Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Komisijas iniciatīvām un Eiropas Savienības vispārējo politiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šī informācija tiek sniegta laicīgi un ir pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

 • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
 • dažkārt tajā ir saites uz ārējām vietnēm, ko Komisijas dienesti nevar kontrolēt un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti dokumenti (tā drukātajā versijā, bet kopš tā elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex” tīmekļa vietnē).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai kādu citu ārēju vietni, uz kuru esam snieguši hipersaiti.

Šī atruna neierobežo Komisijas atbildību pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu prasībām un neatbrīvo to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tai ir jāuzņemas atbildība.

(c) Eiropas Savienība, 1995-2018

Atkalizmantošana atļauta, norādot atsauci uz avotu. Komisijas dokumentu atkalizmantošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumā par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu [PDF, 728 KB].

Uz šo vispārīgo atkalizmantošanas principu var attiekties papildu noteikumi, kas, iespējams, izklāstīti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tādēļ iesakām lietotājiem iepazīties ar paziņojumiem par autortiesībām, kas atrodami konkrētajās tīmekļa vietnēs, kuras uztur portāls “Europa”, un paziņojumiem, kas ir pievienoti konkrētiem dokumentiem. Nav pieļaujama to dokumentu atkalizmantošana, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par “fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs” šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 (un nevis uz VDAR jeb Regulu (ES) 2016/679, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK). Regulas (EK) Nr. 45/2001 jaunā versija pašlaik tiek pieņemta. Juridiskie paziņojumi “Europa” tīmekļa vietnē tiks atjaunināti saskaņā ar jauno versiju.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā "eu". Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu var pārlūkot, nesniedzot informāciju par sevi, atsevišķos gadījumos personas informācija tiek lūgta tāpēc, lai varētu nodrošināt jūsu prasītos e-pakalpojumus. Vietnes, kuras prasa šādas ziņas, tās apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajai regulai un savā paziņojumā par konfidencialitāti sniedz informāciju par to, kā tās izmanto jūsu datus.

Spēkā ir šādi noteikumi:

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟euʺ, ir saites uz ārējām vietnēm. Tā kā mēs tās nevaram kontrolēt, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu noteikumiem attiecībā uz konfidencialitāti.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums portālā ‟EUROPAʺ ir pakalpojums vai resurss, kurš tiek sniegts internetā, lai uzlabotu saziņu starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas Savienības iestādēm, no otras puses.

Portālā ‟EUROPA” tiek vai tiks piedāvāti triju veidu e-pakalpojumi:

 1. informatīvi pakalpojumi, ar kuru palīdzību iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem lēmumu pieņēmējiem nodrošina ērtu un efektīvu piekļuvi informācijai, tādējādi vairojot pārredzamību un izpratni par ES politiku un darbību;
 2. interaktīvi saziņas pakalpojumi, kas ļauj ērtāk uzturēt sakarus ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora dalībniekiem, atvieglojot politikas apspriešanu, un atsauksmju sniegšanas mehānismi, ar kuru palīdzību ir iespējams piedalīties politikas veidošanā un ES pasākumos;
 3. transakciju pakalpojumi, kas nodrošina piekļuvi visu veidu transakcijām ar ES (piemēram, iepirkumi, finanšu operācijas, personāla pieņemšana darbā, pieteikšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana vai iegāde u.c.).

Īpašajā paziņojumā par konfidencialitāti iekļautā informācija

Īpašajā paziņojumā par konfidencialitāti ir informācija par jūsu datu izmantojumu:

 • kādu personiska rakstura informāciju kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem ES vāc (tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai izpildītu konkrētu uzdevumu). Ievākto informāciju neizmantos nekādiem citiem mērķiem kā vien sākotni definētā uzdevuma izpildei;
 • kam tiek izpausti dati par jums. ES informāciju par jums trešām personām izpaudīs tikai tad, ja tas vajadzīgs iepriekšminētā(o) uzdevuma(u) izpildei un tikai norādītajiem saņēmējiem (vai to kategorijām). ES datus par jums nenodos trešām personām, kas nodarbojas ar tiešo tirgvedību;
 • kā piekļūt datiem par sevi, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot. Kā datu subjektam jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tam ir vērā ņemams likumīgs pamatojums, izņemot gadījumus, kad informācija vākta, lai izpildītu juridiskas saistības, vai kad tā ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kuru esat noslēdzis, vai arī tad, ja to izmantos mērķim, kam jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu;
 • cik ilgi datus par jums glabā. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai veiktu uzdevumu, kuram tie vākti, vai lai veiktu datu tālāku apstrādi;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics” 

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas mēra, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “Europa”.

Pēc noklusējuma tīmekļa vietnes apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot pastāvīgas sīkdatnes no portāla “Europa”. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, ka “Piwik” jums seko (opt-out). Ja pārdomājat, varat piekrist, ka “Piwik” jums atkal seko (opt-in).

Lai pārbaudītu jūsu pašreizējo statusu un izdarītu izvēli, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu zemāk tekstā.

Eiropas Komisija visu ES iestāžu un struktūru uzdevumā pārvalda iestāžu kopējo tīmekļa portālu (europa.eu). Ja gribat norādīt, lai jums neseko līdzi šajās lapās, skatiet juridisko paziņojumu.

Pārējās ES iestādes un struktūras, kas nav Eiropas Komisija (piemēram, Eiropas Parlaments), pašlaik izmanto pašas savu analīzes sistēmu. Skatiet to juridiskā paziņojuma lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Norādot, ka nevēlaties, ka “Piwik” jums sekotu, jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa” nekādi netiek ietekmēta.

Vairāk par “Europa Analytics”

Kā mēs apstrādājam e-pasta vēstules, ko esat mums nosūtījis?

Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti.

Kad jūs nosūtāt šādu vēstuli, par jums tiek ievākti tikai tādi personas dati, kas vajadzīgi, lai varētu atbildēt. Ja par pastkastīti atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēs atbildēt, viņi jūsu e-pastu pārsūtīs citam dienestam. Jūs pa elektronisko pastu informēs, kuram dienestam jūsu jautājums pārsūtīts.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, iekļaujiet tos savā vēstulē.