Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Tasa-arvon unioni: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021–2030

Euroopan komissio hyväksyi maaliskuussa 2021 vammaisten oikeuksia koskevan strategian vuosiksi 2021–2030.

Strategia perustuu edellisestä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 saatuihin tuloksiin. Vammaisstrategia tasoitti tietä esteettömälle Euroopalle ja vammaisten mahdollisuuksien lisäämiselle niin, että he voivat käyttää oikeuksiaan ja osallistua täysipainoisesti yhteiskunta- ja talouselämään. Viime vuosikymmenen aikana saavutetusta edistyksestä huolimatta vammaisilla on edelleen vastassaan huomattavia esteitä ja heillä on suurempi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski.

Tällä strategialla pyritään saavuttamaan edistystä ja varmistamaan, että kaikilla vammaisilla henkilöillä Euroopassa sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta olisi

 • oikeus käyttää ihmisoikeuksiaan
 • yhtäläiset mahdollisuudet, myös yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunta- ja talouselämään
 • mahdollisuus päättää, missä, miten ja kenen kanssa he asuvat
 • mahdollisuus liikkua vapaasti EU:ssa tukitarpeistaan riippumatta
 • oikeus olla joutumatta kohtaamaan syrjintää.

Tässä uudessa ja vahvistetussa strategiassa otetaan huomioon vammaisuuden moninaisuus, joka kattaa pitkäaikaiset ruumiilliset, henkiset, älylliset tai aisteihin liittyvät vammat (Yhdistyneiden kansakuntien vammaisyleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti), jotka ovat usein näkymättömiä.

Puuttumalla riskeihin, jotka liittyvät naisten, lasten, ikääntyneiden, vammaisten pakolaisten ja sosioekonomisista vaikeuksista kärsivien moniongelmaisuuteen, sillä edistetään intersektionaalista näkökulmaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Uusi strategia sisältää näin ollen kunnianhimoisia toimia ja lippulaivahankkeita eri osa-alueilla. Strategian painopistealueita ovat mm.

 • esteettömyys: mahdollisuus liikkua ja oleskella vapaasti sekä osallistua demokraattiseen prosessiin
 • mahdollisuus kohtuulliseen elämänlaatuun ja itsenäiseen elämään: strategiassa keskitytään erityisesti hoidon järjestämiseen laitosten ulkopuolella, sosiaaliseen suojeluun ja syrjimättömyyteen työelämässä
 • mahdollisuus yhdenvertaiseen osallistumiseen: strategian tavoitteena on suojella vammaisia tehokkaasti syrjinnän ja väkivallan kaikilta muodoilta ja varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet oikeussuojaan, koulutukseen, kulttuuriin, urheiluun ja matkailuun sekä kaikkiin terveyspalveluihin
 • EU:n rooli tiennäyttäjänä
 • EU:n aikomus toteuttaa kyseinen strategia
 • vammaisten oikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti.

Euroopan komissio tukee jäsenmaita niiden laatiessa kansallisia strategioitaan ja toimintasuunnitelmiaan YK:n vammaisyleissopimuksen ja asiaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon jatkamiseksi.

Komissio kehottaa jäsenmaita osallistumaan tähän uuteen ja vahvistettuun strategiaan, joka muodostaa puitteet EU:n toiminnalle sekä YK:n vammaisyleissopimuksen toteuttamiselle.

Jaa tämä sivu