Vastuualueet

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto kehittää ja toteuttaa komission toimintapolitiikkoja seuraavilla aloilla:


EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikka tuovat kansalaisille käytännön hyötyjä: esimerkiksi työnsaanti, muuttaminen toiseen EU-maahan (töihin tai muusta syystä) ja ammattitaidon parantaminen on helpompaa. Komissio pyrkii yhdessä EU-maiden kansallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa vastaamaan globalisaation, Euroopan väestön ikääntymisen ja yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Se tukee aktiivisesti muun muassa seuraavia tavoitteita:

  • Uusien ja parempien työpaikkojen luominen: välineinä ovat Euroopan työllisyysstrategia, jolla pyritään lähentämään kansallisia työllisyyspolitiikkoja, ja Euroopan sosiaalirahasto, jonka määrärahoja (9 miljardia euroa vuodessa) hallinnoidaan yhdessä EU-maiden kanssa.  
  • Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi: Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus työskennellä ja asua missä tahansa EU-maassa, eivätkä he menetä oikeutta sosiaaliturvaan tai terveydenhuoltoon muuttaessaan maasta toiseen.
  • Työolojen parantaminen: keinoina ovat yhteisten vähimmäisvaatimusten soveltaminen työpaikoilla, sosiaalisen vuoropuhelun tukeminen Euroopan tasolla, työmarkkinasuhteiden nykyaikaistaminen ja työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen.
  • Sosiaalisen osallisuuden: politiikalla tuetaan pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, analysoida väestönkehityksen ja yhteiskunnallisen kehityksen suuntauksia.
  • Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toiminnan painopistealueet määritellään vuotuisessa hallintosuunnitelmassa.

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot