Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Savienība, kurā valda līdztiesība: Stratēģiju attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām 2021-2030

2021. gada martā Eiropas Komisija pieņēma Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.–2030. gadam. Šī desmit gadu stratēģija apliecina Eiropas Komisijas apņemšanos uzlabot personu ar invaliditāti dzīvi Eiropā un pasaulē.

Stratēģijas pamatā ir rezultāti, kas gūti ar iepriekšējo Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020), kuras mērķis bija veidot Eiropu bez šķēršļiem un dot iespēju personām ar invaliditāti pilnībā izmantot savas tiesības piedalīties sabiedrības dzīvē un ekonomikā. Lai gan pēdējos desmit gados ir panākts zināms progress, personas ar invaliditāti joprojām saskaras ar būtiskiem šķēršļiem un augstu nabadzības un sociālās atstumtības risku.

Jaunās stratēģijas mērķis ir panākt, ka Eiropā visas personas ar invaliditāti neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, vecuma vai seksuālās orientācijas:

 • var izmantot savas cilvēktiesības;
 • var izmantot vienlīdzīgas iespējas un pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē un ekonomikā;
 • var izlemt, kur, kā un ar ko dzīvot;
 • var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, saņemot nepieciešamo atbalstu;
 • vairs nesaskaras ar diskrimināciju.

Šajā jaunajā un nostiprinātajā stratēģijā ir ņemts vērā tas, ka invaliditāte izpaužas dažādi — kā ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi (saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 1. pantu), kas bieži vien nav acīmredzami.

Lai novērstu ar dažādiem nelabvēlīgiem apstākļiem saistītus riskus, kam pakļautas sievietes, bērni, vecāka gadagājuma cilvēki, bēgļi ar invaliditāti, kā arī personas, kas nonākušas sociālekonomiskās grūtībās, stratēģija sekmē starpnozaru pieeju, kas ir saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM).

Tāpēc jaunā stratēģija ietver vērienīgu pasākumu un pamatiniciatīvu kopumu dažādās jomās, un tai ir vairākas prioritātes, piemēram,

 • pieejamība – iespēja brīvi pārvietoties un uzturēties ES, kā arī piedalīties demokrātiskajā procesā;
 • pienācīga dzīves kvalitāte un neatkarīga dzīve – stratēģija koncentrējas uz deinstitucionalizācijas procesu, sociālo aizsardzību un nediskriminēšanu darbā;
 • vienlīdzīgas līdzdalības iespējas – stratēģijas mērķis ir aizsargāt cilvēkus ar invaliditāti no jebkāda veida diskriminācijas un vardarbības un nodrošināt viņiem vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi tiesu iestādēm, izglītībai, kultūrai, sportam un tūrismam, kā arī visiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • ES centieni ar savu rīcību rādīt priekšzīmi citiem;
 • ES apņemšanās īstenot šo stratēģiju;
 • personu ar invaliditāti tiesību veicināšana visā pasaulē.

Pamatiniciatīvas

 1. “AccessibleEU” – resursu centrs, kas izplata informāciju un labu praksi par pieejamību dažādās nozarēs (2022. gada beigas)
 2. Eiropas invaliditātes karte – Komisija ierosinās ieviest Eiropas invaliditātes karti, kas ir derīga visās ES dalībvalstīs. Šī karte ļaus personām ar invaliditāti vieglāk saņemt atbalstu, kas tām nepieciešams, ceļojot vai pārceļoties uz citu ES valsti. (2023. gada beigas)
 3. Norādījumi, kuros ieteikti uzlabojumi saistībā ar neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā. Šie norādījumi palīdzēs radīt iespējas personām ar invaliditāti dzīvot grupu mājoklī, kas ir piekļūstams un kurā tām ir pieejama aprūpe, vai turpināt dzīvot savās mājās (2023. gads).
 4. Satvars personām ar invaliditāti paredzētiem izciliem sociālajiem pakalpojumiem (2024. gads)
 5. Pasākumu kopums, ar kuru plānots uzlabot personu ar invaliditāti iespējas darba tirgū (tiks izziņots 2022. gada nogalē)
 6. Invaliditātes platforma ir vieta, kur tiekas par Konvencijas īstenošanu atbildīgās valstu iestādes, personu ar invaliditāti organizācijas un Komisija. Platforma atbalsta stratēģijas īstenošanu un uzlabo sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar Konvencijas īstenošanu.
 7. Atjaunota Eiropas Komisijas personāla stratēģija, kas ietver darbības daudzveidības un personu ar invaliditāti iekļaušanas veicināšanai.

Stratēģijas īstenošana ciešā sadarbībā ar ES valstīm

Komisija palīdzēs dalībvalstīm veidot stratēģijas un rīcības plānus, kuru mērķis ir turpināt īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un ar šo jomu saistītos ES tiesību aktus.

Eiropas Komisija aicina dalībvalstis sniegt ieguldījumu šajā jaunajā un nostiprinātajā stratēģijā, kas ir pamats ES darbībām un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai.

Ieteikt šo lapu: