Eluase ja abi kodututele

  a. Abivajajatele tagatakse juurdepääs kvaliteetsele sotsiaalelamispinnale või eluasemetoetusele.

  b. Kaitsetutel isikutel on õigus saada asjakohast abi ja kaitset sunniviisilise väljatõstmise vastu.

  c. Kodututele tagatakse piisav peavari ja vajalikud teenused, et edendada nende sotsiaalset kaasatust.

 • Hand holding lamp.

  20. Juurdepääs esmatähtsatele teenustele

  Igaühel on õigus saada juurdepääs kvaliteetsetele esmatähtsatele teenustele, sealhulgas vesi, kanalisatsioon, energia, transport, finantsteenused ja digitaalne kommunikatsioon. Toetatakse sellistele teenustele juurdepääsu nende inimeste puhul, kes seda vajavad.

 

Dokumendid

Laadi allaPDF - 347.4 KB