Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et inimestel oleks võimalikult lihtne leida teavet komisjoni algatuste ja Euroopa Liidu üldise poliitika kohta. Anname oma parima, et kogu esitatud teave oleks õigeaegne ja täpne. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Siiski ei saa komisjon võtta õiguslikku vastutust veebisaidil sisalduva teabe eest.

Tegemist on teabega, mis:

  • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda ühegi konkreetse isiku või organisatsiooniga seotud asjaolusid;
  • ei pruugi alati olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
  • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ning mille eest komisjon ei saa võtta mingit vastutust;
  • ei ole käsitatav erialase ega juriidilise nõuandena (nõustamiseks pöörduge palun vastava ala asjatundja poole).

Juhime teie tähelepanu sellele, et võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstile ei ole alati võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkivaid häireid. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Komisjon ei saa võtta vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamist käsitleva teabe eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada komisjoni vastutust küsimustes, mida ei tohi siseriikliku õiguse alusel välistada.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Andmekaitsepoliitika, ELi andmekaitse-eeskirjad, Euroopa Komisjoni e-teenused.

© Euroopa Liit, 1995–2018

Taaskasutamine on lubatud, kui viidatakse allikale. Komisjoni kohaldatavat taaskasutamise poliitikat rakendatakse 12. detsembri 2011. aasta otsusega komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta [PDF, 728 KB].

Taaskasutamise üldpõhimõtte suhtes võidakse kohaldada tingimusi, mida täpsustatakse konkreetsetes autoriõiguse märgetes. Seetõttu soovitame portaali Europa kasutajatel tutvuda selles leiduvate konkreetsete veebisaitide ja dokumentide autoriõiguse märgetega. Taaskasutamisõigus ei kehti dokumentide suhtes, mis on kaitstud kolmanda poole intellektuaalomandiõigusega.