Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et inimestel oleks võimalikult lihtne leida teavet komisjoni algatuste ja Euroopa Liidu üldise poliitika kohta. Anname oma parima, et kogu esitatud teave oleks õigeaegne ja täpne. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Siiski ei saa komisjon võtta õiguslikku vastutust veebisaidil sisalduva teabe eest.

Tegemist on teabega, mis:

 • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda ühegi konkreetse isiku või organisatsiooniga seotud asjaolusid;
 • ei pruugi alati olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
 • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ning mille eest komisjon ei saa võtta mingit vastutust;
 • ei ole käsitatav erialase ega juriidilise nõuandena (nõustamiseks pöörduge palun vastava ala asjatundja poole).

Juhime teie tähelepanu sellele, et võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstile ei ole alati võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkivaid häireid. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Komisjon ei saa võtta vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamist käsitleva teabe eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada komisjoni vastutust küsimustes, mida ei tohi siseriikliku õiguse alusel välistada.

(c) Euroopa Liit, 1995–2018

Taaskasutamine on lubatud, kui viidatakse allikale. Komisjoni kohaldatavat taaskasutamise poliitikat rakendatakse 12. detsembri 2011. aasta otsusega komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta [PDF, 728 KB].

Taaskasutamise üldpõhimõtte suhtes võidakse kohaldada tingimusi, mida täpsustatakse konkreetsetes autoriõiguse märgetes. Seetõttu soovitame portaali Europa kasutajatel tutvuda selles leiduvate konkreetsete veebisaitide ja dokumentide autoriõiguse märgetega. Taaskasutamisõigus ei kehti dokumentide suhtes, mis on kaitstud kolmanda poole intellektuaalomandiõigusega.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001 (ja mitte isikuandmete kaitse üldmäärusel (EL) 2016/679, millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ). Määruse 45/2001 uus versioon on praegu vastuvõtmisel. Europa veebisaidil avaldatud õigusteave viiakse vastavusse uue versiooniga.

Need üldpõhimõtted hõlmavad kõiki Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite .eu domeenis. Enamikku nendest veebisaitidest saate sirvida ilma enda kohta teavet esitamata. Mõnel juhul on aga isikuandmed vajalikud teie soovitud e-teenuste osutamiseks. Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses sätestatud eeskirjadele ning annavad teavet teie andmete kasutamise kohta. Asjaomase teabe leiate veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga konkreetse e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse poliitikale;

 • tagab iga institutsiooni andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (määruse artikkel 24);

 • tegutseb Euroopa Andmekaitseinspektor kõigi institutsioonide sõltumatu järelevalveorganina (määruse artiklid 41–45).

Domeenis .eu asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate poolte saitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

 

E-teenus portaalis EUROPA on internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust kodanike ja ettevõtjate ning Euroopa institutsioonide vahel.

Portaalis pakutakse või hakatakse pakkuma kolme liiki e-teenuseid:

 1. teabeteenused, tänu millele saavad kodanikud, meediakanalid, ettevõtjad, ametiasutused ja teised poliitikakujundajad kiiresti ja hõlpsalt tutvuda neid huvitava teabega. See suurendab läbipaistvust ning aitab inimestel paremini mõista ELi poliitikat ja tegevust;
 2. interaktiivsed suhtlusteenused, mis võimaldavad paremat kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades seega poliitikaalaseid konsultatsioone ja tagasiside andmist, et aidata kaasa ELi poliitika, tegevuse ja teenuste kujundamisele;
 3. tehinguteenused, mis võimaldavad teha kõiki peamisi tehinguid ELiga, nt hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide hankimine või ostmine jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse ning mis eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub ainult selliseid isikuandmeid, mis on konkreetse ülesande täitmiseks vajalikud. Teavet ei kasutata muudel eesmärkidel;
 • kellel on ligipääs teie isikuandmetele. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud ülesannete täitmiseks ja üksnes mainitud isikutele (isikute kategooriatele). EL ei avalda teie isikuandmeid isikutele, kes soovivad neid kasutada otseturunduse eesmärgil;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on teil seaduses sätestatud mõjuvatel põhjustel õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, välja arvatud juhul, kui neid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või kui see on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles teie olete osaline, või kui neid kasutatakse eesmärgil, mille kohta olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • kui kaua teie andmeid säilitatakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui on tarvilik nende kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Europa Analytics 

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Veebisaidi külastusi jälgitakse vaikimisi EUROPA portaali esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool ilmuvas tekstis sobiv kastike.

Institutsioonidevahelist veebisaiti (europa.eu) haldab Euroopa Komisjon kõikide ELi institutsioonide ja asutuste nimel. Alltoodud õigusteabe leheküljel saate loobuda jälgimisest nendel lehekülgedel.

Muud ELi institutsioonid ja ametid kui Euroopa Komisjon (nt Euroopa Parlament) kasutavad praegu oma analüüsisüsteemi. Lisateavet saate nende õigusteabe leheküljelt.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Kuidas käsitleme teie saadetud e-kirju?

Paljudel portaali EUROPA veebisaitidel on kontaktivõtunupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.

Sel teel sõnumi saatmise korral kogutakse saatja kohta vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed. Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei oska teie küsimusele vastata, siis saadetakse see edasi mõnele muule talitusele. Teid teavitatakse e-posti teel, millisele talitusele teie küsimus on edastatud.

Kui teil on küsimusi teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma kirjale.