Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Invalidi

Slepa ženska s psom vodnikom in belo palico na prehodu za pešce

© Shutterstock / goodluz

Do leta 2020 bo ena petina prebivalstva EU imela določeno obliko invalidnosti. EU in njene države članice so se zavezale k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja invalidov na podlagi Listine EU o temeljnih pravicah in Pogodbe o delovanju EU.

Evropska unija in vse njene države članice so pogodbenice Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD). Ta pomembna pogodba je za EU začela veljati januarja 2011 in je bila podlaga smernic za oblikovanje evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020.

Ključne pobude v zvezi z invalidnostjo

Komisija tudi podpira države članice pri izvajanju Konvencije o pravicah invalidov prek evropskega semestra in s sredstvi EU.

Nekateri uporabni instrumenti politike so: 

  • načelo 17 Evropskega stebra socialnih pravic je izrecno posvečeno invalidom, vprašanja invalidnosti pa so obravnavana tudi v drugih načelih stebra
  • evropski semester zagotavlja okvir za usklajevanje ekonomskih politik v EU ter informacije o položaju invalidov in neinvalidnih oseb v državah članicah

Ozaveščanje

Evropska komisija je zavezana ozaveščanju o življenjskih pogojih invalidov, izzivov, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, in orodjih za izboljšanje njihovega življenja. Prav tako obvešča o ukrepih, sprejetih za izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

Za dosego tega cilja Evropska komisija vsako leto organizira

  • konferenco ob evropskem dnevu invalidov
  • podeljuje nagrado za invalidom prijazno mesto, ki nagrajuje mesta, ki si posebej prizadevajo postati dostopnejša in bolj vključujoča za invalide
  • organizira letni delovni forum o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov
  • organizira usposabljanje pravnih strokovnjakov o politiki in zakonodaji EU na področju invalidnosti

Podpora

EU zagotavlja letno finančno podporo vrsti organizacij na ravni EU za invalide in nevladnim organizacijam (s programom za pravice, enakost in državljanstvo), da bi olajšala njihovo sodelovanje v postopkih na ravni EU. Te organizacije dajejo tudi mnenja o razvoju zakonodaje in politik EU. Med njimi so:

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) so glavni finančni instrumenti EU za krepitev ekonomske in socialne kohezije. Pomagajo zagotavljati socialno vključevanje najbolj ranljivih državljank in državljanov, vključno z invalidi.

Akademska mreža evropskih strokovnjakov s področja invalidnosti (ANED) Evropski komisiji zagotavlja analize podatkov in politik držav članic EU. Upravlja DOTCOM, podatkovno bazo za spremljanje instrumentov politike, povezanih s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov v EU in v državah članicah.

Povej naprej