Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis puudutab komisjoni algatusi ja Euroopa Liidu poliitikat üldiselt. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Siiski ei võta komisjon endale veebisaidil sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustust.

Asjaomane teave:

 • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda ühegi konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
 • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ning mille eest komisjon ei võta endale mingit vastutust;
 • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (nõustamiseks pöörduge vastava ala asjatundja poole).

Võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstiga ei ole võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates 1. juulist 2013 EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud häireid. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Komisjon ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamise eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivate siseriiklike õigusaktidega sätestatud nõuetega, ega välistada komisjoni vastutust küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995-2017

Taaskasutamine on lubatud, kui viidatakse allikale. Komisjoni kohaldatavat taaskasutamise poliitikat rakendatakse 12. detsembri 2011. aasta otsusega komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta  [728KB]. 

Taaskasutamise üldpõhimõtte suhtes võidakse kohaldada tingimusi, mis täpsustatakse konkreetsetes autoriõiguse märgetes. Seetõttu soovitatakse kasutajatel tutvuda portaalis Europa leiduvate üksikute veebisaitide ja dokumentide autoriõiguse märgetega. Taaskasutamisõigus ei kehti dokumentide suhtes, mis on kaitstud kolmanda poole intellektuaalomandiõigusega.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele. 

Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001  [234 KB].

Need üldised eeskirjad hõlmavad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite eu domeenis.

Enamikku nendest veebisaitidest saate sirvida ilma enda kohta teavet esitamata. Mõnel juhul on aga isikuandmed vajalikud Teie soovitud e-teenuste osutamiseks.

Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses sätestatud eeskirjadele ning annavad teavet Teie andmete kasutamise kohta. Asjaomase teabe leiate veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga konkreetse e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse poliitikale;
 • tagab iga institutsiooni andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (määruse artikkel 24);
 • tegutseb Euroopa andmekaitseinspektor  [98 KB] kõigi institutsioonide sõltumatu järelevalveorganina (määruse artiklid 41–45).

eu domeenis asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate poolte saitidele. Kuna me neid veebisaite ei kontrolli, siis soovitame Teil tutvuda nende isikuandmete kaitse poliitikaga.

Mis on e-teenus?

E-teenus portaalis EUROPA on internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust kodanike ja ettevõtjate ning Euroopa institutsioonide vahel.

Portaalis EUROPA pakutakse või hakatakse pakkuma kolme liiki e-teenuseid:

 1. teabeteenused, mis võimaldavad kodanikele, meediale, ettevõtjatele, ametiasutustele ja teistele poliitikakujundajatele lihtsat ja tõhusat juurdepääsu vajalikule teabele, suurendades seeläbi läbipaistvust ning aidates paremini mõista ELi poliitikat ja tegevust.
 2. interaktiivsed suhtlusteenused, mis võimaldavad paremat kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades seega poliitikaalaseid konsultatsioone ja tagasiside andmise mehhanisme, et aidata kaasa ELi poliitika, tegevuse ja teenuste kujundamisele;
 3. tehinguteenused, mis võimaldavad teha kõiki peamisi tehinguid ELiga, nt hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad järgmist teavet Teie andmete kasutamise kohta:

 • Missugust teavet kogutakse, mis eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult sel määral, mis on konkreetse ülesande täitmiseks vajalik. Teavet ei kasutata muudel eesmärkidel.
 • Kellel on ligipääs Teie isikuandmetele. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud ülesannete täitmiseks ja üksnes mainitud isikutele (isikute kategooriatele). EL ei avalda Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 • Kuidas oma andmetele ligi pääseda, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on Teil õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes õigustatud ja mõjuvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui neid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või kui see on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles Teie olete osaline, või kui neid kasutatakse eesmärgil, mille kohta olete andnud ühemõttelise nõusoleku.
 • Kui kaua Teie andmeid säilitatakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui on tarvilik kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks.
 • Milliste turvameetmetega kaitstakse Teie andmeid võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest.
 • Kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Kuidas me käsitleme meile saadetud e-kirju?

Paljudel EUROPA veebilehtedel on nupp „Kontakt”, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub Teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.

Sõnumi saatmisel kogutakse vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed. Kui postkasti haldav talitus ei sa Teie küsimusele vastata, saadetakse Teie e-kiri edasi muule talitusele. Teid teavitatakse e-posti teel, millisele talitusele Teie küsimus on edastatud.

 

Kui Teil on küsimusi Teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete kasutamise kohta, lisage need palun oma kirjale.