Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Savienība, kurā valda līdztiesība: Stratēģiju attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām 2021-2030

2021. gada martā Eiropas Komisija pieņēma stratēģiju attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām 2021-2030.

Stratēģijas pamatā ir rezultāti, kas gūti ar iepriekšējo Eiropas stratēģiju 2010-2020 par labu personām ar invaliditāti, kura pavēra ceļu uz Eiropu bez šķēršļiem un iespēju nodrošināšanu personām ar invaliditāti, lai tās varētu izmantot savas tiesības un pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un ekonomikā. Lai gan pēdējos desmit gados vērojams progress, personas ar invaliditāti joprojām saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem un to risks nonākt nabadzībā un pieredzēt sociālo atstumtību ir augstāks.

Šīs jaunās stratēģijas mērķis ir panākt, ka visas personas ar invaliditāti Eiropā, neatkarīgi no to dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, vecuma vai dzimumorientācijas:

 • var izmantot savas cilvēktiesības;
 • bauda vienlīdzīgas iespējas, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi līdzdalībai ekonomikā un sabiedrības dzīvē;
 • var izlemt, kur, kā un ar ko tās dzīvo;
 • brīvi pārvietojas ES, lai kādas arī nebūtu to vajadzības pēc atbalsta;
 • un vairs nav diskriminācijas upuri.

Šī jaunā un nostiprinātā stratēģija ņem vērā invaliditātes daudzveidību, jo īpaši ilgstošus fiziskus, garīgus, intelektuālus vai sensoriskus traucējumus (saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 1. pantu), kas bieži vien nav acīmredzami.

Reaģējot uz daudzējādā ziņā nelabvēlīga stāvokļa riskiem, ar kuriem saskaras sievietes, bērni, vecāka gadagājuma cilvēki, bēgļi ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pieredz sociālekonomiskas grūtības, tā veicina starpsektoru perspektīvu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM).

Tāpēc jaunā stratēģija ietver visdažādākās darbības un pamatiniciatīvas dažādās jomās, un tai ir vairākas prioritātes, piemēram,

 • pieejamība: iespēja brīvi pārvietoties un uzturēties, kā arī piedalīties demokrātiskajā procesā;
 • pienācīga dzīves kvalitāte un patstāvīga dzīve, tai jo īpaši koncentrējoties uz deinstitucionalizācijas procesu, sociālo aizsardzību un nediskrimināciju darbā;
 • līdzdalības vienlīdzība: stratēģija paredz efektīvi aizsargāt personas ar invaliditāti pret jebkāda veida diskrimināciju un vardarbību, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu piekļuvi tiesu iestādēm, izglītībai, kultūrai, sportam un tūrismam, kā arī visiem veselības pakalpojumiem;
 • ES loma kalpot par piemēru;
 • ES nodoms konkretizēt šo stratēģiju;
 • personu ar invaliditāti tiesību veicināšana visā pasaulē.

Komisija palīdzēs dalībvalstīm izstrādāt savas nacionālās stratēģijas un rīcības plānus, lai turpinātu īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un ES tiesību aktus šajā jomā.

Eiropas Komisija aicina dalībvalstis sniegt ieguldījumu šajā jaunajā un nostiprinātajā stratēģijā kā ES darbību satvarā un nolūkā īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Ieteikt šo lapu: