Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Een Unie van gelijkheid: Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

In maart 2021 heeft de Europese Commissie de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 goedgekeurd.

De strategie bouwt voort op de resultaten van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, die de weg heeft vrijgemaakt voor een Europa zonder belemmeringen waar mensen met een handicap van hun rechten gebruik kunnen maken en ten volle aan de maatschappij en de economie kunnen deelnemen. Maar ondanks de vooruitgang in de afgelopen tien jaar, botsen zij toch nog vaak op obstakels en worden zij vaker dan anderen getroffen door armoede en sociale uitsluiting.

Het doel van de strategie is dat alle personen met een handicap in Europa, ongeacht hun geslacht, ras, etnische afkomst, geloof, levensovertuiging, leeftijd of seksuele oriëntatie:

 • van hun mensenrechten gebruik kunnen maken
 • gelijke kansen en gelijke toegang hebben om deel te nemen aan de samenleving en de economie
 • zelf kunnen bepalen waar, hoe en met wie ze wonen
 • zich binnen de EU kunnen verplaatsen, ongeacht speciale behoeften
 • niet meer gediscrimineerd worden

Deze nieuwe en versterkte strategie houdt rekening met de grote verscheidenheid aan handicaps: er zijn immers allerlei lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen (overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap), zichtbare en onzichtbare.

Omdat vrouwen, kinderen, ouderen, vluchtelingen of mensen in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden bij een handicap vaak dubbel benadeeld zijn, promoot de strategie een intersectioneel perspectief in lijn met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.

Daarom bevat de strategie een ambitieuze reeks acties en vlaggenschipinitiatieven op diverse domeinen met verschillende prioriteiten, zoals:

 • toegankelijkheid: mensen moeten kunnen reizen en gaan wonen waar ze willen, en kunnen deelnemen aan het democratische proces
 • levenskwaliteit: mensen moeten waardig en zelfstandig kunnen leven, met de nadruk op de-institutionalisering, sociale bescherming en non-discriminatie op het werk
 • gelijke participatie: iedereen moet afdoende worden beschermd tegen discriminatie en geweld, en op voet van gelijkheid toegang krijgen tot justitie, onderwijs, cultuur, sport, toerisme en gezondheidszorg
 • de rol van de EU om het goede voorbeeld te geven
 • het streven van de EU naar resultaat
 • bevordering van de rechten van personen met een handicap wereldwijd

De Commissie zal de lidstaten ondersteunen bij het opstellen van hun nationale strategieën en actieplannen voor de verdere uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties en de EU-wetgeving op het gebied van mensen met een beperking.

De Europese Commissie roept de lidstaten op bij te dragen aan deze nieuwe en versterkte strategie als kader voor EU-maatregelen en ter uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake personen met een handicap.

Delen