Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Personer med funktionsnedsättning

© Shutterstock

Definition

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning definieras personer med funktionsnedsättning som ”personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra”.

Omkring 87 miljoner människor i EU har någon form av funktionsnedsättning. Många av dem har inte samma möjligheter i livet som andra. Skolor, arbetsplatser, infrastrukturer, produkter, tjänster och information är inte alltid tillgängliga för dem. De kan också råka ut för dålig eller orättvis behandling.

Utmaningar

  • Bara hälften av dem som har en funktionsnedsättning har ett jobb, jämfört med tre av fyra av dem som inte är funktionsnedsatta.
  • 28,4 % av dem som har en funktionsnedsättning löper risk att drabbas av fattigdom eller social utestängning, jämfört med 17,8 % av dem som inte är funktionsnedsatta. 
  • Endast 29,4 % av dem som har en funktionsnedsättning går en högskoleutbildning, jämfört med 43,8 % av dem som inte är funktionsnedsatta.
  • 52 % av dem som har en funktionsnedsättning känner sig diskriminerade.

Politiska åtgärder

EU och dess medlemsländer arbetar för att förbättra den sociala och ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt i EUF-fördraget och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Europeiska pelaren för sociala rättigheter 

Enligt den sociala pelarens 17:e princip har personer med funktionsnedsättning rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö anpassad till deras behov.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU och medlemsländerna har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen har legat till grund för den nya strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2021–2030) och för EU:s handikappstrategi 2010–2020.

Plattform för funktionsrättsfrågor

Kommissionen diskuterar regelbundet genomförandet av konventionen på EU-nivå och nationell nivå i expertgruppen för plattformen för funktionsrättsfrågor. Gruppen består av

  • EU-kommissionen
  • experter från EU-länderna
  • företrädare för olika icke-statliga europeiska organisationer, bland annat organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Viktiga initiativ

Finansiering

EU betalar varje år ut ett bidrag till flera handikapporganisationer och icke-statliga organisationer på EU-nivå (inom programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden) för att de ska kunna bygga upp sin kapacitet och lättare delta i EU-arbetet, till exempel genom att lämna synpunkter på EU:s lagstiftning och politik. Organisationerna har valts ut genom en ansökningsomgång och har ingått ett partnerskapsavtal för åren 2022–2025. Du kan se en lista med de organisationer som får bidrag längst ner på sidan om ansökningsomgången.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s viktigaste ekonomiska instrument för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. De bidrar till social inkludering för de mest utsatta invånarna, bland andra personer med funktionsnedsättning.

Europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen utgör ramen för samordning av den ekonomiska politiken och socialpolitiken i EU och bidrar med underlag om situationen för personer med och utan funktionsnedsättning.

Analysstöd

Europeiska experter på frågor som rör funktionsnedsättning går igenom EU-ländernas data och åtgärder och tar fram analyser åt EU-kommissionen. De sköter också databasen Dotcom som övervakar politiska instrument som gäller FN-konventionen i EU och medlemsländerna.

Informationskampanjer

Kommissionen arbetar med att öka kunskapen om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, de problem de möter i vardagen och verktyg som förbättrar deras liv. Varje år anordnar kommissionen

Dela den här sidan