Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Personer med funktionsnedsättning

En blind kvinna med vit käpp och ledarhund går över ett övergångsställe

© Shutterstock / goodluz

År 2020 väntas en femtedel av EU:s befolkning ha någon form av funktionsnedsättning. EU och dess medlemsländer arbetar för att förbättra den sociala och ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och EUF-fördraget.

EU och medlemsländerna har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den trädde i kraft för EU:s del i januari 2011 och ligger till grund för EU:s handikappstrategi 2010–2020.

Viktiga initiativ

Kommissionen hjälper också medlemsländerna att genomföra FN-konventionen via den europeiska planeringsterminen och olika EU-fonder.

Exempel på viktiga politiska instrument: 

Informationskampanjer

Kommissionen arbetar med att öka kunskapen om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, de problem de möter i vardagen och verktyg som förbättrar deras liv. Kommissionen publicerar också information om hur FN-konventionen genomförs.

Varje år anordnar kommissionen flera evenemang:

Stöd

EU ger ekonomiskt stöd i form av ett årligt bidrag till flera handikapporganisationer och icke-statliga organisationer på EU-nivå (inom programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap) för att de lättare ska kunna delta i EU-arbetet. Organisationerna lämnar till exempel synpunkter på EU:s lagstiftning och politik. Exempel på organisationer som får bidrag:

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s viktigaste ekonomiska instrument för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. De bidrar till social inkludering för de mest utsatta invånarna, bland andra personer med funktionsnedsättning.

Det akademiska nätverket för europeiska experter på funktionsnedsättning förser EU-kommissionen med analyser av EU-ländernas data och åtgärder. Nätverket sköter också databasen Dotcom som övervakar politiska instrument som gäller FN-konventionen i EU och medlemsländerna.

Dela den här sidan