Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Unija ravnopravnosti: Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030

U ožujku 2021. Europska komisija donijela je Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Strategija se nadovezuje na postignuća prethodne Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. koja je utrla put Europi bez prepreka i osnaživanju osoba s invaliditetom kako bi mogle uživati prava koja im pripadaju i u potpunosti sudjelovati u društvu i gospodarstvu. Unatoč napretku ostvarenom u prošlom desetljeću, osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju sa znatnim preprekama i izložene su većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Cilj strategije je osigurati da sve osobe s invaliditetom u Europi, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, dob ili spolnu orijentaciju

 • uživaju svoja ljudska prava,
 • imaju jednake mogućnosti i jednak pristup sudjelovanju u društvu i gospodarstvu,
 • mogu odlučivati o tome gdje, kako i s kim žele živjeti,
 • mogu se slobodno kretati EU-om bez obzira na to koje su im potrebe za potporom,
 • nisu više izložene diskriminaciji.

U novoj i poboljšanoj strategiji uzima se u obzir raznolikost invaliditeta koja obuhvaća dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja (u skladu s člankom 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom), koja su često nevidljiva.

Nastoji se riješiti pitanje višestrukog nepovoljnog položaja žena, djece, starijih osoba, izbjeglica s invaliditetom i osoba sa socioekonomskim poteškoćama te se promiče intersekcionalna perspektiva u skladu s Programom održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda i ciljevima održivog razvoja.

Stoga nova strategija sadržava ambiciozan skup mjera i vodećih inicijativa u različitim područjima i s nizom prioriteta, kao što su

 • pristupačnost: mogućnost slobodnog kretanja i boravka, ali i sudjelovanja u demokratskom procesu,
 • zadovoljavajuća kvaliteta života i samostalan život uz posebnu usmjerenost na proces deinstitucionalizacije, socijalnu zaštitu i nediskriminaciju na radnome mjestu,
 • ravnopravno sudjelovanje putem učinkovite zaštite osoba s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja, pružanjem jednakih prilika i omogućivanjem pristupa pravosuđu, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu, uz jednak pristup svim zdravstvenim uslugama,
 • uloga EU-a da bude uzor drugima,
 • namjera EU-a da provede tu strategiju,
 • promicanje prava osoba s invaliditetom u svijetu.

Komisija će podržati države članice u oblikovanju njihovih nacionalnih strategija i akcijskih planova za daljnju provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i zakonodavstva EU-a u tom području.

Europska komisija poziva države članice da doprinesu toj novoj i poboljšanoj strategiji koja će poslužiti kao okvir za djelovanje EU-a i za provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Podijeli ovu stranicu