Disclaimer

De Europese Commissie wil u via deze website zo goed mogelijk informeren over haar eigen initiatieven en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren. De Commissie aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

 • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht,
 • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
 • bevat soms links naar externe websites waarover de Commissie geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt
 • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

We kunnen ook niet garanderen dat een online-document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of, sinds 1 juli 2013, de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

We proberen problemen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Desondanks kunnen er bij het aanmaken of structureren van de gegevens of informatie op onze site fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Auteursrechtelijke verklaring

© Europese Unie, 2015

Overname met bronvermelding is toegestaan. De voorwaarden voor het hergebruik van documenten van de Commissie zijn vastgelegd in Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011. 

Het algemene uitgangspunt voor hergebruik van informatie kan worden beperkt door specifieke auteursrechtelijke verklaringen. Lees daarom ook altijd de auteursrechtelijke verklaringen die u op de afzonderlijke Europa-websites en in de betrokken documenten vindt. Het recht op hergebruik geldt niet voor documenten die niet de intellectuele eigendom van de Commissie zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. 

De regels hiervoor zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Dit algemene beleid geldt voor websites van de EU-instellingen in het .eu-domein.

De meeste daarvan kunt u bezoeken zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven. In sommige gevallen zijn echter bepaalde persoonsgegevens nodig om u de gevraagde e-diensten te kunnen bieden.

De betrokken websites houden zich dan aan bovengenoemde verordening en leggen in een specifieke privacyverklaring uit hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

 • er voor elke specifieke e-dienst een voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die garandeert dat dit overeenkomstig het privacybeleid gebeurt,
 • er bij elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming is die erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en die betrokkenen op hun verplichtingen wijst (art. 24 van de verordening),
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt (art. 41 t/m art. 45 van de verordening).

De websites van de Europese Unie in het .eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Omdat we over die sites geen zeggenschap hebben, raden we u aan om zelf na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 1. Informatiediensten bieden burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken.
 2. Interactieve communicatiediensten verbeteren het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden, teneinde een bijdrage te leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU.
 3. Transactiediensten geven toegang tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?

Een specifieke privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke informatie wordt verzameld, waarom en hoe? De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens mogen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.
 • Wie krijgt inzage in uw gegevens? De EU zal informatie alleen aan andere personen of instanties doorgeven voor zover dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen en aan de vermelde (categorieën van) ontvangers. De EU stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor direct marketing-doeleinden.
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren? Als betrokkene kunt u om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent. In andere gevallen mogen zij alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard? De EU bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het gestelde doel of de verdere verwerking.
 • Hoe worden uw gegevens beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang?
 • Met wie u contact kunt opnemen als u vragen of klachten heeft?

Wat gebeurt er met e-mails die u ons stuurt?

Veel pagina’s op de Europa-site hebben een "contact"-link, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u opmerkingen naar een specifieke mailbox kunt sturen.

Als wij een e-mail van u ontvangen, bewaren we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen antwoorden. Als de beheerder van de mailbox dat niet zelf kan, stuurt hij uw bericht door naar een andere dienst. Per e-mail vertelt hij u dan om welke dienst het gaat.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.