Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Personer med funktionsnedsättning

EU vill att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället, i enlighet med EU:s principer för mänskliga rättigheter. Funktionsnedsättning är en fråga om rättigheter, inte bedömningar. Det är också huvudbudskapet i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU har undertecknat.

EU:s handikappstrategi 2010–2020 bygger på FN-konventionen och erfarenheterna från handlingsplanen för personer med funktionshinder (2004–2010).

Strategin beskriver åtgärder på åtta prioriterade områden:

1. Tillgänglighet: Göra varor och tjänster tillgängliga för människor med funktionsnedsättning och främja marknaden för hjälpmedel.

2. Delaktighet: Se till att personer med funktionsnedsättning kan utnyttja EU-medborgarskapets alla möjligheter, få bort hinder för full delaktighet i samhällsliv och fritidsaktiviteter och tillhandahålla bra tjänster i närområdet.

3. Lika rättigheter och likabehandling: Bekämpa diskriminering på grund av funktionsnedsättning och främja lika möjligheter.

4. Sysselsättning: Öka andelen personer med funktionsnedsättning som arbetar på den öppna arbetsmarknaden. De utgör en sjättedel av EU:s befolkning i arbetsför ålder, men bara hälften av dem jobbar.

5. Utbildning: Främja utbildning och livslångt lärande för alla med funktionsnedsättning. Med lika tillgång till god utbildning och livslångt lärande kan de funktionsnedsatta delta fullt ut i samhället och få ett bättre liv. EU-kommissionen har startat flera utbildningsinitiativ, bl.a. Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd och en studiegrupp om funktionsnedsättning och livslångt lärande.

6. Socialt skydd: Verka för rimliga levnadsvillkor och bekämpa fattigdom och social utestängning.

7. Hälsa: Främja lika tillgång till hälso- och sjukvård.

8. Utrikespolitik: Verka för de funktionsnedsattas rättigheter i EU:s program för utvidgning och internationell utveckling.

Kommissionen stöder också det akademiska nätverket av europeiska experter på funktionsnedsättning (Aned), som analyserar situationen i medlemsländerna och deras insatser och data. Nätverket sköter en databas som ger en översikt över de instrument i medlemsländerna och EU som krävs för att genomföra FN-konventionen. Databasen finns med i listan över åtgärder (2010-2015) som hör till EU:s handikappstrategi.

Dela den här sidan