Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Socijalna zaštita i socijalno uključivanje

Europska komisija podupire i nadopunjuje politike država članica u područjima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite.

U okviru strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast utvrđuju se ciljevi kojima bi se iz siromaštva i socijalne isključenosti izvuklo najmanje 20 milijuna ljudi te povećala stopa zaposlenosti stanovništva u dobi od 20 do 64 godine na 75 %. Vodećim inicijativama strategije Europa 2020., a posebno Europskom platformom protiv siromaštva i socijalne isključenosti i Programom za nove vještine i poslove, podupiru se napori za ostvarenje tih ciljeva.

Komisija s pomoću paketa mjera za socijalno ulaganje državama članicama nudi smjernice za modernizaciju sustava socijalne skrbi s ciljem socijalnog ulaganja tijekom cijelog života.

Taj paket nadopunjen je:

Politički okvir

U Europskom semestru utvrđuje se okvir za upravljanje socijalnim i ekonomskim reformama država EU-a te za nadzor nad njima kako bi se ostvarili ciljevi strategije Europa 2020. Izazovi i predložena rješenja odražavaju se u preporukama za svaku pojedinu državu.

Budući da su socijalne politike sastavni dio strategije Europa 2020., Komisija također podržava napore država EU-a u rješavanju njihovih socijalnih izazova s pomoću akcija predviđenih u okviru Platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti i paketa mjera za socijalno ulaganje te fondova EU-a, posebno Europskog socijalnog fonda.

Politička suradnja

Komisija surađuje sa zemljama EU-a u okviru Odbora za socijalnu zaštitu koristeći se otvorenom metodom koordinacije u područjima socijalne uključenosti, zdravstvene zaštite i dugoročne skrbi te mirovina (socijalni OMK).

Socijalni je OMK dobrovoljan postupak za političku suradnju temeljen na utvrđivanju zajedničkih ciljeva i mjerenju napretka prema ostvarenju tih ciljeva uz uporabu zajedničkih pokazatelja. Taj postupak također uključuje blisku suradnju s dionicima uključujući socijalne partnere i civilno društvo.

Podijeli ovu stranicu