Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z opartym na prawach człowieka podejściem do problematyki niepełnosprawności Unia Europejska wspiera aktywną integrację i pełne uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność jest kwestią dotyczącą praw, a nie kwestią uznaniową. Również takie podejście leży u podstaw konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, której sygnatariuszem jest Unia Europejska.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności, opracowana przez Komisję Europejską i przyjęta w 2010 r., opiera się na konwencji ONZ i uwzględnia doświadczenia z realizacji planu działania w sprawie niepełnosprawności (2004-2010).

Jej cele są osiągane poprzez działania w ośmiu obszarach priorytetowych:

1. Dostęp do produktów i usług: zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich towarów i usług oraz wspieranie unijnego rynku urządzeń przystosowanych do potrzeb takich osób.

2. Udział w życiu społecznym: zapewnianie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania ze wszystkich przywilejów wynikających z obywatelstwa UE; znoszenie barier utrudniających równe uczestnictwo w życiu publicznym i rekreacji; wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług na poziomie społeczności lokalnej.

3. Równe traktowanie: zwalczanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i promowanie równości szans.

4. Zatrudnienie: znaczne zwiększenie odsetka osób niepełnosprawnych zatrudnionych pracujących na otwartym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne stanowią jedną szóstą ogółu ludności UE w wieku produkcyjnym, ale ich stopa zatrudnienia jest stosunkowo niska.

5. Kształcenie i szkolenie: upowszechnianie ogólnodostępnego kształcenia i uczenia się przez całe życie wśród niepełnosprawnych uczniów i studentów. Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji i do uczenia się przez całe życie umożliwia ludziom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym i przyczynia się do poprawy ich jakości życia. Komisja Europejska jest autorem licznych inicjatyw oświatowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Należy do nich ustanowienie Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Specjalnej, a także specjalnej grupy badawczej ds. niepełnosprawności i uczenia się przez całe życie.

6. Opieka społeczna: działanie na rzecz godnych warunków życia, zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

7. Zdrowie: promowanie równego dostępu do świadczeń zdrowotnych i powiązanych z nimi usług.

8. Działania zewnętrzne: promowanie praw osób niepełnosprawnych w procesie rozszerzania UE i w międzynarodowych programach rozwojowych.

Komisja wspiera również Akademicką Sieć Europejskich Ekspertów w dziedzinie niepełnosprawności (ANED), która zapewnia Komisji analizy dotyczące sytuacji i polityk w poszczególnych krajach oraz dane w tej dziedzinie. ANED zarządza także internetowym narzędziem, które zawiera przegląd najważniejszych instrumentów stosowanych w państwach członkowskich i UE do celów wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Utworzenie tego narzędzia jest jednym z działań przewidzianych w wykazie działań na lata 2010-2015 uzupełniającym europejską strategię w sprawie niepełnosprawności.

Udostępnij tę stronę