Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Invalidi

EU spodbuja dejavno vključenost in polno udejstvovanje invalidov v družbi, in sicer v skladu s politiko EU o človekovih pravicah. Pri invalidnosti gre namreč za vprašanje pravic in tega države ne morejo urejati po svoje. To je tudi osrednji pristop Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov, katere podpisnica je Evropska unija.

Na tej konvenciji temelji evropska strategija za invalidnost 2010–2020, sprejeta leta 2010, ki poleg tega upošteva še izkušnje z akcijskim načrtom za invalidnost (2004–2010).

Strategija določa cilje in ukrepe na osmih prednostnih področjih:

1. Dostopnost: blago in storitve morajo biti dostopni za invalide; uveljaviti je treba trg za medicinsko-tehnične pripomočke.

2. Udejstvovanje: invalidi morajo biti deležni vseh ugodnosti državljanstva EU; odpraviti je treba ovire za njihovo enakopravno udejstvovanje v javnem življenju in prostočasnih dejavnostih; spodbujati kakovostne storitve, ki jih izvaja skupnost.

3. Enakost: preprečevati diskriminacijo na podlagi invalidnosti in spodbujati enake možnosti.

4. Zaposlovanje: občutno povečati delež invalidnih oseb na trgu dela. Invalidi predstavljajo šestino celotnega delovno sposobnega prebivalstva v EU, stopnja zaposlenosti med njimi pa je razmeroma nizka.

5. Izobraževanje in usposabljanje: spodbujati vključujoče izobraževanje in vseživljenjsko učenje za dijake in študente invalide. Enak dostop do kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja invalidom omogoča polno udejstvovanje v družbi in boljšo kakovost življenja. Evropska komisija je sprejela več pobud za invalide na področju izobraževanja, kot je denimo ustanovitev evropske agencije za posebne potrebe otrok in vključujoče šolske sisteme ter posebne študijske skupine za invalide in vseživljenjsko učenje.

6. Socialno varstvo: omogočati dostojne življenjske razmere, odpraviti revščino in socialno izključenost.

7. Zdravstvo: enakopraven dostop do zdravstvenih in sorodnih storitev.

8. Zunanji ukrepi: uveljavljati pravice invalidov s programi EU za širitev in mednarodni razvoj.

Evropska komisija podpira tudi Akademsko mrežo evropskih strokovnjakov s področja invalidnosti (ANED), ki za Komisijo pripravlja analize nacionalnih razmer, politik in podatkov. Mreža je pripravila tudi spletno orodje, ki omogoča pregled nad ključnimi instrumenti držav članic in EU, potrebnimi za izvajanje konvencije Združenih narodov. To spletno orodje je eden od ukrepov na seznamu ukrepov (2010–2015), dodanih evropski strategiji za invalidnost.

Povej naprej