Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis puudutab komisjoni algatusi ja Euroopa Liidu poliitikat üldiselt. Eesmärk on pakkuda ajakohastatud ja korrektset teavet. Kui meile teatatakse märgatud vigadest, püüame need parandada. Siiski ei saa komisjon võtta õiguslikku vastutust veebisaidil sisalduva teabe eest.

Tegemist on teabega, mis:

  • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda ühegi konkreetse isiku või organisatsiooniga seotud asjaolusid;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
  • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ning mille eest komisjon ei saa võtta mingit vastutust;
  • ei ole käsitatav erialase ega juriidilise nõuandena (nõustamiseks pöörduge palun vastava ala asjatundja poole).

Juhime teie tähelepanu sellele, et võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstile ei ole alati võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkivaid häireid. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Komisjon ei saa võtta vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamist käsitleva teabe eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada komisjoni vastutust küsimustes, mida ei tohi siseriikliku õiguse alusel välistada.

 

Välislingi suhtes vastutuse välistamine

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Komisjoni veebisaidid võivad sisaldada nn väliseid linke muudele domeenidele (mis ei kuulu domeeni europa.eu alla), mis ei kuulu Euroopa Komisjonile ning mida viimane ei rahasta, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ning mille eest komisjon ei saa võtta mingit vastutust.

Kui Euroopa Komisjoni veebisaitide külastajad soovivad selliste linkide vahendusel külastada väliseid veebisaite, peavad nad lahkuma Euroopa Komisjoni ametlikust domeenist ning nende suhtes kohaldatakse välisveebisaidi küpsise-, isikuandmete kaitse ja õiguspoliitikat.

Domeeni europa.eu alla koondatud komisjoni veebisaitidelt lingitud väliste veebisaitide kooskõla kohaldatavate andmekaitsenormide ja juurdepääsetavuse nõuetega ei kuulu Euroopa Komisjoni kontrolli alla – selle eest vastutab konkreetselt väline veebisait.

Vastutuse välistamine seoses heakskiitmisega

Euroopa Komisjoni veebisaitidelt lingi vahendusel juurdepääsetavate konkreetsete väliste allikate, veebiteenuste või -saitide eesmärk on laiendada Euroopa Komisjoni veebisaitidel kättesaadavat teavet ja aidata külastajaid neile veebisaitidele suunata.

Sellised lingitud viited ei tähenda, et komisjon kiidab heaks konkreetse välise allika, veebiteenuse või -saidi või lingitud veebisaidil sisalduva teabe või organisatsioonid, kellele need välised veebisaidi kuuluvad.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutajate õigust eraelu puutumatusele. Need isikuandmete kaitse põhimõtted hõlmavad Euroopa Liidu veebisaite europa.eu domeenis.

Isikuandmete kaitse

 © Euroopa Liit, 1995–2022

Euroopa Komisjoni rakendatavad dokumentide taaskasutamise põhimõtted on sätestatud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsuses komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt konkreetsetes autoriõiguse märgetes), on sellel veebisaidil ELile kuuluv infosisu litsentseeritud Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui allikale on viidatud nõuetekohaselt ja märgitud ära tehtud muudatused.

Võimalik, et peate taotlema täiendavaid õigusi, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid üksikisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. ELi autoriõigusega hõlmamata infosisu kasutamiseks või taasesitamiseks võib olla vajalik küsida luba otse õiguste omajate käest. Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtted ei hõlma tööstusomandi õigustega kaitstud tarkvara või dokumente, näiteks patente, kaubamärke, registreeritud disainilahendusi, logosid ja nimesid, ega nende litsentse.