Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Osoby so zdravotným postihnutím

EÚ sa snaží o aktívne začleňovanie a plnú účasť zdravotne postihnutých osôb v spoločnosti v súlade s prístupom EÚ k otázkam zdravotného postihnutia zohľadňujúcim ľudské práva. Zdravotné postihnutie je otázkou práv a nie voľnosti rozhodovania. Tento prístup je podstatou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorého zmluvnou stranou je aj Európska únia.

Európska komisia v roku 2010 prijala európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá vychádza z UNCRPD a berú sa v nej do úvahy skúsenosti získané z realizácie akčného plánu pre ľudí so zdravotným postihnutím (2004 – 2010).

Ciele tejto stratégie sa dosahujú prostredníctvom opatrení v ôsmich prioritných oblastiach:

1. Bezbariérovosť: zaručiť ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k tovarom a službám a podporovať trh s asistenčnými pomôckami.

2. Zapojenie: zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať všetky výhody občianstva EÚ, odstrániť prekážky brániace rovnocennej účasti na verejnom živote a voľnočasových aktivitách a podporovať poskytovanie kvalitných komunitných služieb.

3. Rovnosť: bojovať proti diskriminácii z dôvodu zdravotného postihnutia a podporovať rovnaké príležitosti.

4. Zamestnanosť: výrazne zvýšiť podiel osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Predstavujú totiž jednu šestinu celkového obyvateľstva EÚ v produktívnom veku, ale ich miera zamestnanosti je pomerne nízka.

5. Vzdelávanie a odborná príprava: podporovať inkluzívne, ako aj celoživotné vzdelávanie študentov a žiakov so zdravotným postihnutím. Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu umožňuje zdravotne postihnutým osobám plne sa zapojiť do spoločnosti a zlepšiť tak kvalitu svojho života. Európska komisia zaviedla pre osoby so zdravotným postihnutím niekoľko vzdelávacích iniciatív. Medzi ne patrí Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, ako aj osobitná študijná skupina zaoberajúca sa zdravotným postihnutím a celoživotným vzdelávaním.

6. Sociálna ochrana: presadzovať dôstojné životné podmienky, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

7. Zdravie: podporovať rovnaký prístup k zdravotníckym službám a k zariadeniam, ktoré takéto služby poskytujú.

8. Vonkajšia činnosť: presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci rozširovania EÚ a medzinárodných rozvojových programov.

Komisia podporuje aj Akademickú sieť európskych expertov v oblasti zdravotného postihnutia (ANED), ktorá Komisii poskytuje analýzu situácie, politík a údajov v jednotlivých členských štátoch. V rámci siete ANED existuje aj elektronický nástroj, ktorý ponúka prehľad základných nástrojov členských štátov a EÚ, ktoré sú potrebné na vykonávanie UNCRPD. Vytvorenie elektronického nástroja je súčasťou zoznamu opatrení (2010 – 2015), ktorý sprevádza európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia.

Zdieľať stránku