Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Unija enakosti: strategijo o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030

Evropska komisija je marca 2021 sprejela strategijo o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030.

Strategija temelji na rezultatih prejšnje evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020, ki je utrla pot Evropi brez ovir in si prizadevala opolnomočiti invalide, da bi lahko uživali svoje pravice in polno sodelovali v družbi in gospodarstvu. Kljub napredku v zadnjem desetletju se invalidi še vedno spopadajo z velikimi ovirami in so bolj izpostavljeni tveganju revščine in socialne izključenosti.

Cilj te strategije je doseči napredek pri zagotavljanju, da vsi invalidi v Evropi ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, versko ali drugo prepričanje, starost ali spolno usmerjenost

 • uživajo človekove pravice
 • imajo enake možnosti, enak dostop do sodelovanja v družbi in gospodarstvu
 • lahko odločajo o tem, kje, kako in s kom živijo
 • se prosto gibljejo v EU ne glede na potrebe po podpori
 • več ne doživljajo diskriminacije

Nova in okrepljena strategija upošteva raznolikost invalidnosti, vključno z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami (v skladu s členom 1 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov), ki so pogosto nevidne.

Za obravnavanje tveganja večkratne prikrajšanosti žensk, otrok, starejših oseb, invalidnih beguncev in oseb s socialno-ekonomskimi težavami spodbuja presečno perspektivo v skladu z agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja.

Nova strategija zato vsebuje ambiciozen sklop ukrepov in vodilnih pobud na različnih področjih. Njene prednostne naloge so med drugim:

 • dostopnost: prosto gibanje in prebivanje ter sodelovanje v demokratičnem procesu
 • zagotavljanje neodvisnega življenja dostojne kakovosti: poudarek je zlasti na procesu deinstitucionalizacije, socialni zaščiti in nediskriminaciji na delu
 • enaka udeležba: cilj je učinkovita zaščita invalidnih oseb pred vsemi oblikami diskriminacije in nasilja, da bi zagotovili enake možnosti in dostop do sodnega varstva, izobraževanja, kulture, športa in turizma pa tudi dostop do zdravstvenih storitev
 • krepitev vloge EU pri dajanju zgleda
 • zavzetost EU za izvajanje strategije
 • spodbujanje pravic invalidnih oseb na globalni ravni

Komisija bo spodbujala države članice pri oblikovanju njihovih nacionalnih strategij in akcijskih načrtov za nadaljnje izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in zakonodaje EU na tem področju.

Evropska komisija poziva države članice, da prispevajo k tej novi in okrepljeni strategiji kot okviru za ukrepe EU in izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

Povej naprej