Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa, jotta kansalaiset voivat saada tietoa komission ja EU:n toimista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Sivustolla olevat tiedot

 • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, virheettömiä eivätkä ajantasaisia
 • saattavat sisältää linkkejä komission ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission valvonnassa ja joista komissio ei ota vastuuta
 • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei komissio voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

(c) Euroopan unioni, 1995–2018

Uudelleenkäyttö sallitaan, kunhan lähde mainitaan. Asiasta säädetään 12.12.2011 annetussa komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevassa päätöksessä 2011/833/EU [PDF, 728 kB].

Uudelleenkäyttöä koskeviin yleisperiaatteisiin voidaan soveltaa ehtoja, jotka täsmennetään erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Sen vuoksi käyttäjien on syytä perehtyä EUROPA-palvelimella ylläpidettävien verkkosivustojen ja yksittäisten asiakirjojen omiin tekijänoikeusilmoituksiin. Uudelleenkäyttöperiaatteita ei sovelleta asiakirjoihin, joiden tekijänoikeudet ovat kolmansilla osapuolilla.

Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.

Suoja perustuu tällä hetkellä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001 (ei yleiseen tietosuoja-asetukseen 2016/679, jolla kumotaan direktiivi 95/46/EY). Asetuksen 45/2001 uudistus on parhaillaan hyväksyttävänä. Europa-sivuston oikeudelliset huomautukset päivitetään uudistuksen tultua voimaan.

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen loppuosa on eu. Suurinta osaa näistä sivustoista voi selata antamatta itsestään henkilötietoja. Joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää kuitenkin henkilötietojen antamista. Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja periaatteita. Lisäksi sivustolla on esitettävä sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tietosuojasta vastaavat tahot:

 • jokaisella verkkopalvelulla on ns. rekisterinpitäjä, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita

 • kussakin toimielimessä on tietosuojavastaava, joka varmistaa, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla)

 • kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu [PDF, 98 kB] (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivustoilla, joiden verkkotunnuksen loppuosa on .eu, on linkkejä myös ulkopuolisiin sivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä verkkopalvelulla tarkoitetaan?

EUROPA-palvelimen verkkopalvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

EUROPA-sivustoilla on kolmenlaisia verkkopalveluja:

 1. tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti – näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tunnettuutta
 2. vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n toimielinten yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin – näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun
 3. asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin ja hankkia asiakirjoja.

Sivustokohtaisten tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Sivustokohtaisissa tietosuojaperiaatteissa täsmennetään tietojen käytön osalta seuraavat seikat:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltyihin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tietoja luovutetaan. EU ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainituille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltyjen tarkoitusten saavuttamiseksi. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Miten omat henkilötiedot voi tarkastaa ja miten niitä voi tarvittaessa korjata. Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä perusteltujen pakottavien syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa henkilö on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon henkilö on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen asian käsittelyn vuoksi tai sen jatkokäsittelyä varten.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Mille taholle voi esittää kysymyksiä tai tehdä valituksen.

Europa Analytics -palvelu 

Europa Analytics -palvelu analysoi Euroopan komission EUROPA-palvelimella olevien sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Sivustojen käyttäjiä seurataan oletusarvoisesti EUROPA-sivuston ns. ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä käyttäen Piwik-alustaa. Käyttäjä voi valita, että Piwik ei seuraa käyttöä (opt-out), ja myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

Valinta on tarkistettavissa ja muutettavissa valintaruudun avulla.

Euroopan komissio hallinnoi muiden EU:n toimielinten puolesta niiden yhteistä europa.eu-verkkosivustoa. Seurannan voi kieltää oikeudellisen huomautuksen sivulla.

Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) käyttävät nykyisin omaa Analytics-järjestelmäänsä. Lisätietoa on kunkin toimielimen sivuston oikeudellisessa huomautuksessa.

Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta EUROPA-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analyticsin toiminnasta

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Monilla EUROPA-sivuston alasivustoilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää viestejä tiettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostiosoitteesta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit esittää kysymykset viestissäsi.

Euroopan komissio hallinnoi muiden EU:n toimielinten puolesta niiden yhteistä europa.eu-verkkosivustoa. Seurannan voi kieltää oikeudellisen huomautuksen sivulla.

Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) käyttävät nykyisin omaa Analytics-järjestelmäänsä. Lisätietoa on kunkin toimielimen sivuston oikeudellisessa huomautuksessa.

Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta EUROPA-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analyticsin toiminnasta

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Monilla EUROPA-sivuston alasivustoilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää viestejä tiettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostiosoitteesta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit esittää kysymykset viestissäsi.