Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Komisijas iniciatīvām un Eiropas Savienības vispārējo politiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šī informācija tiek sniegta laicīgi un ir pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

  • ir vispārīga un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt tajā ir saites uz ārējām vietnēm, ko Komisijas dienesti nevar kontrolēt un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" publicētie dokumenti (drukātajā versijā un kopš elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex” tīmekļa vietnē).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai kādu citu ārēju vietni, uz kuru esam snieguši hipersaiti.

Šī atruna neierobežo Komisijas atbildību pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu prasībām un neatbrīvo to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tai ir jāuzņemas atbildība.

Konfidencialitātes politika

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātuma neaizskaramības principu. Šī privātuma aizsardzības politika attiecas uz Eiropas Savienības tīmekļa vietnēm, kas ietilpst domēnā “europa.eu”.

 

© Eiropas Savienība, 1995–2019

Atkalizmantošana atļauta, norādot atsauci uz avotu. Komisijas dokumentu atkalizmantošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumā par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu [PDF, 728 KB].

Uz šo vispārīgo atkalizmantošanas principu var attiekties papildu noteikumi, kas, iespējams, izklāstīti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tādēļ iesakām lietotājiem iepazīties ar paziņojumiem par autortiesībām, kas atrodami konkrētajās tīmekļa vietnēs, kuras uztur portāls “Europa”, un paziņojumiem, kas ir pievienoti konkrētiem dokumentiem. Nav pieļaujama to dokumentu atkalizmantošana, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.