Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Komisijas iniciatīvām un Eiropas Savienības vispārējo politiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šī informācija tiek sniegta laicīgi un ir pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

  • ir vispārīga un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt tajā ir saites uz ārējām vietnēm, ko Komisijas dienesti nevar kontrolēt un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" publicētie dokumenti (drukātajā versijā un kopš elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex” tīmekļa vietnē).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai kādu citu ārēju vietni, uz kuru esam snieguši hipersaiti.

Šī atruna neierobežo Komisijas atbildību pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu prasībām un neatbrīvo to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tai ir jāuzņemas atbildība.

“Brexit” atruna

Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Konfidencialitātes politika

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātuma neaizskaramības principu. Šī privātuma aizsardzības politika attiecas uz Eiropas Savienības tīmekļa vietnēm, kas ietilpst domēnā “europa.eu”.

Privātuma aizsardzības politika

Autortiesību paziņojums  

© Eiropas Savienība, 1995–2020

Komisijas dokumentu atkalizmantošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumā par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuāli paziņojumi par autortiesībām), saturs, kas ES pieder šajā tīmekļa vietnē, ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci. Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz grozījumiem.

Jums var būt vajadzīgs iegūt papildu tiesības, ja konkrēts saturs attēlo identificējamas privātpersonas vai ietver trešo personu darbus. Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums, iespējams, vajadzēs lūgt atļauju tieši no tiesību subjektiem. Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patenti, preču zīmes, reģistrētie dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, ir izslēgti no Komisijas atkalizmantošanas politikas un jums nav licences attiecībā uz tiem.