Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Osoby so zdravotným postihnutím

Zrakovo postihnutá žena prechádza s vodiacim psom a bielou paličkou po priechode pre chodcov

© Shutterstock / goodluz

Očakáva sa, že do roku 2020 bude mať jedna pätina obyvateľov EÚ určitú formu zdravotného postihnutia. EÚ a jej členské štáty sú odhodlané zlepšiť sociálnu a hospodársku situáciu osôb so zdravotným postihnutím vychádzajúc pritom z Charty základných práv EÚ a zo Zmluvy o fungovaní EÚ.

Európska únia a všetky jej členské štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Táto dôležitá zmluva nadobudla platnosť pre EÚ v januári 2011 a usmerňovala obsah európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020.

Kľúčové iniciatívy v oblasti zdravotného postihnutia

Komisia takisto podporuje členské štáty pri vykonávaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom európskeho semestra a finančných prostriedkov EÚ.

Niektoré užitočné politické nástroje sú: 

  • Európsky pilier sociálnych práv, najmä zásada 17 venovaná osobám so zdravotným postihnutím, na problémy zdravotného postihnutia sa poukazuje aj v iných zásadách
  • európsky semester, ktorý poskytuje rámec na koordináciu hospodárskych politík v celej EÚ a informuje o situácii osôb so zdravotným postihnutím a bez neho v členských štátoch

Zvyšovanie informovanosti

Európska komisia sa zaviazala zvyšovať informovanosť o životných podmienkach osôb so zdravotným postihnutím, o výzvach, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, a o nástrojoch na zlepšenie ich života. Uverejňuje aj informácie o vykonávaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na dosiahnutie tohto cieľa organizuje Európska komisia každý rok:

  • konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím
  • udelenie ceny Access City, ktorou sa odmeňujú mestá, ktoré vynaložili mimoriadne úsilie na to, aby sa stali prístupnejšími
  • výročné pracovné fórum o vykonávaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
  • školenie pre právnikov a politických činiteľov o politike a legislatíve EÚ v oblasti zdravotného postihnutia

Podpora

EÚ poskytuje finančnú podporu prostredníctvom ročného grantu viacerým organizáciám osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ (DPO) a mimovládnym organizáciám (v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo), aby uľahčila ich účasť na procesoch na úrovni EÚ. Poskytuje napríklad názory na vývoj právnych predpisov a politík EÚ. Medzi tieto subjekty patria:

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú hlavnými finančnými nástrojmi EÚ na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Pomáhajú zabezpečiť sociálne začlenenie najzraniteľnejších občanov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Akademická sieť európskych expertov v oblasti zdravotného postihnutia (ANED) poskytuje Európskej komisii analýzu údajov a politík členských štátov EÚ. Spravuje DOTCOM, databázu, ktorá monitoruje politické nástroje súvisiace s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím v EÚ a členských štátoch.

Zdieľať stránku